Η νέα κατανομή των οργανικών θέσεων... και η απαξίωση του θεσμού του Αρχηγείου -Αρχηγού


Θέμα : Νέα κατανομή των οργανικών θέσεων κατά βαθμό και αριθμό , αίτημα των Αξιωματικών εκ ΔΥΛΣ να φέρουν το βαθμό ε.ε Πλοιάρχου ΛΣ , βαθμολόγιο των εκ ΛΦ με καταληκτικό βαθμό του ε.ε Αντιπλοιάρχου ΛΣ -Πλωτάρχη ΛΣ, συμμετοχή στα συμβούλια προσφυγών ανωτάτων  μετά ψήφου συνδικαλιστών ακόμα και στο βαθμό ΛΦ , άνευ υπηρεσιακού αντικρίσματος ανεξέλεγκτη χορήγηση βαθμών, ανεξέλεγκτη χορήγηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, απαξίωση του θεσμού του Αρχηγείου -Αρχηγού  

Δυστυχώς κάποιοι δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τη ζοφερή πραγματικότητα στην οποία έχουν περιέλθει οι υπηρεσίες ΛΣ -ΠΛΣ εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού , της ανεξέλεγκτης χορήγησης βαθμών , των μεταρρυθμίσεων για την πρόσληψη και στρατιωτική-ακαδημαϊκή εκπαίδευση των στελεχών ΛΣ ,τις  αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και της  ικανοποίησης αιτημάτων αντίθετων από το πραγματικά εφικτό και ζητούμενο, που θυσιάζουν στο βωμό της εξυπηρέτησης - ικανοποίησης της προσωπικής ανέλιξης και συνδικαλιστικών -πολιτικών συμφερόντων , τις βασικές αρχές, που πρέπει να διέπουν το ΛΣ και τα στελέχη του ,την απρόσκοπτη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών

Αποτέλεσμα :

- Αξιωματικοί που προΐστανται σε Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα, Λιμενικούς Σταθμούς ,να καλούνται να λειτουργήσουν με τον ελάχιστο αριθμό υπηρετούντων, με μια οργανική σύνθεση που δεν επαρκεί για την εκπλήρωση του σκοπού τους, που η μη εφαρμογή του πδ μεταθέσεων έχει μετατρέψει την υφιστάμενη τους σύνθεση σε «παζλ» βαθμών, με αποτέλεσμα στα περισσότερα εξ αυτών να καλύπτονται θέσεις Λ/Φ ή Υπαξιωματικών από Αξιωματικούς που δημιούργησε η ανεξέλεγκτη χορήγηση βαθμών.

- Αξιωματικοί προΐστανται σε Λιμενικά Τμήματα, που ενώ προκρίθηκαν να αντικαταστήσουν τα Υπολιμεναρχεία ως ένα ευέλικτο σχήμα άσκησης των αρμοδιοτήτων του Σώματος, αντιμετωπίζονται ως Λιμενικοί Σταθμοί με οργανική 8 στελεχών.

- Αξιωματικοί που προΐστανται σε πλωτά περιπολικά με συνθέσεις κατώτερες των προσδοκιών αλλά κυρίως των πραγματικών αναγκών και που ακόμα και σήμερα λειτουργούν με την ελάχιστη σύνθεση και μονό πλήρωμα.

- Αξιωματικοί που προΐστανται σε Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, που καλούνται με οργανικές συνθέσεις οκτώ ατόμων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

- Προϊστάμενοι σε Λιμενικούς Σταθμούς αλλά και Φυλάκια, που δημιουργούνται ανεξέλεγκτα, άνευ ουσίας, άνευ αντικειμένου κι έργου, προς εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και μικροσυνδικαλιστικών συμφερόντων.

- Καθηκοντολόγιο των Αξιωματικών εξ Υπαξιωματικών κυρίως έως το βαθμό Ανθυποπλοιάρχου, των Λ/Φ και Υπαξιωματικών, που τείνει να γίνει ένα.

- Αξιωματικοί που τη μια χρονιά είναι προϊστάμενοι και την επόμενη χρονιά γίνονται υφιστάμενοι του μέχρι πρότινος υφισταμένου τους και μετά από 2 ή τρία χρόνια αλλάζουν εκ νέου θέσεις μεταξύ τους.

- Αξιωματικοί που προΐστανται ή υπηρετούν σε μια υπηρεσία χωρίς κανένας να μπορεί να τους μετακινήσει λόγω των υφιστάμενων διατάξεων περί μεταθέσεων και ιεραρχίας και προαγωγών.

- Αξιωματικοί εκ της ΣΝΔ που δεν δύνανται να προαχθούν ελλείψει οργανικών θέσεων και που βρίσκονται νεώτεροι ακόμα και υφιστάμενοι κατωτέρων τους υφισταμένων τους μέχρι πρότινος άλλων Αξιωματικών, ακόμα και προσληφθέντων στο Σώμα, ένα, δύο, ακόμα και τρία χρόνια αργότερα από αυτούς.

-Βαθμολόγιο Λιμενοφυλάκων και υπαξιωματικών ΛΣ που ξεπερνά τα όρια που πρέπει να διέπουν ένα  στρατιωτικά συντεταγμένο Σ.Α

- Αξιωματικοί εκ της ΣΝΔ  που σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους αντιμετωπίζονται σε όλα τα επίπεδα αυστηρότερα  και διαφορετικά των υπολοίπων στελεχών και που μετά τα  23 έτη υπηρεσίας κρίνονται κατ έτος όχι για την προαγωγή τους αλλά για την αποστρατεία τους ή μη και που ένα εννέα  στην έκθεση αξιολόγησής τους σε οποιοδήποτε βαθμό τους καθιστά  στάσιμους , την ίδια στιγμή που στελέχη άλλων κατηγοριών  έχουν εξασφαλισμένα τα 37 έτη πραγματικής υπηρεσίας και τις προαγωγές τους  φτάνοντας στο βαθμό του ε.ε Αντιπλοιάρχου  ΛΣ εκ ΛΦ και ε.ε Πλοιάρχου ΛΣ εκ ΔΥΛΣ .

Αξιωματικοί εκ της ΣΝΔ που την τύχη τους σε ένα συμβούλιο πειθαρχικό-- μεταθέσεων -προσφύγων (ακόμα και ανωτάτων ) κρίνει Λιμενοφύλακας συνδικαλιστής και μάλιστα αμετάθετος και χωρίς να εργάζεται επί σειρά πολλών ετών .

Ένας θεσμός του Αρχηγού που ασκεί τη διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ενός  στρατιωτικά συντεταγμένου Σώματος ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (δηλαδή ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ) – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (δηλαδή ΠΛΟΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ), και που    πέραν των δικών του ευθυνών, φέρει την ευθύνη των υφισταμένων του από τυχόν πράξεις και παραλείψεις τους, την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους, και δίνει λόγο  σε όλα τα επίπεδα επ' αυτών , του οποίου οι αρμοδιότητες -εξουσία καταργούνται-μειώνονται μεταφέρονται ή υπονομεύονται ολοένα και περισσότερο στο πέρασμα του χρόνου .

Ως εκ τούτου και παρά το κόστος ,  παρεμβαίνω αιτούμενος να τεθούν σε διαβούλευση , μεταξύ συνδικαλιστικών φορέων , της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας , οι παρακάτω αναγκαιότητες :

- αναμόρφωσης της νομοθεσίας που διέπει την ιεραρχική - βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚ.Τ και τις διαδικασίες που την διαμορφώνουν. Επιβάλλεται η άμεση τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου ώστε αρχαιότερος μεταξύ ομοιοβάθμων ανεξάρτητα από το έτος κτήσης του βαθμού να είναι πάντα ο Αξιωματικός προερχόμενος από τη ΣΝΔ, ενώ μεταξύ ομοιοβάθμων των υπολοίπων Αξιωματικών, η αρχαιότητα να καθορίζεται με γνώμονα το έτος κτήσης του βαθμού .

- δημιουργίας παράλληλης επετηρίδας για τους Αξιωματικούς εκ ΣΝΔ 

-να ακολουθεί τα στελέχη στην Υπηρεσιακή τους πορεία αμετάβλητη η διαφορετικότητα τους (ακαδημαϊκή - στρατιωτική εκπαίδευση, προσόντα κατάταξης για κάθε Σχολή, βαθμίδα εκπαίδευσης που ανήκει κάθε Σχολή, διάρκεια φοίτησης κλπ) και να αποτελεί καθοριστικό διαχωριστικό παράγοντα των οργανικών θέσεων και κατανομής αυτών, του καθηκοντολογίου, της ιεραρχίας και της εξέλιξης των στελεχών όλων των βαθμίδων 

- την αναγκαιότητα παραμονής με προϋποθέσεις στο ΛΣ και για τους Αξιωματικούς εκ ΣΝΔ οι οποίοι αποστρατεύονται απο ένα συμβούλιο κρίσεων το οποίο τους κρίνει ελλείψει σοβαρού - δίκαιου πλαισίου κρίσεων στο οποίοι υπερέχει η υποκειμενικότητα και με διαφορετικά κριτήρια σε σχέση με τους υπολοίπους αξιωματικούς πράγμα που συμβαίνει σε όλες τις κρίσεις των αξιωματικών

- γενναίας αύξησης των οργανικών θέσεων των Αξιωματικών εκ ΣΝΔ και τροποποίησης της αρχαιότητάς τους ώστε από την αποφοίτηση τους από τη ΣΝΔ να είναι πάντα αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους σε κάθε βαθμό και λαμβάνοντας υπόψη τη σχολή αποφοίτησης τους , των θέσεων ευθύνης που κατέχουν, ότι ασκούν τη διοίκηση του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, πέραν των δικών τους ευθυνών, φέρουν την ευθύνη των υφισταμένων τους για τυχόν πράξεις και παραλείψεις τους, την ευθύνη της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και δίνουν λόγο σε όλα τα επίπεδα επ' αυτών κι ως εκ τούτου οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και δίκαιοι στην κατανομή των οργανικών τους θέσεων, στην ιεραρχική τους κατάσταση και προαγωγές τους.

- άμεσης ανακατανομής των οργανικών θέσεων κατά βαθμό και αριθμό και άμεσης τροποποίησης του περί ιεραρχίας και προαγωγών , λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιεραρχία πρέπει να έχει τυπική έννοια (πυραμίδα βαθμών, θέσεων και υπηρεσιών) αλλά και ουσιαστική έννοια (καθήκοντα και περιορισμοί που προέρχονται από την ιεραρχική εξουσία ή την ιεραρχική εξάρτηση) και ως εκ τούτου πρέπει να είναι σχέση διαρκείας, να είναι θεσμοθετημένη και ρυθμισμένη λεπτομερώς, καθώς πάνω στην ιεραρχία στηρίζεται η λειτουργία του ΛΣ .

- δημιουργίας μιας νέας επιχειρησιακού – υπηρεσιακού ουσιαστικού αντικρίσματος επετηρίδας, που θα αποκαθιστά τη ήδη κατακρεουργημένη ιεραρχία μεταξύ των στελεχών, δεν θα διχάζει, δεν θα αδικεί και δεν θα εμποδίζει την απρόσκοπτη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση μεταξύ όλων των στελεχών του ΛΣ, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και θα εξασφαλίζει πραγματικό αντίκρισμα, τόσο σε ότι αφορά τον βαθμό που ο καθείς τους θα φέρει όσο και για την Υπηρεσία και θα ορίζει συγκεκριμένο και διαβαθμισμένο ιεραρχικά και ανά κατηγορία – βαθμό , καθηκοντολόγιο . Oι βαθμοί πρέπει να ταυτίζονται με τις θέσεις ευθύνης και σε καμιά περίπτωση και λόγο να μην αποσυνδέονται ενώ η κατοχή θέσεων ευθύνης δεν πρέπει να διέπεται ή να γίνεται με καθεστώς θητείας.

- ανακατανομής των θέσεων – θέσεων ευθύνης ώστε ο μεγάλος αριθμός Αξιωματικών που έχει προκύψει από τις συχνές ρυθμίσεις για την αύξηση των οικονομικών απολαβών τους, εκτός των προερχόμενων από τη ΣΝΔ, να έχει πραγματικό αντίκρισμα, τόσο σε ότι αφορά τον βαθμό που ο καθείς θα φέρει όσο και για την υπηρεσία.

- προϋποθέσεων για την απόκτηση κάθε βαθμού και δημιουργίας νέου καθηκοντολογίου.

