ΥΠΕΘΑ: Tι γίνεται με τα ηλικιακά όρια αποστρατείας των αξιωματικών


Τα ζητήματα αποστρατείας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ρυθμίζονται πρωτίστως στους ν.2439/1996 (Α’219) και ν. 3883/2010 (Α΄167), όπως σήμερα ισχύουν, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καθορίζεται από το άρθρο 91 παρ.2 του ν.3883/2010 ενώ το συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων διέπεται κυρίως από τις ισχύουσες διατάξεις του ν.3865/2010 (Α’120) και του προεδρικού διατάγματος 169/2007 (Α’ 210).

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή, που κατέθεσε ο βουλευτής Νίκος Μανωλάκος με θέμα «Κατάργηση ηλικιακών ορίων αποστρατείας αξιωματικών».

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανέφερε ο υπουργός «έχει ως πάγια βούληση τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την αποκατάσταση τυχόν αδικιών, εφόσον υπηρετούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιούν το αίσθημα δικαίου, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν».

Η πρόταση του ΥΠΕΘΑ

Σε αυτό το πλαίσιο, συμπλήρωσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας «έχει ήδη αποστείλει προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την ακολουθούμενη πολιτική σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα, σχετικό έγγραφο, και τελούμε εν αναμονή περαιτέρω ενεργειών του, επί των τεκμηριωμένων προτάσεων μας για την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, προς όφελος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κατά τη συνδυαστική ανάγνωση «τόσο των σταδιοδρομικών, όσο και των συνταξιοδοτικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθίσταται δυνατή η συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας για την απολαβή πλήρους σύνταξης, μέσω του καθεστώτος των αξιωματικών που τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, αλλά και της δυνατότητας προσμέτρησης πλασματικών χρόνων υπηρεσίας» συνέχισε ο υπουργός.

«Οι υπαγόμενοι αξιωματικοί στο νομικό πλαίσιο του ν.2439/1996 (Α’219) αποστρατεύονται λόγω κατάληψης του ορίου ηλικίας, που ορίζει το άρθρο 21 του σχετικού νόμου, κατόπιν τακτικής ετήσιας κρίσης τους. Εφόσον, όμως, οι αποστρατευθέντες δεν είναι δικαιούχοι πλήρους σύνταξης, ήτοι δεν έχουν συμπληρώσει την τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία ή το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, κατά το άρθρο 20 παρ.5 του ν.3865/2010 (Α’120), δύνανται με αίτησή τους να τεθούν εκτός οργανικών θέσεων, εωσότου καταστούν δικαιούχοι πλήρους σύνταξης» ξεκαθάρισε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

«Αντιθέτως», είπε, «οι υπαγόμενοι αξιωματικοί στο νομικό πλαίσιο του ν.3883/2010 (Α΄167), δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο αποστρατείας λόγω κατάληψης του ορίου ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό, καθόσον δεν υφίσταται στο εν λόγω νομικό πλαίσιο ρύθμιση αντίστοιχη του άρθρου 21 παρ.8 του ν.2439/1996 (Α’219)».

«Εντούτοις» πρόσθεσε, «όμως, παρέχεται και σε αυτούς η δυνατότητα υπαγωγής τους στο καθεστώς των εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 35 ετών, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

«Η συντάξιμη υπηρεσία πέρα από πραγματική διακρίνεται και σε πλασματική. Ως τέτοια λογίζεται υπό τον όρο καταβολής προβλεπόμενης εισφοράς όταν απαιτείται:

1. Χρόνος αυξημένος στο διπλάσιο έως 5 έτη που διανύθηκε σε συγκεκριμένες μονάδες – υπηρεσίες του άρθρου 40 παρ.5α του π.δ. 169/2007 (Α’210), σύμφωνα με τις διατάξεις του αυτού άρθρου.

2. Χρόνος αυξημένος έως 3 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.4 του ν.3865/2010 (Α’120)» κατέληξε ο υπουργός..