Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Η ΠΟΕΣ για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των στρατιωτικών


Η πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) παρακολουθώντας με ενδιαφέρον όσα ακούγονται και γράφονται στα ΜΜΕ, θεωρεί ότι αρκετά έχει διχαστεί η κοινωνία και δεν πρέπει να διχαστεί και το στράτευμα. Δηλώνει υπέρμαχη του εθελοντικού εμβολιασμού. Δηλώνει  υποστηρίκτρια της εκστρατείας ενημέρωσης των στρατιωτικών για τα οφέλη του εμβολιασμού, αρκεί αυτή να επιτευχθεί πάνω σε αντικειμενική, ψύχραιμη και επιστημονική βάση και όχι μέσα από τρομολαγνικές πρακτικές που παρακολουθούμε καθημερινά από τις οθόνες των τηλεοράσεων εμπεριέχουσες
αναληθή ή μη επιστημονικά στοιχεία.

Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του ζητά να μεσολαβήσει,
ώστε να τροποποιηθούν τα διαλαμβανόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση
περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού και της εξαίρεσης από αυτόν των
στρατιωτικών που υπηρετούν στις διάφορες Μονάδες Υγείας των Ενόπλων
Δυνάμεων, αφ΄ ενός γιατί μέχρι τώρα οτιδήποτε αφορούσε σε στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων  διαχειριζόταν από τον ίδιο τον οργανισμό (ΕΔ) και αφ΄
ετέρου δίδοντας τη δυνατότητα σε όσες/όσους στρατιωτικούς δεν επιθυμούν
– για τους δικούς τους λόγους - να εμβολιαστούν κατά το τρέχον διάστημα
κατά της COVD-19, να εξαιρεθούν του διαφαινόμενου μέτρου της
αργίας/διαθεσιμότητας, αφού ο όρος απόλυση δεν υπάρχει για τα εν
ενεργεία στελέχη.

Διαβάστε όλο το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:

ΘΕΜΑ    :       Υποχρεωτικός Εμβολιασμός Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ    :       α.      N.4820/2021 (ΦΕΚ Α΄ 130, «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού
Συνεδρί-ου και άλλες ρυθμίσεις»)
                        β. Υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/2021 απόφαση Υπουργού και
Αναπλη-ρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3794, «Διαδικασία και λόγοι
απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού»)
                        γ.      Φ.900/54/347713/Σ.6035/20.8.2021/ΓΕΕΘΑ/Β1
                        δ.      Φ.720/85/565412/Σ.647/25.8.2021/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2ο

                Κύριε Υπουργέ.

                Με το (γ) σχετικό, γνωστοποιήθηκε στο στρατιωτικό προσωπικό που
υπηρετεί σε Μονάδες Υγείας των ΕΔ ότι με το (β) όμοιο, καθορίστηκε η
διαδικασία και οι λόγοι
απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (ο οποίος θα πρέπει να
διε-νεργηθεί έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2021) κατά της νόσου COVID-19,
για όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε αυτόν, κατά τους ορισμούς
της παραγράφου 2 του άρθρου 206 του (α) ομοίου, επισημαίνοντας ότι:

                        -       το αίτημα για εξαίρεση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αρχικά
στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού της Μονάδας/Υπηρεσίας που
υπηρετεί,

                        -       η τελευταία το αποστέλλει στις κατά τόπους αποκλειστικά αρμόδιες
για την αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων Υγειονομικές Επιτροπές των
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας ,

                        -       η απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής κοινοποιείται αμελλητί, τόσο στον
ενδιαφερόμενο όσο και στην αρμόδια Διεύθυνση/Γραφείο Προσωπικού, ενώ,

                        -       κατά το χρονικό διάστημα μέχρι να αποφανθεί η αρμόδια υγειονομική
Επιτροπή, αναστέλλεται η διαδικασία υπαγωγής των αιτούντων στον
υποχρεωτικό εμβολιασμό και δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω μη διενέργειάς
του.

