Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90


Καταγγελία της Ένωσης Ηρακλείου για χρήση υπηρεσιακών οχημάτων χωρίς απόφαση και διαταγή


Παραθέτουμε έγγραφο τής Ένωσης Ηρακλείου προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: Όπως γνωρίζετε με την Κ.Υ.Α.129/2534/2010 - ΦΕΚ 108/Β/4-2-2010 (Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα) καθορίζεται η χρήση και διάθεση των κρατικών αυτοκινήτων ως εξής:

 

Α)Άρθρο2
Πρόσωπα που εξυπηρετούνται με αυτοκίνητα της Γ.Γ.Δ.Δ & Η. Δ.
Με τα αυτοκίνητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξυπηρετούνται τα παρακάτω πρόσωπα:

- Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης

- Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

-Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων και στην Ευρωβουλή.
-Οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί.
-Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
- Οι Πρόεδροι των Συνταγματικά Κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.
- Οι τέως πρόεδροι κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων που έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και οι τέως πρόεδροι δημοκρατικών κυβερνήσεων και Πρόεδροι Δημοκρατίας που χρημάτισαν Πρόεδροι μετά το 1974 (μεταπολίτευση).
- Οι επίσημοι προσκεκλημένοι της ελληνικής Κυβέρνησης.

Β) Με το άρθρο 4 καθορίζεται η αποκλειστική χρήση των κρατικών οχημάτων:

Άρθρο4
Αποκλειστική χρήση ενός αυτοκινήτου.
Κάθε πρόσωπο που δικαιούται αποκλειστικής χρήσης αυτοκινήτου, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση (άρθρο 2), χρησιμοποιεί ένα (1) και μόνο υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Γ) Επίσης με το άρθρο 13 ορίζεται η διαδικασία διάθεσης υπηρεσιακών οχημάτων

Άρθρο13
Διάθεση για χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
1. Επιτρέπεται η διάθεση για χρήση αυτοκινήτων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα σε άλλες υπηρεσίες ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα και σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών προς κάλυψη εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών τους, ως κατωτέρω:
α. Από υπουργείο σε υπουργείο.
β. Από υπουργείο σε περιφέρεια, περιφερειακή υπηρεσία και Ν.Π.Δ.Δ.
γ. Από νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή δήμο ή κοινότητα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του ίδιου νομού.
δ. Από περιφερειακή υπηρεσία σε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή δήμο ή κοινότητα του ίδιου νομού.
ε. Από δήμο ή κοινότητα σε άλλο δήμο ή κοινότητα ή στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του ίδιου νομού.
στ. Από φορείς του ευρύτερου δημόσιου Τομέα (Ν.Π.Ι.Δ.) σε Περιφέρειες, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα.
ζ. Από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) σε Περιφέρειες, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο ή κοινότητα.
2.Οι κατά την παράγραφο 1 διαθέσεις γίνονται με αποφάσεις:
α. Του διαθέτοντος υπουργού, για τις περιπτώσεις α΄ και β΄.
β. Του διαθέτοντος νομάρχη, για την περίπτωση γ΄.
γ. Του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για την περίπτωση δ΄.
δ. Του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την περίπτωση ε΄.
ε. Του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για την περίπτωση στ`.
στ. Του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την περίπτωση ζ΄.
3.Στην απόφαση αυτή ορίζονται οι ειδικότεροι όροι της διάθεσης για χρήση, και η χρονική διάρκεια, η οποία για τα επιβατικά αυτοκίνητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Επίσης στο Π.Δ 141/1991 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ορίζονται τα εξής:

 

Άρθρο 77 παράγραφο 4

 

Στα αστυνομικά αυτοκίνητα επιτρέπεται να επιβιβάζονται, ύστερα από έγκριση του διευθυντή ή διοικητή της Υπηρεσίας ή, σε επείγουσα περίπτωση, ύστερα από προσωπική εκτίμηση του αρχηγού του πληρώματος:

α. Όργανα της πολιτείας που συμπράττουν με αστυνομικούς, όπως δικαστικοί λειτουργοί, ιατροδικαστές, υγειονομικοί υπάλληλοι κ.λ.π.

β. Άτομα τα οποία, λόγω σοβαρών τραυμάτων ή σοβαρής ασθένειας, έχουν ανάγκη άμεσης μεταφοράς και κινδυνεύουν επειδή υπάρχει αδυναμία ή απουσία των οργάνων και Υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα να επιλαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές.

γ. Άτομα που έχουν συλληφθεί ή μεταφέρονται ως ύποπτα για εξέταση, εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας και παροχή πληροφοριών.

δ. Ανήλικοι, μεθυσμένοι και άλλα άτομα που τίθενται υπό προστατευτική φύλαξη.

