Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90 eurobank

Αχιλλές Μπέγας: Εφαρμόζεται ή όχι η Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το προσωπικό της ΕΛΑΣ στην εποχή του Covid 19;

Κείμενο του συνδικαλιστή αστυνομικού, Αχιλλέα Μπέγα: 

Από την αρχή της Πανδημίας του Covid19, στην Χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο, εφαρμόστηκαν εκτάκτως μέτρα και ελήφθησαν άμεσα Αποφάσεις, σε όλους τους Κλάδους εργαζομένων. Μέρος αυτών αμφισβητήθηκαν και νομικά ως Αντισυνταγματικά. Υπήρξε ανοχή και κατανόηση θαρρώ από όλους και πολλά κακώς κείμενα διορθώθηκαν σταδιακά.

 

Ειδικότερα, στον εργασιακό μας κλάδο, ένα από τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψε όμως, και συνεχίζει να υφίστατο είναι κατά πόσο προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στον «βωμό της πανδημίας», όταν μάλιστα μιλάμε και για ιατρικά θέματα τα οποία ανάγονται αυτομάτως στα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

 

Νομολογιακά:

1.-Στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συγκαταλέγονται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), ο Ν. 4624/2019, ο Ν. 2472/1997 καθώς και ο Ν. 3471/2006 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2.- Με το υπ΄αριθ. 584/1985 (Α΄- 204) Π.Δ/γμα., ως τροπ. μεταγενέστερα και ισχύει, ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

3.-Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3845/2010 και την υπ΄αριθ. 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/Β/4-6-2010) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, διενεργήθηκε η Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού.

 

Λόγω της πανδημίας, στο σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ανάγεται η υποχρέωση του ελέγχου και της δήλωσης στην εφαρμογή της Απογραφής/Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, αυτοδιαγνωστικού τεστ COVID-19 - Self test, σε εβδομαδιαία βάση (πλέον εξαιρούνται όσοι από το προσωπικό έχουν εμβολιαστεί). Μετά την δήλωση ζητείται μάλιστα και η προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για να μην πω η επισύναψη της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης!? Κάτι παρόμοιο προφανώς εφαρμόζεται και στους λοιπούς Κλάδους εργαζομένων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

 

Και ερωτώ:

1.- Έχουν οριστεί στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Υ.Π.Δ.), ως προβλέπει ο Ν. 4624/2019?

2.- Έχει πρόσβαση στην εφαρμογή της Απογραφής, μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού (Δ/ντής Απογραφής και ο βοηθός του)? Σε διαφορετική-έκτακτη περίπτωση, η πρόσβασή/εξουσιοδότηση του ορισθέντος προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού είναι μόνο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας του ή και μετά την λήξη αυτής π.χ. έχει πρόσβαση ο κάθε υπάλληλος και από την οικία του? Τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας?

3.- Ο έλεγχος γίνεται μόνο σε επίπεδο Κεντρικών Υπηρεσιών (Δ/σεων Προσωπικού), ως προβλέπεται, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα?

4.- Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν εκδώσει κάποια σχετική διαταγή όπου πέραν της υποχρέωσης της δήλωσης αυτοδιαγνωστικού τεστ COVID-19 - Self test, από το προσωπικό σε εβδομαδιαία βάση, να προστατεύονται και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους?

5.- Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη δημόσια Αρχή, η οποία έχει ως αποστολή της την εποπτεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει εκδώσει κάποια εγκύκλιο ή έχει γνωμοδοτήσει σχετικά?

6.- Οι Συνδικαλιστικοί φορείς έχουν παρέμβει για το συγκεκριμένο θέμα?

 

Εάν η απάντηση επί των τιθέμενων ερωτημάτων είναι ΝΑΙ, τότε εφαρμόζεται η Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και οι αρμόδιοι από κάθε πλευρά έχουν μεριμνήσει γι΄ αυτό …….. ας διερωτηθεί/ προβληματιστεί ο καθένας μας όμως, σε όποιον Κλάδο και αν εργάζεται, για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του, τι ισχύει και τι εφαρμόζεται τελικώς!?

 

Κλείνοντας, θα επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι στο ΓΚΠΔ ο οποίος αφορά το σύνολο του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την υγεία συμπεριλαμβάνονται στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή στα λεγόμενα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού, τα οποία χαίρουν αυξημένης προστασίας σε σχέση με τα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ότι για τα ευαίσθητα δεδομένα ισχύει η αρχή ότι απαγορεύεται καταρχήν η επεξεργασία τους και επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση, για λόγους που περιοριστικά προβλέπει ο νόμος, για αυτό θα πρέπει οι αρμόδιοι έστω και τώρα να προβούν όπου απαιτείται σε διορθωτικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλίζονται τα εχέγγυα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του προσωπικού τους. Σε διαφορετική δε περίπτωση νομικής προσφυγής θιγόμενου προσώπου, προβλέπω ότι πολλοί θα πάνε κατηγορούμενοι για σωρεία παραλήψεων, μιας και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν να διακινούνται δεξιά αριστερά «ελαφρά τη καρδία» και να αποτελούν αντικείμενο δημόσιας επευφημίας ή χλευασμού.-

 


ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

Ά Αντιπρόεδρος Ένωσης

Αστυν. Υπαλλήλων

Τρικάλων
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια