Δημοσίευση ΠΔ 11/21 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».


Διαβάστε την ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΠΔ 11/21 (ΦΕΚ Α’ 21/10-2-21) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

 

Η Ομοσπονδία μας με διαρκείς παρεμβάσεις, προτάσεις και συναντήσεις με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη κατόρθωσε με το άρθρ. 24 του ν.4676/20 «Τροποποίηση άρθρων 27 έως 30 του ν. 4504/2017 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, διαθέσεων προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» να επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα μεταθέσεων, οι οποίες θα εφαρμοστούν με το νέο ΠΔ.

 

Όπως είναι γνωστό το εν λόγω ΠΔ είχε προωθηθεί από τις 25/9/2020 στο ΣτΕ, αφήνοντας λιγοστά περιθώρια βελτιώσεων. Παρ’ όλα αυτά μετά από ενέργειές μας και τη διάθεση συνεργασίας του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και το προσωπικό ενδιαφέρον, που επέδειξε για τη θέσπιση ενός δίκαιου συστήματος μεταθέσεων, συμπεριλήφθηκαν σε αυτό σημαντικές προτάσεις μας.

 

Επιπρόσθετα, ο κ. Υπουργός δεσμεύθηκε ότι τα όποια προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος μεταθέσεων, θα αντιμετωπισθούν ακόμα και εάν αυτά απαιτούν νομοθετική ρύθμιση.

 

Επιγραμματικά στο νέο σύστημα:

 Διαβάστε την ανακοίνωση:

Τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), τα οποία είναι τα μόνα μετρήσιμα μεγέθη κατατάσσονται πλέον πρώτα στην κρίση του συμβουλίου μεταθέσεων από τελευταία, που όριζε ο προηγούμενος νόμος.

Στις έκτακτες μεταθέσεις με τον προηγούμενο νόμο λαμβάνονταν υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια ενώ με το νέο ΠΔ  θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).

Οι μεταθέσεις εντός ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. καθώς και οι έκτακτες μεταθέσεις θα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) διασφαλίζοντας τους βασικούς κανόνες ενός δίκαιου συστήματος μεταθέσεων ενώ με τον προηγούμενο νόμο για τις μεταθέσεις εντός ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. δε λαμβανόταν υπόψη κανένα κριτήριο.

Αποσαφηνίσθηκε ο ανώτατος χρόνος παραμονής (οκτώ έτη) στον τόπο επιλογής του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενώ στον προηγούμενο νόμο υπήρχε ασάφεια.

Καθορίζεται συγκεκριμένος χρόνος υπηρεσίας σε Υπηρεσίες των οποίων η έδρα δεν αποτελεί τον τόπο προτίμησής τους με βάση τις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών όπως αυτές προβλέπονται ως ακολούθως:

– Δύο έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της 1ης κατηγορίας.

– Τρία έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της 2ης κατηγορίας.

– Τρία έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της 3ης κατηγορίας.

– Τέσσερα έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της 4ης κατηγορίας.

– Τέσσερα έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της 5ης κατηγορίας.

– Τέσσερα έτη παραμονής σε Υπηρεσίες της 6ης κατηγορίας.

.

Παραμένουν στις υπηρεσίες του τόπου προτίμησής τους και μετά τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου παραμονής (οκτώ έτη):

– Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών τέκνων ή οι γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω ή οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αναφορά για μετάθεση.

 

– Όσοι τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο, ή έχουν σύζυγο με αναπηρία, ή είναι γονείς ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, ή με δικαστική απόφασή τους έχει ανατεθεί επιμέλεια ατόμου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

 

– Όσοι έχουν συμπληρώσει 25 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.

 

Μετέχουμε ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με εκπρόσωπο μετά ψήφου σε όλα τα συμβούλια μεταθέσεων και προσφυγών.

Διατηρήθηκε το Συμβούλιο Αποσπάσεων με τη συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Εξειδικεύονται τα Κοινωνικά κριτήρια και λαμβάνονται υπόψη για τις τακτικές και τις έκτακτες μεταθέσεις.

Τα μόρια, που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους υπολογίζονται και αναγνωρίζονται πλέον από την ημερομηνία κατάταξης (αναδρομικά) και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ.