                Η Ομοσπονδία μας, από τη δημοσίευση του (α) σχετικού και εντεύθεν,
μετά δε και την πληθώρα αντιφατικών απόψεων που ακούγονται και
αναγράφονται στα ΜΜΕ, αναφορικά με τον εμβολιασμό του πληθυσμού, έχει
γίνει αποδέκτης αριθμού φωνών προβληματισμού (νέων γυναικών που
επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, μικρής ηλικίας στελέχη) για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό των συναδέλφων μας (υγειονομικών και μη) που διαφαίνεται ότι
θα επιβληθεί (και έχει ήδη επιβληθεί στις/στους ως άνω
συναδέλ-φισσές/ους μας των Μονάδων Υγείας), όπως άλλωστε διαπιστώνεται
και στην ευρύτε-ρη κοινωνία της Ελληνικής (και όχι μόνο) Επικράτειας,
προβληματισμός που εντάθηκε με τα (γ) και (δ) όμοια. Μέχρι και σήμερα
δεν έχουν δοθεί οδηγί-ες/κατευθύνσεις/επεξηγήσεις από την Υπηρεσία, παρά
μόνο κοινοποιήσεις νό-μων/εγκυκλίων και διαταγών που αφορούν όχι μόνο
στους στρατιωτικούς, με αποτέ-λεσμα τα στελέχη να μη ξέρουν τι να
κάνουν. Για παράδειγμα, μας μεταφέρθηκαν από υγειονομικό πρόσωπο τα
ερωτήματα: «εάν υποβάλλω αίτηση στην επιτροπή εξαίρεσης και η αίτηση
αυτή εξετασθεί ή απορριφθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 που υποχρεούμαι
να εμβολιαστώ, εγώ τι θα κάνω; θα παρουσιαστώ στη Μονάδα μου; θα
απολυθώ; θα τεθώ σε αργία/διαθεσιμότητα; θα υποχρεωθώ να λάβω κανονική
άδεια και για πόσο διάστημα; δεν έχουν καθορισθεί δυστυχώς διαδικασίες,
και ο χρόνος πιέζει».

                Ως Ομοσπονδία, εκφράζουσα τα συμφέροντα εν ενεργεία στρατιωτικών, δε
δύναται να αγνοήσουμε τις ως άνω φωνές, που, ως επί των πλείστων, δε
δηλώνουν την άρνησή τους στον εμβολιασμό - αριθμός αυτών έχει ήδη
εμβολιαστεί - αλλά στην επιβολή του, ως υποχρεωτική ιατρική πράξη, της
οποίας τα χαρακτηριστικά – πλέον - φέρουν εκβιαστική χροιά, καθώς η μη
συμμόρφωση δε φέρει απλώς τη μη δυνατότητα απόλαυσης ενός καφέ σε
κλειστό δημόσιο χώρο εστίασης, αλλά στην εργασιακή απόλυση ή θέση σε
διαθεσιμότητα, όπως για άλλα γεγονότα/παραλείψεις έχει λάβει χώρα στο
παρελθόν.

                Με το παρόν και επί του παρόντος, λόγω του επείγοντος, σας καλούμε να
μεσολαβήσετε, ώστε να τροποποιηθούν τα διαλαμβανόμενα στο (β) σχετικό,
αφ΄ ενός γιατί μέχρι τώρα οτιδήποτε αφορούσε σε στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων  διαχειριζό-ταν από τον ίδιο τον οργανισμό (ΕΔ) και αφ΄ ετέρου
δίδοντας τη δυνατότητα σε ό-σες/όσους συναδέλφισσες/ους μας δεν
επιθυμούν – για τους δικούς τους λόγους - να εμβολιαστούν κατά το τρέχον
διάστημα κατά της COVD-19, να εξαιρεθούν του διαφαι-νόμενου μέτρου της
αργίας/διαθεσιμότητας, αφού ο όρος απόλυση δεν υπάρχει για τα εν
ενεργεία στελέχη.

                Θεωρούμε ότι αρκετά έχει διχαστεί η κοινωνία μας. Δεν πρέπει να
διχαστεί και το στράτευμα. Δηλώνουμε υπέρμαχοι του εθελοντικού
εμβολιασμού. Δηλώνουμε  υποστηρικτές της εκστρατείας ενημέρωσης των
συναδέλφων μας για τα οφέλη του εμβολιασμού, αρκεί αυτή να επιτευχθεί
πάνω σε αντικειμενική, ψύχραιμη και επιστη-μονική βάση και όχι μέσα από
τρομολαγνικές πρακτικές που παρακολουθούμε καθη-μερινά από τις οθόνες
των τηλεοράσεων εμπεριέχουσες αναληθή ή μη επιστημονικά στοιχεία.--
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων
Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια