Επιστολή-καταγγελία στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος


Ο πύραρχος Αναστάσιος Μανιάτης,εκπρόσωπος του συνδυασμού ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Π.Σ απέστειλε επιστολή προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διαβάστε το περιεχόμενο της επιστολής:

Στις 19-11-2016 ως εκπρόσωπος του συνδυασμού << ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ >> είχα καταγγείλει γεγονότα και πράξεις της Δ/σης σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων Αξιωματικών του Πυρ/κού Σώματος και σας ζητήσαμε να παρέμβετε για την διασφάλιση του θεσμού.  
Επιβεβαιώνομαι με την καταγγελία μου, από την απόφαση επαναπροκήρυξης των εκλογών επιβεβαιώνει εν μέρει την καταγγελία μας και δηλώνω ότι:
Α) Σύμφωνα με το ΦΕΚ3794/Β/25.11.2016 δημοσιεύτηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/ 18-11-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα “Τροποποίηση της απόφασης « Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»”, αναφέρει ρητά ως προς την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω τροποποιητικής απόφασης, οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων που ορίζονται μέλη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, η οποία εφεξής διεξάγεται σε εργάσιμη ημέρα, κάθε δεύτερου έτους, και όχι ημέρα Σάββατο, όπως ίσχυε βάσει της προϊσχύουσας διάταξης.
Β) Από την επαναπροκήρυξη των εκλογών πού υπογράφεται αναρμοδίως απ΄τον Κ. Υπαρχηγό Υποστήριξης του Σώματος (τον οποίο σεβόμαι ως Αξιωματικό  θεσμό και προσωπικότητα), μιας και γίνεται μνεία σε απόφαση μεταφοράς Αρμοδιοτήτων του έτους 2006 που το ΑΠΣ είχε άλλη δομή ( ένας Υπαρχηγός και Επιθεωρητές),  απ΄ αυτήν που έχει σήμερα με τον Ν. 4249/2014 και οι αρμοδιότητες του Υπαρχηγού Υποστήριξης καθορίζονται από την ΥΑ με αριθμό ΕΜ/2/178/2014 (Β 108) και την  ΥΑ με αριθμό 18386 οικ. Φ.109.1/2014 (Β942) παραβλέποντας και την Απόφαση υπ΄αριθ. 33674 οικ.109.1/16-08-2010 ( Β 1296) που στο άρθρο 1 αυτής αναφέρεται ρητά : << Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει ο Αρχηγός του Πυρ/κού Σώματος το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής>>. 
     Διαφαίνεται με σαφήνεια ότι ακόμη και με ακραία διασταλτική ερμηνεία εκχώρησης αρμοδιοτήτων δεν δύναται να εκχωρηθεί δικαίωμα υπογραφής ή αρμοδιότητα με προγενέστερη μεταβίβαση αυτών.
     Εκ των δεδομένων φαίνεται ότι: Η αρχική προκήρυξη εκλογών έγινε πέραν των καθοριζομένων χρονικών ορίων και από μη αρμόδιο θεσμό.
Θεωρούμε ότι με δική σας παρέμβαση δύναται να προκύψει ομαλότητα των εκλογικών διαδικασιών.
Γ) Η Διεύθυνση <<Προσωπικού>> κατά το άρθρο 13 της υπ΄αριθ. 33674οικ.Φ.109.1/2010( Β 1296) Απόφασης ΑΠΣ αποστέλλει  εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών το εκλογικό υλικό. Στις 18-11-2016 εξεδόθη αναρμοδίως εντολή που υπογράφει ο Τ. Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων για επιστροφή εκλογικού υλικού, από τις Π.Υ, προβαίνοντας αυθαιρέτως για μια ακόμη φορά στην εκλογική διαδικασία.
Δυστυχώς στις 25-11-2016 με απόφαση του νυν Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων πληροφορηθήκαμε ότι << έχει ήδη ταχυδρομηθεί>> εκλογικό υλικό προς τις Πυρ/κές Υπηρεσίες, δηλ. υπάρχει δυνατότητα μία Π.Υ να έχει το σύνολο του εκλογικού υλικού
 (παλαιού και νέου) και παρεμβαίνει άμεσα στην διαδικασία ζητώντας να αναφέρουν οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. παραλαβή και έναρξη ψηφοφορίας.
     Παρακαλώ και ζητώ όπως μου αποσταλούν   καθώς και στον έτερο συνδυασμό, όσο και στους μεμονωμένους υποψηφίους  ο πίνακας με τις συστημένες αποστολές της 1ης Διαδικασίας που φαίνονται οι ημερομηνίες αποστολής αλλά και του συνόλου των επιστροφών με ημερομηνία, όσο και τα αντίστοιχα της 2ηςΔιαδικασίας .
     Ζητώ την λήψη απόφασης ως αυτή αναφέρεται στην 1η καταγγελία μας.
 
 
                                                    Ο Εκπρόσωπος του συνδυασμού
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Π.Σ