Ποιον νόμο ζητούν να εφαρμοστεί και στην Ελληνική Αστυνομία


Δημοσιεύουμε κείμενο, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr: Αναγνώστες μας ζητούν τη βοήθειά σας για την ανάλογη εφαρμογή του κατωτέρω 

Νόμου και στην ΕΛ.ΑΣ:
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4609 Τεύχος A’ 67/03.05.2019
Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
.....................................Άρθρο 11
Ρυθμίσεις σταδιοδρομικής φύσης
1. Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 
(Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων 
και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), 
προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο 
χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού 
προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει 
ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
2. Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) του Στρατού Ξηράς και 
των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι 
τέθηκαν σε αποστρατεία με τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή του 
Αντιπλοιάρχου ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους στον βαθμό 
του Ταγματάρχη ή του Πλωτάρχη, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή 
(35ετή) συντάξιμη υπηρεσία
ή τριάντα δύο (32) έτη πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ. 178/1969
είτε με τις διατάξεις του ν. 2439/1996
είτε οποτεδήποτε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3883/2010 για λόγους υγείας 
ή σωματικής ανικανότητας,

προάγονται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος στον 
βαθμό του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου αντίστοιχα, χωρίς να γεννώνται για 
αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.