Δημοσίευση ν.4770/21, στον οποίο περιλαμβάνονται διεκδικήσεις της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.


Ανακοίνωση τής ΠΟΕΠΛΣ: Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν.4770/21 (ΦΕΚ Α’ 15/29.1.21) «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», στο οποίο περιλαμβάνονται διεκδικήσεις της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. και αφορούν στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 31 Χορήγηση προκαταβολής εξόδων υπεράσπισης στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αποτελεί πρότασή μας (εδώ) η διάταξη, που αφορά στην προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  για την υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγόμενου για πράξεις ή ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Είναι σημαντικό ότι τα έξοδα θα καλύπτουν μεταξύ άλλων την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών χωρίς να απαιτείται πλέον η απαλλακτική απόφαση της ΕΔΕ για τη χορήγηση της προκαταβολής, γεγονός που εναρμονίζεται με την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας.

Επιπλέον είναι θετικό ότι για τον καθορισμό του ύψους της προκαταβολής, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης δεν απαιτείται έκδοση Προεδρικού Διατάγματος αλλά Κοινή Υπουργική Απόφαση ξεπερνώντας με τον τρόπο αυτό αγκυλώσεις, που είχαν καταστήσει το θεσμό σε αχρησία.

Αξίζει να τονισθεί ότι από την πρώτη στιγμή υποβολής του αιτήματός μας ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης ενδιαφέρθηκε προσωπικά ζητώντας λεπτομέρειες για την πρότασή μας αυτή προκειμένου νομοθετηθεί.

Η ψήφιση και ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης αποτελεί έμπρακτη στήριξη της πολιτείας προς τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αποτελεσματική προστασία από την πολιτεία όποιου στελέχους βάλλεται άδικα.

Οργάνωση και λειτουργία του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους και εξουσιοδοτική διάταξη

Ρυθμίζεται το σύστημα εργασίας και διαμονής του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετεί στο Λ/Χ Αγίου Όρους με την πρόβλεψη έκδοσης ειδικού Κανονισμού με σκοπό την οργάνωση και τη λειτουργία του Λ/Χ Αγίου Όρους, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που διέπει το Άγιο Όρος σύμφωνα με το άρθρο 105 του Συντάγματος και τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους.

Με την προτεινόμενη εξουσιοδοτική διάταξη δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας του Λ/Χ Αγίου Όρους κατά παρέκκλιση καταρχήν της πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας καθώς και της ειδικής υποχρέωσης διαμονής, που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 81/2012 (Α΄139).

Κατάταξη, εκπαίδευση και σίτιση δοκίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κατάταξη επιλαχόντων)

Στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, δύνανται να καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων των διαγωνισμών, που προκηρύχθηκαν το έτος 2019 σύμφωνα με τα άρθρ. 24 και 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρ. 22 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια των διαγωνισμών κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Οι εν λόγω επιλαχόντες κατατάσσονται στην οικεία παραγωγική Σχολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων του αντίστοιχου διαγωνισμού, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Απαλλαγές σκαφών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Τα πλωτά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που ελλιμενίζονται στους λιμένες της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου προς τους Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης των Λιμένων, ήτοι Οργανισμούς Λιμένων, Δημοτικά και Κρατικά Λιμενικά Ταμεία για τη χρήση λιμενικών υπηρεσιών, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος).

Παιδικοί σταθμοί αρμοδιότητας του ΥΝΑΝΠ

Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης βρεφονηπιακών σταθμών στις έδρες Λιμενικών Αρχών σε όλη την επικράτεια και ίδρυσης παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεις) καθώς και θέρετρων για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και με εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων και κοινοτικών πόρων.

Η ψήφιση και εφαρμογή της διάταξης αποτελεί ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία διοικητικής μέριμνας για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ζήτημα για το οποίο η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. διαχρονικά αγωνίζεται.

Ίδρυση γραφείων προμηθειών σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αντιμετωπίζεται η διαπιστωθείσα πρακτική αδυναμία στην προμήθεια καυσίμων και στην αντιμετώπιση αναγκών για έκτακτες προμήθειες και υπηρεσίες, απονέμοντας την αρμοδιότητα στις Λιμενικές Αρχές, στις ΑΕΝ, στα ΚΕΣΕΝ, στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού και στις Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, καθώς επίσης και στα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Για τη συγκεκριμένη διάταξη προτείναμε και συμπεριλήφθηκε η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

———–

Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε ενεργά με παρεμβάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια κατάρτισης και επεξεργασίας του νομοσχεδίου από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής (εδώ) μέχρι και την ψήφισή του, συνεχίζοντας την προσπάθεια να θεσπιστούν χρόνια αιτήματα του κλάδου μας, τα οποία αναγνωρίζουν στην πράξη την καθημερινή, ανεκτίμητη και αναγνωρισμένη προσφορά των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με τη δημοσίευση του νόμου πραγματοποιήθηκαν θετικά βήματα για το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη του και όπως τονίσαμε κατά την τελευταία μας συνάντηση και στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη (εδώ), αναμένουμε την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων τόσο του ν. 4770/21 όσο και του ν. 4676/20 λαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση ότι αφενός οι νομοθετημένες διατάξεις θα εφαρμοστούν και αφετέρου ότι οι προτάσεις μας έτσι όπως αυτές υποβλήθηκαν (εδώ) θα επεξεργαστούν προκειμένου συμπεριληφθούν σε επόμενο νομοσχέδιο.

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θα εξακολουθήσει με την ίδια επιμονή να επιδιώκει λύσεις σε σημαντικά ζητήματα προς όφελος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ήδη έχει καταθέσει τις προτάσεις της προς την πολιτική ηγεσία.