Λαμβάνονται ανά μήνα μόρια, τα οποία υπολογίζονται με κριτήριο τις κατηγορίες κατάταξης των Υπηρεσιών ως ακολούθως:

1η κατηγορία: 75 μόρια ανά μήνα

 

2η κατηγορία: 65 μόρια ανά μήνα

 

3η κατηγορία: 50 μόρια ανά μήνα

 

4η κατηγορία: 35 μόρια ανά μήνα

 

5η κατηγορία: 30 μόρια ανά μήνα

 

6η κατηγορία: 25 μόρια ανά μήνα

 

– Οι υπηρετούντες στα πλωτά μέσα (ΠΑΘ) τοποθετούνται στη 2η κατηγορία με υπολογισμό των νέων μορίων αναδρομικά.

 

Λαμβάνονται επιπλέον μόρια ανά μήνα, τα οποία υπολογίζονται με βάση το αντικειμενικό κριτήριο της απόστασης από τον τόπο προτίμησης, ως ακολούθως:

Από 50 χλμ – 200 χλμ.: 1 μόριο ανά μήνα

 

Από 201 χλμ – 500 χλμ: 3 μόρια ανά μήνα

 

Από 501 χλμ – 700 χλμ: 8 μόρια ανά μήνα

 

Από 701 χλμ και άνω: 12 μόρια ανά μήνα

 

Λαμβάνονται από την κατάταξη ανά μήνα μόρια τα οποία αντιστοιχούν στο υπηρεσιακό κριτήριο του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως ακολούθως:

Από κατάταξη έως και το 10ο έτος:    10 μόρια ανά μήνα

 

Από το 11ο έως και το 20ο έτος:        20 μόρια ανά μήνα

 

Από το 21ο έως και το 25ο έτος:        35 μόρια ανά μήνα

 

Από το 26ο και άνω:                           45 μόρια ανά μήνα

 

Για την κάλυψη θέσεων σύμφωνα με ειδικές διατάξεις και για όσο χρόνο υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στις θέσεις αυτές, λαμβάνονται μόρια ανά μήνα ως ακολούθως:

– Το επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 5 μόρια ανά μήνα.

 

– Οι χειριστές και οι τεχνικοί των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων-Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 5 μόρια ανά μήνα.

 

– Οι σύνδεσμοι-διασώστες της Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 5 μόρια ανά μήνα.

 

– Οι Κυβερνήτες, οι Μηχανικοί και το πλήρωμα στα πλοία ή σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 5 μόρια και εφόσον τα πλοία ή τα σκάφη αυτά τελούν σε επιχειρησιακή ικανότητα ανά μήνα.

 

– Τα στελέχη των Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 4 μόρια ανά μήνα.

 

– Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. των Επισκευαστικών Βάσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικά καθήκοντα 4 μόρια ανά μήνα.

 

Η διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων θα διενεργείται κατ’ έτος το μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους και ολοκληρώνονται το μήνα Φεβρουάριο του επομένου έτους.

Η σύγκληση έκτακτου συμβουλίου μεταθέσεων αποτελεί ειδική περίπτωση και εξετάζεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο εγκρίνεται με απόφασή του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Ακόμη και σε αυτή την ειδική περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).

Το ΠΔ από τις 30/9/2020 έχει διαβιβασθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου εκκινήσουν τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες για την άμεση εφαρμογή του.

 

Συνάδελφοι,

 

Η σημερινή Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. δεν πρόκειται να συμπράξει στο δόγμα, που έχει επικρατήσει ότι οι «παραδοχές» υπερισχύουν των νόμων στα συμβούλια μεταθέσεων.

 

Το νέο σύστημα μεταθέσεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η πρόσφατη αύξηση της Οργανικής Δύναμης κατά 1.500 θέσεις, η ετησία και σταθερή εισαγωγή νέων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων εάν συνδυαστεί με νέες προσλήψεις αξιοποιώντας τα άρθρ. 19 και 23  του ν.4676/20 και το άρθ. 34 του ν.4770/21, θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πιο ισχυρό με τα στελέχη του να απολαμβάνουν επιτέλους δικαιοσύνη και ισονομία.

 

Τέλος, ως Ομοσπονδία αποδείξαμε για μια ακόμη φορά ότι με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο, με συντονισμένες ενέργειες και πράξεις, απορρίπτοντας κάθε πυροτέχνημα συνδικαλιστικού λαϊκισμού, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, θεσμοθετώντας για το δίκαιο των αιτημάτων μας.

 


neaplefsi.gr