Καθορισμός δικαιολογητικών πρόσληψης στο Δημόσιο ατόμων ειδικών κατηγοριών (Υπουργική Απόφαση)

Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 ΦΕΚ 272/Β/6-2-2017
Με Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίστηκαν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις ειδικές κατηγορίες θέσεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του αρ. 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224) για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
Οι Κατηγορίες υποψηφίων ειδικών κατηγοριών είναι :
1. Παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (Α’24).
2. Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων
3. Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων
4. Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους.
5. Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)
6. Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.
7. Τυφλοί τηλεφωνητές.
8. Δικηγόροι με αναπηρία
Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητα τους όπως αυτή αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για διορισμό όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Διαβάστε στο πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 - ΦΕΚ 272/Β/6-2-2017 (ΕΔΩ) τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.
e-nomothesia.gr
.