- καθορισμού του βαθμού – προέλευσης και του αριθμού των υπηρετούντων σε θέσεις ευθύνης και λοιπές θέσεις μιας υπηρεσίας και πιστή τήρηση αυτού

- επιμέρους επανεξέτασης της γεωγραφικής κατανομής των Λιμενικών Αρχών και Περιφερειακών Διοικήσεων και ίδρυσης νέων αλλά και κατάργησης υφισταμένων μετά από ορθολογική μελέτη με βάση τις ανάγκες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και οχι μικροσυνδικαλιστικων και μικροπολιτικών συμφερόντων.

- καθορισμού μεγίστου χρόνου υπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης.

- αναμόρφωσης της νομοθεσίας που διέπει τις ετήσιες, τακτικές, έκτακτες κρίσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης.

- «Ευεργετικής» αντιμετώπισης των υπηρετούντων στα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.. Σήμερα οι υπηρετούντες στα ΠΛΣ που έχουν επωμισθεί το μεταναστευτικό, την έρευνα και διάσωση, την αστυνόμευση, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, τη φύλαξη των συνόρων, εργάζονται κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες και αντιμετωπίζονται πολύ κατώτερα από άλλες κατηγορίες στελεχών ΛΣ (οικονομικά – ασφαλιστικά - ειδικές διατάξεις - επιδόματα).

-τροποποίησης της ΠΔΕΜ. και του κανονισμού των ΚΕΑ

- χορήγησης επιδόματος επικινδυνότητας σε όσους πραγματικά το δικαιούνται κατόπιν θέσπισης συγκεκριμένων κριτηρίων.

- επανεξέτασης και τροποποίησης των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες και χορήγηση αναρρωτικών άδειων – υπηρεσιών γραφείου, οίκοι νοσηλείας και λοιπά σχετικά με το θέμα ζητήματα.

- δημιουργίας συνδικαλιστικού νόμου για το ΛΣ που θα παρέχει απρόσκοπτη και δημιουργική εκπροσώπηση και οχι ευεργετήματα για τους συνδικαλιστές και παράθυρα συνδιοικησης και παραγοντισμού . Δυο ομοσπονδίες , 30 τοπικές ενώσεις  , μια Πανελλήνια Ένωση , 170 περίπου αντιπρόσωποι , αμετάθετο ,το δικαίωμα να μη εργάζονται οι συνδικαλιστές ,το δικαίωμα επανεκλογής πάνω από δυο φορές στην ίδια θέση , η απόδοση του 60%  της μηνιαίας συνδρομής των μελών μιας τοπικής ένωσης στην ομοσπονδία τους και η συμμετοχή μετα ψήφου ανεξάρτητα βαθμού στα συμβούλια μεταθέσεων -προσφυγών ακόμη και ανωτάτων αξιωματικών , ξεπερνά τα όρια του  συνδικαλίζειν και συνδικαλίζεσθαι και αγγίζει τα ορια της <<θεσμικής εκτροπής>>.

Παρότι   όσο κι αν κάποιος προσπαθεί ,  το μέλλον  εξαρτάται πάντα και από το παρελθόν κι  επομένως κι από αυτούς που έδρασαν στο παρελθόν ωθούμενοι από τα "πάθη" τους και  τα "δεσμά της επιθυμίας του εγώ τους" και δυστυχώς αυτοί,  εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα και φυσικά να ωθούνται από τα ίδια "πάθη" και επιθυμία  ... (μη ξεχνάμε ότι τα "πάθη" προέρχονται από το ρήμα «πάσχω»...) , "Ιδωμεν." ,  επιμένω , παρά το κόστος , στη βασική αρχή , η εκπαίδευση να  δίνει τα εχέγγυα να φέρει κάποιος  αξίωμα, το οποίο θα πρέπει να έχει αξία, και για να έχει αξία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διακρίνεται από ένα ορθολογικό πλαίσιο , ιεραρχικής δομής- καθηκοντολογίου -κρίσεων -ιεραρχίας και προαγωγών και ορθής -δίκαιης μετάθεσης του στελέχους .

Σε κάθε περίπτωση  εδώ είμαστε να το συζητήσουμε ......!

08-05-2021

(αναδημοσίευση απο την προσωπική σελίδα fb tου ΠΑΣΣΑΚΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ)