Ticker

6/recent/ticker-posts

Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό ΕΠΟΠ

ΠΟΕΣ - Home | Facebook


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
(Π.Ο.Ε.Σ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ ́ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου,
καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860
Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr e-mail: info@poes.gr
ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 596/2023
Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023
ΚΟΙΝ. :
ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικό / Συντάξιμη Υπηρεσία Επαγγελματιών Οπλιτών
ΣΧΕΤ. : α. ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α ́ 160, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των
Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμε-
ων»)
β. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήμα-
τος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.»)
γ. Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α ́ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνά-
μεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
δ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1324/2022 έγγραφό μας
ε. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1377/2022 έγγραφό μας
στ. Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 1241Ε/2022/ΥΠΕΚΥ
ζ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1488/2022 έγγραφό μας
Κύριε Υπουργέ.
Η Ομοσπονδία μας έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη το μείζον θέμα των πρόωρων
αποστρατειών των ΕΠΟΠ λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων, στους οποίους λόγω
αβλεψίας του νομοθέτη δεν παρέχεται η δυνατότητα παραμονής στις ΕΔ υπό ισότι-
μους όρους με τα υπόλοιπα στελέχη [ιδέτε σχετικά (α) έως (ζ)].
Δεν θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες στο ζ ήτημα διότι θεωρούμε ότι σας είναι
γνωστό με κάθε λεπτομέρεια. Εξάλλου κατ’ επανάληψη έχετε απαντήσει και σε
ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου όπου και γνωρίζετε τη θέση μας ότι το συγκε-
κριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο με έμμεση κατάργηση ηλικιακών ορίων και
θεσμοθέτηση λύσεων για συμπλήρωση σαράντα (40) ασφαλιστικών ετών ώστε να
τηρείται η ισονομία έναντι όλων.
Θεωρούμε δε, ότι, όπως και κατά την ψήφιση του ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α ́ 25)
κατατέθηκαν τροπολογίες έτερων Υπουργείων, έτσι έχετε τη δυνατότητα να πράξετε
κι εσείς, καταθέτοντας τροπολογία σε κάποιο εκ των νομοσχεδίων που προγραμματί-
ζεται να κατατεθούν προς ψήφιση, μέχρι τη διάλυση της Βουλής λόγω προκήρυξης
εκλογών.
Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι η επίλυση του ζητήματος αποτελεί αποκλει-
στική αρμοδιότητα ΥΠΕΘΑ καθ’ όσον απαιτεί τροποποίηση στο (α) όμοιο, επαναφέ-
ρουμε την πρότασή μας για την οριστική επίλυση του ζητήματος, όπως τη γνωστο-
ποιήσαμε κατά τη διαδικασία ψήφισης του ν.5018/2023, ως εξής:


«Άρθρο ....
Συνταξιοδοτικό Επαγγελματιών Οπλιτών
1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες για τους οποίους προβλέπεται αυτεπάγγελτη αποστρατεία
άνευ κρίσης λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων ηλικίας του άρθρου 39 του ΝΔ
445/1973 (ΦΕΚ Α ́ 160), δύνανται να παραμείνουν στις ΕΔ κατόπιν αιτήσεώς τους η
οποία υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την κατάληψη των ανωτέρω ορίων.
Οι Επαγγελματίες Οπλίτες που θα παραμείνουν στις ΕΔ εξελίσσονται κανονικά σύμφω-
να με τις προβλέψεις του ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α ́ 166).
2. Το αίτημα της πρώτης παραγράφου μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί και
δύναται να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους στο πλαίσιο των
ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α ́ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α ́ 84) καθώς και του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ
Α ́ 17).
3. Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες που καταλαμβάνουν το 60ό έτος της ηλικίας
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α ́ 120) και δεν
έχουν συμπληρώσει 40 έτη εργάσιμου βίου, παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα
αναγνώρισης ως πραγματική υπηρεσία των πέντε (5) ετών του άρθρου 23 ν. 4997/2022
(ΦΕΚ Α ́ 219) υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, πέραν της πρόβλεψης
της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α ́ 167).»
Επιπρόσθετα προτείνεται η τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του
άρθρου 41 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) ως εξής:
«Ο διπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο γίνεται μόνον εφόσον αυτοί συμπλήρωσαν πραγματική στρα-
τιωτική υπηρεσία είκοσι πέντε (25) ετών. Η προϋπόθεση δεν ισχύει για όσους
αποστρατεύτηκαν λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων του άρθρου 39 του
ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α ́ 160).»
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιεί-
ται το παρόν, παρακαλούνται για την α νάδειξη του θέματος, δια του κοι νοβουλευτικού
ελέγχου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Μεθενίτης Δημήτριος Τσακαλάκης Διονύσιος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Συνταγματάρχης (ΜΧ)
6957831045 6944998221
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
ΥΕΘΑ
ΥΠΕΚΥ (υπόψιν κ.κ. Υπουργού - Υφυπουργού)
Αποδέκτες για πληροφορία
ΥΦΕΘΑ
κ.κ. Βουλευτές της ΒτΕ
Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
e-ΕΦΚΑ
Π.Ο.Ε.Σ.
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για ενημέρωση των μελών τους)

Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για ενημέρωση των μελών τους)
Στρατιωτικοί Συντάκτες
Μ.Μ.Ε.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια