Νομοθετικές ρυθμίσεις για τις προαγωγές των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής

Έχουν ενταχθεί στα άρθρα 43-45 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών "για την ίδρυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και
Ιδρυμάτων"
Το άρθρο 43 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» τροποποιεί τον κώδικα Κρίσεων και προαγωγών του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής [π.δ. 38/2012 (Α' 75)].
Έτσι  οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον οποίο ισχύουν ειδικότερες διατάξεις, κρίνονται κατ' έτος, στις τακτικές κρίσεις, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση η μη των απαιτούμενών προς προαγωγή γενικών τυπικών προσόντων κατά το έτος των κρίσεων, όπως ισχύει και για τους αντίστοιχους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Παλαιότερα οι Αξιωματικοί κρίνονταν κατ’ έτος, εφόσον συμπλήρωναν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις.
Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.
Για την προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται αυτοί να έχουν συμπληρώσει από τον βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, ένα τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014 (Α' 170), όπως ισχύει ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού ή στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014, όπως ισχύει.
Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λ.Σ. συμπεριλαμβάνει τελικά όλες ( πλην της 35εταίας) προτεινόμενες από την ΠΕΑΛΣ διατάξεις -εισηγήσεις που είχαν υποβληθεί, ενώ "Άκαιρη και προβληματική" χαρακτηρίζεται από τους συνδικαλιστές της ΠΕΑΛΣ η διάταξη για τους Αρχιπλοιάρχους ενόψει κρίσεων.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως εξής :

Άρθρο 43
Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
1.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 (Α' 75), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται κατ' έτος, στις τακτικές κρίσεις ως ακολούθως: α) Οι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις.
β) Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλην του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον οποίο ισχύουν ειδικότερες διατάξεις».

Άρθρο 44
Προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α  39), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α' 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά».
2.Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α7 92) καταργείται.
3.Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α1 139), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για την προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται αυτοί να έχουν συμπληρώσει από τον βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, ένα τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014 (Α' 170), όπως ισχύει ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας-Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού ή στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014, όπως ισχύει.
Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα».
4.Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 9 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α' 102), καταργείται και οι παράγραφοι 4 και 5 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.

Άρθρο 45
Κατάταξη Επιλαχόντων
Στο άρθρο 33 του ν. 4256/2014 (Α’ 92), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Εφόσον, πριν την κατάταξη ή το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, οι καταταγέντες με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου παραιτηθούν ή διαπιστωθεί έλλειψη έστω και ενός προσόντος ή δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή απολυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν οι επόμενοι κατά σειρά επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας με την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή διαπίστωσης της έλλειψης ή μη παρουσίασης ή απομάκρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλούνται να καλύψουν.»

Παρακαλούθηση πορείας νομοσχεδίου στη Βουλή

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗe-nomothesia.gr
.