Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Νομοσχέδιο στη Βουλή με τίτλο Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας και Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Εξειδικεύονται οι λειτουργίες και το περιεχόμενο της επιτροπείας ανηλίκων

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με το οποίο θεσπίζεται νέο πλαίσιο (κατά βάση τροποποίηση του ν.4939/2022), με σκοπό την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων (με την οριζόμενη έννοια) και την καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας (Ε.Σ.Ε.Α.Α.) και Πλαισίου Φιλοξενίας αυτών.


Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται με τρόπο συνολικό και ενιαίο το ζήτημα της επιτροπείας και της προστασίας των ανηλίκων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς τους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλειά τους.

Πιο αναλυτικά με το σχέδιο νόμου, προβλέπονται επίσης τα ακόλουθα:

ΜΕΡΗ Α - Γ

1. Θεσπίζεται νέο πλαίσιο (κατά βάση τροποποίηση του ν.4939/2022), με σκοπό την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων (με την οριζόμενη έννοια) και την καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας (Ε.Σ.Ε.Α.Α.) και Πλαισίου Φιλοξενίας αυτών. Μεταξύ άλλων:α. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην οποία συστήνεται πενταμελές, μη αμειβόμενο, Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ως συλλογικό γνωμοδοτικό και αποφασιστικό όργανο.

β.Εξειδικεύονται οι λειτουργίες και το περιεχόμενο της επιτροπείας ανηλίκων, με τη διεύρυνση των προβλεπόμενων παροχών και υπηρεσιών προς τους ασυνόδευτους ανήλικους (ενημέρωση, συλλογή πληροφοριών, καταγραφή και επίλυση παραπόνων, νομική συνδρομή κ.λπ.).

γ. Ορίζεται ρητά η χρηματοδότηση του Ε.Σ.Ε.Α.Α. από το Π.Δ.Ε., τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου, ίδιους πόρους των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Επιτροπείας (Φ.Π.Υ.Ε.), δωρεές κ.λπ.].

δ.Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους κανόνες λειτουργίας των Φ.Π.Υ.Ε. (ν.π.δ.δ., ο.τα., μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.), οι οποίοι μπορούν να αναθέτουν την άσκηση επιτροπικών καθηκόντων σε εντεταλμένο επίτροπο ή συντονιστή, με οποιαδήποτε μορφή εργασίας ή απασχόλησης.

ε. Για τους επίτροπους, τους εντεταλμένους επίτροπους και τους συντονιστές διοργανώνονται από την Ειδική Γραμματεία προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.στ. Προβλέπεται η διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης των Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας (Δ.Μ.Φ.) και των εποπτευόμενων διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.), μέσω επιτόπιων ελέγχων και εκθέσεων αξιολόγησης.

ξ. Συστήνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ε.Μ.Π.Α.Α.) και ρυθμίζονται θέματα περιεχομένου, διαλειτουργικότητας με άλλες εφαρμογές καθώς και μεταφοράς

δεδομένων από την εφαρμογή που λειτουργεί, κατά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

η. Ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ως Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης, με σκοπό τον εντοπισμό και την τοποθέτηση σε δομές επείγουσας φιλοξενίας άστεγων ασυνόδευτων ανηλίκων ή ανηλίκων που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες. Η Ειδική Γραμματεία είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής σε εικοσιτετράωρη βάση, για την παραλαβή και επεξεργασία αιτημάτων, την καθοδήγηση των φορέων κ.λπ. (άρθρα 1 - 40)

2.α. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων.

β. Παρατίθενται οι μεταβατικής ισχύος ρυθμίσεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου καθώς και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

(άρθρα 41, 42)ΜΕΡΟΣ Δ

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την προσαρμογή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

α. Επιτρέπεται η ολοκλήρωση, εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, εκκρεμών διαδικασιών μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εν λόγω διαδικασίες διενεργούνται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 106 του ν.4670/2020 και 110 του ν.4674/2020, η κατάργηση των οποίων έχει προβλεφθεί με τα άρθρα 20 και 41 του ν.4829/2021 (από την 1η.7.2022).

β. Παρέχεται, περαιτέρω, η δυνατότητα μετάταξης σε κενή οργανική θέση του ανωτέρω Υπουργείου, σε υπαλλήλους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.), που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα και είναι ήδη αποσπασμένοι στο εν λόγω Υπουργείο, βάσει των προαναφερόμενών καταργηθέντων διατάξεων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, οι αποσπάσεις δεν ανανεώνονται και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις.(άρθρα 43, 44)
Πηγή: www.e-nomothesia.gr
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια