Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Δασοπυροσβέστες: Θέσεις για τουλάχιστον 60 αποφοίτους Δασολογίας - Οδηγός


Φωτιά στην Εύβοια

Δικαιολογητικά από Πέμπτη 24-03-2022 έως και Τετάρτη 30-03-2022 - Οδηγός για υποψήφιους

Τουλάχιστον 60 κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο  Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ, θα προσληφθούν στο νέο σώμα Δασοπυροσβεστών που ουσιαστικά (επαν)ιδρύεται μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών.

Αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων στο ΦΕΚ για την ίδρυση της νέας κατηγορία προσωπικού «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαμβάνουν πεντακόσιες (500) νέες, επί θητεία, οργανικές θέσεις, εκ των οποίων, τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, και εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού. Προβλέπεται όμως και στη σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε χθες.

Με άλλη ανακοίνωση, το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωσε ότι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) ή στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.) Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους από Πέμπτη 24-03-2022 έως και την Τετάρτη 30-03-2022 και από Ω/08:00΄ έως Ω/20:00’ (συμπεριλαμβανομένων αργιών και Σαββατοκύριακου).  Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν, από την ημερομηνία σύστασής της, με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στο E-mail: epemode@psnet.gr


Οι υποψήφιοι, [και των δύο (2) ειδικοτήτων] θα προσληφθούν ως «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων» με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για επταετή θητεία, προβλέπεται όμως δυνατότητα αίτησης για μονιμοποίηση. Οι θέσεις που αναλογούν στους πτυχιούχους είναι τουλάχιστον οι 60 που προαναφέρθηκαν, αλλά μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και για άλλες θέσεις. Ακολουθεί ένας οδηγός ειδικά για αυτή την κατηγορία ενδιαφερόμενων:

Για τις 440 θέσεις

Οπως προαναφέραμε, οι απόφοιτοι των Τμημάτων μπορούν να είναι υποψήφιοι και για τις θέσεις τεχνικού προσωπικού, όπου προβλέπεται μοριοδότηση πτυχίων:

η) Πέντε (5) μόρια στον κάτοχο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ

Ζητείται Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (φωτοαντίγραφο), σύμφωνα με τους αναφερόμενους τίτλους σπουδών  μόνο για τους πτυχιούχους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ειδικότητα Α΄ - Πυροσβεστικό Τεχνικό Προσωπικό. Γίνονται δεκτά και τα πτυχία των Σχολών / Τμημάτων οι οποίες έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή απορροφηθεί και σήμερα λειτουργούν ως ισότιμες των ανωτέρω πτυχίων. Οι υποψήφιοι των ανωτέρω περιπτώσεων, με δική τους μέριμνα, οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό των ως άνω μεταβολών, στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, υποβάλλοντας τη σχετική βεβαίωση. Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή Αρχή, υποβάλλονται μεταφρασμένα με θεώρηση της αρμόδιας κατά νόμο αρχής.

Για τις 60 θέσεις

Για την κατάταξη των υποψηφίων ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού ανά σειρά επιτυχίας, λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται ως ακολούθως:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος λαμβάνει αντίστοιχο αριθμό μορίων.

Σε περίπτωση που ο βαθμός Πτυχίου εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε πρόκειται για ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που ο βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν δύναται να προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, δηλαδή: «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».

β) Τα κριτήρια μοριοδότησης των ακόλουθών περιπτώσεων

Τα κριτήρια:

α) Πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδρος Αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά.

β) Πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που είναι κάτοχος του πτυχίου της Σχολής Αλεξιπτωτιστών ή Υποβρύχιου καταστροφέα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν και οι δύο ιδιότητες, λαμβάνει συνολικά πέντε (5) μόρια.

γ) Τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, ενάμιση (1,5) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Αν στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτήρια προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων.

δ) Τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης στο Π.Σ. για κάθε αντιπυρική περίοδο. Ως αντιπυρική περίοδος λογίζεται, οποιοδήποτε κατ’ έτος χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο υποψήφιος απασχολήθηκε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία δεν έχει καταγγελθεί από το Π.Σ. Εφόσον στο πρόσωπο πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης, συντρέχει και η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη, λαμβάνει μόνο τα μόρια της παρούσας περίπτωσης, χωρίς να προσμετρώνται σε αυτόν και τα μόρια της παρακάτω περ. ε΄.

ε) Τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. και τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική υπηρεσία. στ) τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που απασχολήθηκε ως δασεργάτης και κατέχει συνολικά τουλάχιστον ενενήντα (90) ένσημα υπό την ιδιότητα αυτή. Ως δασεργάτες νοούνται οι απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων - ρητινοσυλλέκτες, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ10221/οικ.26816/929/2011 Υ.Α. (Β΄ 2778) Υπουργική Απόφαση.

ζ) Δύο (2) μόρια στον κάτοχο άδειας ικανότητας οδήγησης κατηγορίας C και D. Εφόσον ο υποψήφιος κατέχει και τις δύο ως άνω άδειες λαμβάνει συνολικά δύο (2) μόρια. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για έκδοση άδειας οδήγησης, λαμβάνουν την προβλεπόμενη μοριοδότηση με την προσκόμιση προσωρινής άδειας οδήγησης, που βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα άρθρα 42 - 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30)

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για τις δύο ειδικότητες, επιλέγουν μόνο μια εξ’ αυτών.

Η συνολική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή και περισσότερων υποψηφίων, επιλέγεται: α) ο κάτοχος του πτυχίου της Σχολής Αλεξιπτωτιστών ή Υποβρύχιου Καταστροφέα των Ενόπλων Δυνάμεων, β) Ο έχων υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδρος Αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά, γ) ο γονέας ή το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, δ) ο γονέας ή το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, ε) ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών ο μεγαλύτερος σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο θα προσκομίζεται εφόσον προκύψει ισοβαθμία. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των αντιπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται πρακτικό.

Δυνατότητα μονιμοποίησης

1. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύνανται, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της επταετίας, εφόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή» - [Βαθμολογία στα επιμέρους βασικά προσόντα: τρία (3)] και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος, να μονιμοποιηθούν, οι μεν ειδικότητας τεχνικού προσωπικού καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές θέσεις «Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών», οι δε ειδικότητας επιστημονικού προσωπικού εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και, κατόπιν ευδόκιμης αποφοίτησής τους, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων. Οι αρνητικές αποφάσεις του Κατώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος αιτιολογούνται και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δύνανται να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση.

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ  Α Ι Τ Η Σ Η Σ

  • Την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα την εκτυπώσετε από το www.fireservice,gr.

  • Πριν συμπληρωθεί η αίτηση συνιστάται να διαβαστεί με προσοχή η προκήρυξη.

  • Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, χωρίς σβησίματα και διορθώσεις.

  • Αιτήσεις με διορθώσεις, σβησίματα κ.λ.π. δεν γίνονται δεκτές.

  • Όλα τα στοιχεία που αναγράφει ο υποψήφιος απαιτείται να είναι ακριβή και να έχει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

  • Τα πεδία με αστερίσκο συμπληρώνονται από την Επιτροπή Παραλαβής.

  • Παρ.2.1. Ο βαθμός τίτλου σπουδών αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά στα αντίστοιχα πεδία

π.χ. ο βαθμός 6 αναγράφεται έξι 6,00

ο βαθμός 8,5 αναγράφεται οκτώ και πέντεδέκατα 8,50

ο βαθμός 7,25 αναγράφεται επτά και εικοσιπέντε εκατοστά 7,25

  • Παρ.5. Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει περισσότερα του ενός από τα αντίστοιχα προσόντα που αναφέρονται, καταχωρείται μόνο αυτό που λαμβάνει τα περισσότερα μόρια.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προθεσμίες Κατάθεσης Δικαιολογητικών

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση  

Διευθύνσεις ΔΙ.Π.Υ.(Ν) για παράδοση δικαιολογητικών.

Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Βεβαίωση Ιατρού για συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες.

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ (ΠΔ 18) με λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Πηγή:www.alfavita.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια