Νέα διάταξη για τα καταργηθέντα πταίσματα: Τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από 100- 600 ευρώ

Διάταξη για την τιμώρηση των καταργηθέντων πταισμάτων ως διοικητικών κυρώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που τέθηκε πριν λίγες μέρες σε διαβούλευση.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με το άρθρο 18 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019), οι κατηγορίες των αξιόποινων πράξεων περιορίστηκαν σε κακουργήματα και πλημμελήματα και με το άρθρο 468 του ως άνω Κώδικα τα πταίσματα καταργήθηκαν.

Όπως δε αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω νόμου, τα πταίσματα δεν θεωρούνται πλέον ως αξιόποινες πράξεις, αλλά αντιμετωπίζονται μόνο ως διοικητικές παραβάσεις.

Ενόψει των ανωτέρω προέκυψε η ανάγκη για την κατάρτιση σχεδίου νόμου με σκοπό τη μετατροπή των καταργηθέντων με το άρθρο 468 του Ποινικού Κώδικα πταισμάτων του Ποινικού Κώδικα και άλλων ειδικών ποινικών νόμων σε διοικητικές παραβάσεις.

Προς το σκοπό δε αυτό συστάθηκε με την υπ’ αρ. 63327οικ./1.11.2019 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄ 4277), Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Ενόψει όμως του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής και την ψήφιση των σχετικών διατάξεων, αλλά και της ανάγκης να μην παραμένουν ατιμώρητες οι ως άνω παραβάσεις, επιβάλλεται σε όποιον τις διαπράττει, μέχρι την ψήφιση ειδικότερων διατάξεων, διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ έως εξακόσια (600) ευρώ

Αναλυτικά το άρθρο 34 προβλέπει:

1. Σε όποιον διαπράττει τις παραβάσεις που χαρακτηρίζονταν από το νόμο ως πταίσματα, τα οποία καταργήθηκαν με το άρθρο 468 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, από εκατό (100) έως εξακόσια (600) ευρώ, με την επιφύλαξη εφαρμογής άλλης ειδικότερης διάταξης.

2. Το πρόστιμο της παρ. 1 επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει το διοικητικό όργανο που ήταν κατά την 30η.6.2019 (άρθρο δεύτερο, ν. 4619/2019) καθ’ ύλην αρμόδιο για τη διαπίστωση της παράβασης και, εάν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, στην εδαφική αρμοδιότητα του οποίου διαπιστώθηκε πως τελέσθηκε η ως άνω παράβαση.

3. Πριν επιβληθεί το πρόστιμο της παρ. 1, καλείται από το αρμόδιο, για την επιβολή του προστίμου, όργανο, το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

 https://www.lawspot.gr