Έγγραφο τής ΠΟΕΥΠΣ για τα έξοδα μετάθεσης πυροσβεστικών υπαλλήλων


Δημοσιεύουμε έγγραφο τής Ομοσπονδίας των Πυροσβεστών: Κύριε Αρχηγέ, ως γνωστό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. α) 33980 Φ.202.3/12.06.2020 Απόφαση  κ. Αρχηγού Π.Σ.  β) 34000 και 34001 Φ.201.1/12.06.2020 Αποφάσεις κ. Αρχηγού Π.Σ. κατόπιν του 7/2020 Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών καθώς και Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών καθηκόντων μετατίθενται για κάλυψη κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4662/2020.

Σύμφωνα επίσης με την υπ΄αριθμ. 2/66739/0022 15-11-2000 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα πυροσβεστικού προσωπικού Π.Σ.» καθώς και του Ν.2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων».

Παρακαλούμε για την χορήγηση των εξόδων μετάθεσης ανεξαρτήτως βαθμού τηρώντας την επιβαλλόμενη αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.

 

    

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