Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90

Νέα προκήρυξη για την Ελληνική Αστυνομία


Κενές οργανικές θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία - Πώς θα κάνετε αίτησηΜε απόφαση που υπογράφει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση 36 οργανικών θέσεων, Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού.Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως ακολούθως: Ιατροί (με βαθμό Υπαστυνόμου):
(α) Εννέα με ειδικότητα Παθολόγου
(β) Δεκατρείς με ειδικότητα Ψυχιάτρου
(γ) Ένας με ειδικότητα Πνευμονολόγου
Ψυχολόγοι (με βαθμό Υπαστυνόμου)
(α) Δεκατρείς με ειδικότητα Ψυχολόγου

Οι υποψήφιοι που θα καλύψουν τις προκηρυσσόμενες θέσεις και θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται από ιδιώτες που προσλαμβάνονται κατά την αναφερόμενη κατωτέρω διαδικασία, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι ψυχολόγοι.

Να σημειωθεί ότι, η παρούσα προκήρυξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό του ένστολου και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν ήδη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, ήτοι τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να φέρουν οι ιδιώτες υποψήφιοι του τρέχοντος διαγωνισμού. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν, θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω των Αστυνομικών Τμημάτων του τόπου διαμονής τους ενημερώνοντας εγγράφως σε κάθε περίπτωση τις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που διαμένουν, την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Προσοχή: Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Αναλυτικά η προκήρυξη
Τα απαραίτητα προσόντα


Ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων προσλαμβάνονται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα: Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι ιατροί (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1979 και μεταγενέστερα) και το 36ο έτος οι υποψήφιοι ψυχολόγοι (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1988 και μεταγενέστερα) κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2023.
Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.
Έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Δεν έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή συγκεκριμένων εγκλημάτων
Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξη ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
Δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
Κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής:
(1) Οι ιατροί, πτυχίο τμήματος ιατρικής.
(2) Οι ψυχολόγοι, πτυχίο τμήματος ψυχολογίας.
Κατέχουν, πέραν του βασικού τίτλου σπουδών της προηγούμενης περίπτωσης (η), ανάλογα με την κατά περίπτωση κατηγορία ή ειδικότητα ή εξειδίκευση τα ακόλουθα προσόντα:
Για τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες των ιατρών του τομέα Υγειονομικού οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν επιπλέον:
(i) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
(ii) να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο
(iii) καθώς και να κατέχουν τίτλο ειδικότητας (Παθολόγου ή Πνευμονολόγου ή Ψυχιάτρου) κατά περίπτωση για την διεκδίκηση των αντίστοιχων θέσεων.
Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του ψυχολόγου απαιτείται να κατέχουν επιπλέον:
(i) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master) ομώνυμο της ειδικότητάς τους,
(ii) τουλάχιστον μονοετή πείρα σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως ψυχολόγοι, καθώς και
(iii) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Γνωρίζουν τουλάχιστον μία από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (καλώς – Β2).

Πηγή: www.proson.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια