Τι απαντά το γραφείο του πρωθυπουργού για τους πενταετείς και συμβασιούχους στην Π.Υ - Τι θα γίνει με τα οφειλόμενα

Απάντηση στα ερωτήματα του Σωματείου Αργολίδας - Αρκαδίας έστειλε με επιστολή


 η Γραμματεία του πρωθυπουργικού γραφείου στο οποίο απευθύνθηκαν για τα θέματα των πενταετών και των συμβασιούχων πυροσβεστών.  Απάντηση δίνεται και για τα οφειλόμενα από αργίες , υπερωρίες και  εκτός έδρας τα οποία δεν έχουν πληρωθεί από τον Απρίλιο.

Ολόκληρη η επιστολή από το γραφείο του Πρωθυπουργού:

Λάβαμε την επιστολή σας και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξετάσαμε τα ζητήματα που διεξοδικά αναφέρετε και κυρίως το ζήτημα της εργασιακής σας διασφάλισης.
Η προσφορά προς την κοινωνία και το περιβάλλον όλων των μελών του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ανεκτίμητης αξίας, όπως σημείωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Υπό αυτό το πρίσμα αντιμετωπίζονται συνολικά από την κυβέρνηση όλα τα ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του. 

Ειδικότερα για τα θέματα που θίγετε στην επιστολή σας:  

Στο Πυροσβεστικό Σώμα με το Ν.3938/ 2011 συστάθηκε  ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού (4.000 οργανικές θέσεις), με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», (Π.Π.Υ) ως εξής:

•              Τρεις χιλιάδες τετρακόσιες 3.400 θέσεις Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης (Π.Π.Υ) προερχόμενοι από το προσωπικό που εργαζόταν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως εποχικό προσωπικό.
•              Εξακόσιες 600 θέσεις Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης (Π.Π.Υ) από ιδιώτες.

Οι ανωτέρω εργάστηκαν με την ιδιότητα αυτή έως και 10-2-2017 όπου και συμπληρώθηκε η πενταετία.

Για την ένταξη των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης (Π.Π.Υ) στο μόνιμο προσωπικό προβλέπονται τα ακόλουθα:

•              Για τους δύο χιλιάδες ενενήντα εφτά (2.097) που ολοκλήρωσαν την πενταετία, πληρούσαν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια Συμβούλια μονιμοποίησης και  υπάγονται στο άρθρο 13 του νόμου 4455/2017  παρατάθηκε για τρία (3) έτη η θητεία τους. Μετά το πέρας της παράτασης, που μπορεί να είναι και μικρότερη των τριών ετών, ολοκληρώνεται αυτοδικαίως η διαδικασία ένταξης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση. 

•              Για χίλιους τετρακόσιους εβδομήντα (1.470) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που ολοκλήρωσαν την πενταετία, δεν πληρούσαν όμως τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και οι οποίοι αιτήθηκαν και κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια Συμβούλια ανανεώθηκε η θητεία τους για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.

•              Τριακόσιοι εβδομήντα εφτά (377) υπηρετούντες επιτυχόντες-επιλαχόντες Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης  δεν έχουν ολοκληρώσει την αρχική πενταετία. Μετά την ολοκλήρωσή της πενταετίας ο καθένας ξεχωριστά θα κριθεί ως προς την ικανότητα ανανέωσης ή ένταξης του στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Όσον αφορά τους Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης (Συμβασιούχους) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Για την αντιπυρική περίοδο του 2018 έχει προωθηθεί όλη η σχετική διαδικασία για την κάλυψη των απαραίτητων θέσεων Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης στο Π.Σ.

Όσον αφορά τις οφειλές για  υπερωρίες, νυχτερινά και εκτός έδρας των Π.Π.Υ, σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε αυτές θα αποκατασταθούν σταδιακά από 14-9-2017.

Η κυβέρνηση εργάζεται με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την διασφάλιση της προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος. Αυτό αποδείχθηκε και με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά και τον συνεχή διάλογο που έχει αναπτύξει με τους συνδικαλιστικούς φορείς των πενταετών πυροσβεστών και εποχικών, ώστε πριν από την παρέλευση της τριετίας να έχει διευθετηθεί ολοκληρωτικά το εν λόγω ζήτημα.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν είμαστε στην θέση να σας διευκρινίσουμε ότι στην παρούσα συγκυρία έχει υλοποιηθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Κινούμαστε πάντα στα πλαίσια ενός ειλικρινούς και γόνιμου διαλόγου.

                                        
Με εκτίμηση,
                                                                                          Προϊστάμενος Γραφείου         
                                                                      Κοινωνικών Πολιτικών Πρωθυπουργού


_ @@@@@ -->