Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς


Από το γραφείο τύπου της Τράπεζας Πειραιώς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση


Σχετικά με δημοσιεύματα, που αφορούν έρευνες για υποθέσεις προηγούμενων ετών, σημειώνεται ότι   το   πλαίσιο   εταιρικής   διακυβέρνησης   της   Τράπεζας   Πειραιώς   δεν   επιτρέπει   να  σχολιάζουμε οποιαδήποτε ζητήματα ελέγχονται ή βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές.
Πολιτική και πρακτική μας είναι η απρόσκοπτη και πλήρης συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές που διεξάγουν ελέγχους.
Προσβλέπουμε στην κατάληξη αυτών των ερευνών, ώστε να εξετάσουμε τα όποια ευρήματα και να πράξουμε αναλόγως.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας ολοκληρώσει την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και  των επιτροπών της, λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διεθνούς πρακτικής στην εταιρική διακυβέρνηση.
Η   νέα   διοίκηση   δεσμεύεται   από   τους   στόχους   και   τη   στρατηγική   της   Agenda   2020,   που   θα καταστήσει την Τράπεζα Πειραιώς την πλέον αξιόπιστη στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της.
_