Η τήρηση της αρχαιότητας στη προαγωγή των ανθυπαστυνόμων βασικό μέλημα του νομοθέτη-Toυ Στέλιου Δημητράκη

Διαβάστε το άρθρο του συνδικαλιστή της Ελληνικής Αστυνομίας Στέλιου Δημητράκη

Σχετικά με τις τροποποιήσεις που υπήρξαν στην νομοθεσία τα προηγούμενα χρόνια για την προαγωγή των ανθυπαστυνόμων και το σκεπτικό βάση του οποίου έγιναν, αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω.  

 
   Ο νόμος 3686 του 2008 που αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προαγωγή των συγκεκριμένων βαθμοφόρων, τροποποιήθηκε το 2012 με το άρθρο 25 του N.4058/2012.
 

   Στην από 19-02-2012 αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου, βάση της οποίας έγινε και η τροποποίηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων:
 

  «Ειδικότερα, ……..επειδή για την προαγωγή των ανθυπαστυνόμων τίθεται ως μόνο κριτήριο ο χρόνος της μέχρι τότε συνολικής τους υπηρεσίας στο Σώμα και όχι εναλλακτικά και ο χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό, στοιχείο που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα πιστοποίησης της επαγγελματικής τους επάρκειας για την άσκηση των καθηκόντων του επόμενου βαθμού, είναι αναγκαία η διευθέτηση του ζητήματος κατά τρόπο συμβατό προς το υπηρεσιακό και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
 

   Με την παρούσα ρύθμιση επιχειρείται η δικαιότερη αντιμετώπιση των ανθυπαστυνόμων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ………. καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις πληρέστερης αξιοποίησης της πολυετούς εμπειρίας και των γνώσεων που απέκτησαν ως ανθυπαστυνόμοι στον αμέσως ανώτερο ιεραρχικό βαθμό και σε καθήκοντα ανάλογα του βαθμού αυτού. Περαιτέρω, παρέχεται σε αυτούς το κίνητρο της ιεραρχικής ανέλιξης για τη βελτίωση της υπηρεσιακής τους απόδοσης και περιορίζεται σημαντικά το φαινόμενο των προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια ανθυπαστυνόμων, λόγω της προαγωγής νεωτέρου ομοιοβάθμου τους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ ………..»
 

  Από την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση προκύπτει ότι επιδίωξη του νομοθέτη ήταν η δικαιότερη αντιμετώπιση των ανθυπαστυνόμων της ΕΛ-ΑΣ και η τήρηση της αρχαιότητας. Επίσης δεν τίθεται περιορισμός στο χρόνο προαγωγής στο βαθμό του υπαστυνόμου Β’ των νεότερων στο βαθμό ανθυπαστυνόμων, προκειμένου να πληρούν το τρίτο κριτήριο προαγωγής  και οι αρχαιότεροι τους, οποτεδήποτε συμπληρώσουν τα υπόλοιπα 2 κριτήρια. (22 έτη στο σώμα και 11 έτη στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου).
 

  Το άρθρο 7 παρ.7 του Ν. 3686/2008 ισχύει μέχρι και σήμερα όπως τροποποιήθηκε το 2012. Το Π.Δ. 69/2019 δεν τροποποίησε απολύτως τίποτα στο παραπάνω νόμο αναφορικά με την προαγωγή των συγκεκριμένων βαθμοφόρων.
 

   Από τα παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το 2012 έως σήμερα, το κριτήριο που τίθεται από τον νομοθέτη για την προαγωγή των ανθυπαστυνόμων είναι η τήρηση την αρχαιότητας κατά την προαγωγή ομοιόβαθμων και όχι η δημιουργία νέων αδικιών με την προαγωγή νεότερων με μόνο γνώμονα την συμπλήρωση 26 ετών υπηρεσίας.-
Στέλιος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ρεθύμνου