Οι Λιμενικοί Ανατολικής Κρήτης για τα οδοιπορικά του προσωπικού

Διαβάστε την ανακοίνωση των Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης: Με βάση τα όσα τελούν γνώση μας για την δικαιολόγηση – πληρωμή των δαπανών μετακίνησης στελεχών ΛΣ παρατηρούνται στην
πράξη τα εξής αντιφατικά δεδομένα : Για την δικαιολόγηση και καταβολή της μεγίστης προβλεπόμενης ημερησίας αποζημίωσης στελέχους ΛΣ με βάση τα συναφή νομικά κείμενα (Π.Δ.200/21-05-1993 (ΦΕΚ 75 Α – ΔΙΟΡΘ. ΣΦΑΛΜ. ΣΤΟ ΦΕΚ 111 Α): Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ. αλλά και την διευκρινιστική εγκύκλιο αριθ. ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2823.10/89458/13-12-19 (ΑΔΑ: ΨΓΟΜ4653ΠΩ-Α76) : Εγκύκλιος διαδικασιών συλλογής, ελέγχου, εξοφλήσεως & εν συνεχεία υποβολής προς αποκατάσταση δικαιολογητικών δαπανών πληρωτέων μέσω Παγίας Προκαταβολής ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού εγγράφου για την ολοκλήρωση καταβολής της δαπάνης .

Έτσι αν για παράδειγμα ένα στέλεχος ΛΣ επιλέξει να δαπανήσει για την διατροφή του – ημερησία αποζημίωση του καθ εκάστη 01 ή 03 ή 100 ευρώ κάθε ημέρα μετακίνησης θα αποζημιωθεί με το ίδιο ποσό άνευ υποχρέωσης προσκόμισης αποδείξεων σε κάθε περίπτωση.!! Αντιθέτως για την δικαιολόγηση και κάλυψη – πληρωμή της δαπάνης διανυκτέρευσης απαιτείται από τους κατά τόπου υπόλογους γραφείων Διαχείρισης Παγίας η προσκόμιση απόδειξης ξενοδοχείου και αποζημιώνεται μόνο το δαπανημένο ποσό που αναγράφεται σε αυτές τις αποδείξεις .... ενώ τούτο έρχεται σε ευθεία αντίφαση με τα παραπάνω προεκτεθέντα αλλά κυρίως δεν προβλέπονται από καμιά ρητή διάταξη νόμου. Εάν υπήρχε ρητή διάταξη νόμου περί τούτου αυτή θα καταλάμβανε και τις δυο περιπτώσεις ( ημερήσια αποζημίωσης και δαπάνης διανυκτέρευσης ) και όχι μόνο την μια εξ αυτών κατά τα ερμηνευόμενα αυθαίρετα.... καθώς αποτελούν δαπάνες προς δικαιολόγηση ενώ στην πράξη και άνευ κανενός δικονομικού και διοικητικού ερείσματος αυτές ερμηνεύονται κατά το δοκούν μόνο για την μια εκ των δύο περιπτώσεων που αναφέρθηκαν. Ομοίως συναφές ζήτημα προκύπτει με την άρνηση κάλυψης δαπάνης αεροπορικής μετακίνησης υπό το πρόσχημα ότι η αεροπορική μεταβίβαση δεν αποτελεί σύνηθες συγκοινωνιακό μέσο ενώ κανένας συναφής ορισμός δεν υπάρχει στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θέμα.

