Επανίδρυθηκε η ΙΡΑ Εύβοιας με νέο ΔΣ


Σας γνωρίζουμε ότι την 11.8. 2020 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία  οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Εύβοιας  από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
         Την 14-08-2020 συνήλθε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως  κατωτέρω :  

            Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                    
 1.  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          : ΒΑΡΣΑΜΑΣ Σπυρίδων
 2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   : ΝΤΙΝΟΣ Κωνσταντίνος
 3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   : ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
 4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   :  ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ Δημήτριος              
 5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : ΓΚΟΔΑΣ Θωμάς
 6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.  : ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ Ιωάννης
 7.  Τ Α Μ Ι Α Σ                 : ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΑΣ Αθανάσιος
 8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ        : ΜΠΑΣΤΑΣ Παναγιώτης
 9.  ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.  : ΒΑΣΔΕΚΗ Γαρυφαλλιά
          
         Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΣ Αλέξανδρος                             
2.    ΜΕΛΟΣ       : ΔΡΑΚΟΝΑΚΗΣ Αθανάσιος
3.    ΜΕΛΟΣ       : ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός


S E R V O   P E R   A M I K E C O

           Ο  Πρόεδρος                                               Ο  Γεν. Γραμματέας


Σπυρίδων ΒΑΡΣΑΜΑΣ                                               Θωμάς ΓΚΟΔΑΣ