Μανώλης Λαγουδάκης: Αναγκαία η εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού ΒΟΕΑ στους δικαιούχουςΣύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4472/2017, καταργήθηκαν από 01/01/2017, οι μισθολογικοί βαθμοί για το αστυνομικό προσωπικό και εκ τότε οι αποδοχές τους ρυθμίζονται με τα μισθολογικά κλιμάκια, γεγονός που έχει δημιουργήσει προβλήματα στην απονομή του μερίσματος του ΒΟΕΑ(προικοδότηση).
   Το Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, με το υπ'αριθμ. 11/5/26-06-17 πρακτικό του, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση χορήγησης προκαταβολής έναντι του ΒΟΕΑ, με βάση το μισθολογικό βαθμό και τις αποδοχές του γονέα μετόχου, όπως ίσχυαν πριν τη ψήφιση του ως άνω Νόμου.
   Όμως μέχρι σήμερα πέραν της προκαταβολής, δεν έχει καταβληθεί το το ποσό που υπολείπεται προς συμπλήρωση του δικαιούμενου ΒΟΕΑ, στους μερισματούχους- μετόχους.
  Αυτό συμβαίνει διότι, απαιτείται άμεσα η εναρμόνιση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με τις διατάξεις του Ν.4472/2017, ώστε το Μ.Τ.Σ. να προβεί στην καταβολή του υπόλοιπου ποσού.
   Για το ανωτέρω ζήτημα μάλιστα είχε συγκροτηθεί Επιτροπή, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των δικαιουμένων μεριδίων ανά μισθολογικό κλιμάκιο, των κατηγοριών μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του Ν. 4472/2017, όπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, θα παρέδιδε πόρισμα σχετικά με την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου και θα δύναται πλέον να υπολογιστεί και να καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό.
   Επειδή είναι έντονη η ανησυχία στα μέλη μας και ουδεμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος υπάρχει, καλούμε τους θεσμικούς φορείς να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες στο αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να καταβληθεί το υπολοιπόμενο ποσό των δικαιούχων, χωρίς να τους εξαναγκάσουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, για να διεκδικήσουν τις καταβληθείσες  εισφορές που τους οφείλονται.

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.Α.Σ.Υ.

ΜΕΛΟΣ Μ.Π.Ρ.Ο.Σ.Τ.Α.