Όλως επικουρικά και προς επίρρωση των ανωτέρω θέτουμε σε γνώση σας αυτούσιες τις διατάξεις που ρυθμίζουν το θέμα καθώς εκτιμάται βάσιμα πως υφίστανται σοβαρά ερμηνευτικά και εφαρμοστικά ζητήματα κατά τα παραπάνω συνοπτικώς κατατεθέντα. Εν κατακλείδι από την απλή και μόνο ανάγνωση των παρακάτω διατάξεων συνάγεται το συμπέρασμα πως αφού η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται αυτούσια και άνευ προσκόμισης αποδείξεων δεν είναι επιτρεπτή η αναζήτηση αποδείξεων για την δαπάνη διανυκτέρευσης και αυτή αναλογικά πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρη και εις ακέραιο ανεξάρτητα με το που επέλεξε να διαμείνει το στέλεχος ΛΣ. ( με κόστος μικρότερο ή μεγαλύτερο). Ομοίως από καμιά διάταξη νόμου δεν απαγορεύεται η χρήση αεροπορικού μέσου ενώ αντιθέτως ρητά επιτρέπεται με βάση τα ενδεικτικά αναφερθέντα νομικά κείμενα που διέπουν το θέμα.
Οι δαπάνες της ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης αλλά και της αεροπορικής μετακίνησης μπορούν να έχουν ( και πρέπει να έχουν ένα μέγιστο επιτρεπόμενο κοστολόγιο φυσικά ) αλλά το αν το στέλεχος επιλέξει να μην το αξιοποιήσει ολόκληρο το ποσό που δικαιούται .... ουδόλως σχετίζεται με την καταβολή του καθώς σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προσκομίζει αποδείξεις για κάθε δαπάνη γεγονός πρακτικά ανέφικτο και ανεδαφικό όπως γίνεται αντιληπτό. Ένα επίσης αντιφατικό θέμα είναι η διαφορά αποζημίωσης στα έξοδα διανυκτέρευσης από το βαθμό του Υποπλοίαρχου και πάνω, η οποία αυξάνεται κατά περίπου 10€ ημερησίως για την ίδια εκτέλεση υπηρεσίας και αποστολής. Το γεγονός αυτό αποτελεί κατάφορη αδικία για τα χαμηλόβαθμα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ όταν αυτά καλούνται να εκτελέσουν την ιδία ακριβώς υπηρεσία ως αποσπασμένοι στο ίδιο μέρος.
Η διαφορά αυτή δεν αφορά τον μισθό, όπου εκεί ορθά υπάρχουν διαφορές κυρίως λόγω των ανατιθέμενων ιεραρχικών καθηκόντων, αλλά στην επιλογή καταλύματος η οποία προφανώς και δεν μπορεί να σχετίζεται με τον βαθμό του στελέχους!!! Όλα τα παραπάνω, υποτίθεται ότι θα λυνόταν με την έκδοση ΠΔ για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το οποίο προβλέπει το άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) περί ‘’Δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας’’, του οποίου η έκδοση, μετά από διαδοχικές παρατάσεις έχει, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4701/20 (128 Α), παραταθεί μέχρι την 31/12/2020. Ο ίδιος Νόμος προβλέπει στο άρθρο 10 για τα στελέχη του λοιπού Δημόσιου τομέα, έξοδα διανυκτέρευσης 60 ή και 80 ευρώ , ποσά τα οποία μάλιστα προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα στο άρθρο 11 ορίζει ως ημερήσια αποζημίωση το ποσό των 40 ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.

Γιατί να υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές μεταξύ των αποζημιώσεων στελεχών που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους, τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα; Γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί το ΠΔ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το οποίο θα τα εξισώνει, αν μη τι άλλο, στην όποια αξιοπρεπή διαβίωση τους όταν καλούνται να μετακινηθούν εκτός έδρας;
Η πρώτη προθεσμία που είχε δοθεί από τον οικείο Νόμο, για την έκδοση του επίμαχου ΠΔ, ήταν εννέα μήνες από την θέση σε ισχύ του, ήτοι την 01/10/2016. Γιατί παρ’ όλα αυτά, απλώς δεν ενεργοποιείται η τελευταία πρόταση του άρθρου 15 η οποία αναφέρει ότι ‘’Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου’’;
Εν κατακλείδι και έχοντας υπόψη την παρούσα συγκυρία, κατά την οποία καλούμαστε τους τελευταίους μήνες να Υπηρετούμε, όλο και περισσότερα στελέχη, μεγάλα χρονικά διαστήματα, μακριά από τις εστίες μας, αιτούμαστε τα αυτονόητα: Επίσης θεωρουμε αυτονοητο την καταβολή των πλευσιμων και στα πληρώματα των αποσπασμένων σκάφων και σε όσους αποσπασμένους εκτελούν υπηρεσίες στα πλωτά ΛΣ.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ, ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΗΘΙΚΟ, ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ.

Για το ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                             ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Εδω ασχολειστε με τα οδοιπορικα και καλα κανετε αλλα για τις μεταθεσεις υπαρχει μια σιωπη. Αραγε αυτο ποιον εξυπηρετει η δεν σας ενδοιαφερει καθολου; για οικογένειες με παιδια πιστεψτε με ειναι το πιο σημαντικό.