Ένωση ΝΑ Αττικής: Δημιουργία λέσχης σίτισης και αποδοχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού


Έγγραφο τής Ένωσης Νοτιοανατολικής Αττικής: Η ώρα και οι διαμορφούμενες συνθήκες, έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις που απαιτούνται, καθιστώντας εφικτή την δημιουργία
λέσχης σίτισης των Αστυνομικών που Υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Αττικής.
Ειδικότερα, τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό με την μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Νοτιοανατολικής Αττικής σε νέα κτίρια και συγκεκριμένα, η παραχώρηση από την εταιρεία Ελληνικό Α.Ε. κτιρίου συνολικής έκτασης έξι χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να στεγάσει πολλές Υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής Αττικής.
Είναι η ευκαιρία να εξασφαλιστεί και να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος για την δημιουργία σύγχρονης λέσχης σίτισης, προκειμένου να  εξυπηρετούνται οι συνάδελφοί μας.
Η Ένωσή μας, έχει ήδη εξασφαλίσει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία της λέσχης σίτισης.
Θα πρέπει λοιπόν η Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και τον Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και με την Φυσική Ηγεσία, φυσικά με την άμεση συνδρομή μας, να φροντίσουν ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος για την δημιουργία λέσχης σίτισης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ                                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