ε. Άτομα που οδηγούνται ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ύστερα από παραγγελία τους ή ως δράστες αυτόφωρων εγκλημάτων.

στ. Συνοδοί ασφαλείας ξένων επισήμων που επισκέπτονται ή ευρίσκονται στη Χώρα.

 

Και το Άρθρο 156 παράγραφο 10 αναφέρει τα εξής

 Το αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται σε συνοδείες ασφαλείας:

 

α. Δεν επιτρέπει στα προστατευόμενα πρόσωπα να επιβαίνουν στα υπηρεσιακά συνοδευτικά οχήματα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ασφάλειας, υστέρα από εκτίμηση του επικεφαλής της αποστολής.

β. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν εκτελεί καθήκοντα οδηγού του προστατευόμενου προσώπου ή άλλες υπηρεσίες πέραν εκείνων που ανάγονται στην αποστολή του.

Αν διαπιστωθεί ότι το ως άνω αστυνομικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα που δεν ανάγονται στην αποστολή του κατόπιν αιτήματος του προστατευομένου προσώπου, αντικαθίσταται άμεσα ο αστυνομικός και η επιτροπή του άρθρου 70 παρ. 6 συνέρχεται σε εύλογο χρονικό διάστημα για να επανεξετάσει άμεσα την ανάγκη διατήρησης ή μη, ολικώς ή μερικώς της συνοδείας ασφαλείας. Για τον αστυνομικό που εκτελεί τα καθήκοντα αυτά κινείται η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ. Δεν αντικαθίσταται όταν κάνει χρήση των προβλεπόμενων αδειών του.

δ. Υποβάλλει στην Υπηρεσία του κάθε μήνα αλλά και έκτακτα όταν απαιτείται αναφορά για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την επανεξέταση των μέτρων.

 

 Με την υπ΄αριθμ 100/19/1597478 από 30-7-2019 διαταγή του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. καθορίζεται η χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων.

 

         Παρά το ότι από τα ανωτέρω καθορίζεται ξεκάθαρα ποιοί μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας σαν   Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου , μετά από καταγγελίες μελών μας, διαπιστώσαμε ότι από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου διατίθενται συνεχώς υπηρεσιακά οχήματα για χρήση  σε κρατικούς λειτουργούς (Υπουργούς- υφυπουργούς – αρχηγούς κομμάτων- γενικούς γραμματείς κ.λ.π) οι οποίοι επισκέπτονται το νησί μας χωρίς να υπάρχει απόφαση διάθεσης ούτε σχετική διαταγή από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., απλά προφορικά αιτήματα των ιδίων.

       Επειδή τα υπηρεσιακά οχήματα  διατίθενται χωρίς τη σχετική απόφαση που προβλέπεται, η Ένωση μας διερωτάται σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς που προκληθεί σε υπηρεσιακό όχημα το οποίο είναι διατιθέμενο χωρίς τη νόμιμη διαδικασία ποιος θα έχει την ευθύνη αποκατάστασης; Επίσης ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησης των οχημάτων αυτών ; Στα πολιτικά πρόσωπα αυτά η πολιτεία χορηγεί και οχήματα και καλύπτει έξοδα μετακίνησης και συντήρησης.

       Από που προβλέπεται η υπηρεσία να διαθέτει  υπηρεσιακά οχήματα για την μεταφορά των παραπάνω προσώπων αφού η διάθεση οχημάτων πρέπει να  γίνεται μόνο για την ασφάλεια και συνοδεία τους κατόπιν εγγράφων αιτημάτων;

      Η  Ένωσή μας τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλλει μέσω δωρεών φορέων και ιδιωτών αρκετές φορές στην επισκευή και συντήρηση  των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου προκειμένου να χρησιμοποιούνται από τους συναδέλφους για τις ανάγκες των Υπηρεσιακών καθηκόντων τους αλλά και για την αστυνόμευση των πολιτών του Ηρακλείου. Επίσης έχουμε αναδείξει δεκάδες φορές το σοβαρότατο πρόβλημα παλαιότητας του στόλου των συμβατικών οχημάτων μας αλλά και την μη επαρκή και έγκαιρη συντήρησή τους λόγω έλλειψης κονδυλίων.

      Παρακαλούμε όπως δώσετε οδηγίες σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε όλες οι παραπάνω ενέργειες να γίνονται όπως προβλέπονται από τους νόμους και τις σχετικές διαταγές.

       Η Π.Ο.ΑΣ.Υ παρακαλείται για την ενημέρωση της και περαιτέρω δικές της ενέργειες.

       Mε εκτίμηση,

  Για το Δ.Σ. της  Ένωσης  Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια