ΣΕΦΕΑΑ: Τα παράξενα και ανεξήγητα της διοίκησης στη διαχείριση αιτημάτων του ανθρωπίνου δυναμικού

Παραθέτουμε ανακοίνωση τού Σωματείου Ειδικών Φρουρών: Α. Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. έγινε αποδέκτης παραπόνων συναδέλφων Ειδικών Φρουρών και μελών μας, αναφορικά με την απόρριψη πρόσφατων
αιτημάτων τους από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, για χορήγηση αδείας αγοράς 1ου ιδιωτικού όπλου, με αιτιολογικό αφενός ότι ο υπηρεσιακός οπλισμός που τους έχει χορηγηθεί, εκτιμάται ως επαρκής για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και την κάλυψη των αναγκών του, αφετέρου με ειδική αναφορά και επίκληση της αρνητικής πρότασης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.
Β. α) Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 2 [Προϋποθέσεις οπλοκατοχής και οπλοφορίας] του ν. 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/24-7-2003):
«6. Ο αστυνομικός, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού κατέχει υπηρεσιακό ατομικό οπλισμό, επιτρέπεται να κατέχει και να φέρει και ιδιωτικό ατομικό οπλισμό, για τον οποίο χορηγείται από την υπηρεσία άδεια αγοράς και άδεια κατοχής και οπλοφορίας.
7. Ο αστυνομικός επιτρέπεται να φέρει τον ιδιωτικό ατομικό οπλισμό με τις ίδιες προϋποθέσεις που φέρει και τον υπηρεσιακό ατομικό οπλισμό. Ο ιδιωτικός ατομικός οπλισμός που φέρει ο αστυνομικός κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του θεωρείται ως υπηρεσιακός. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τον ιδιωτικό ατομικό οπλισμό. Σε περίπτωση υποχρεωτικής παράδοσης αυτού, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή λόγω θέσεως του αστυνομικού σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή μόνιμης διαθεσιμότητας, ανακαλείται η άδεια κατοχής και οπλοφορίας και εφαρμόζονται περαιτέρω οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1003. Στις λοιπές περιπτώσεις υποχρεωτικής παράδοσης, ο οπλισμός φυλάσσεται στην Υπηρεσία μέχρι να αρθούν οι λόγοι παράδοσή του.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την προμήθεια, την κατανομή και το είδος του οπλισμού που χρεώνεται στις Υπηρεσίες και το προσωπικό ανάλογα με την υπηρεσιακή του θέση, τον τρόπο ανάρτησης και μεταφοράς αυτού, την επιθεώρηση και εναποθήκευση του οπλισμού, την ανάλωση των πυρομαχικών, την φύλαξη και συντήρηση του οπλισμού, τα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, τις υποχρεώσεις του προσωπικού και των Υπηρεσιών για τον οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
β) Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 134 και 135 του π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄58):
Άρθρο 134.
Ορισμός - Σκοπός - Προϋποθέσεις χορήγησης, ανάκλησης και αφαίρεσης.
1. Αστυνομικές άδειες είναι αυτές που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως ειδικά προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Σκοπός της χορήγησης των αστυνομικών αδειών είναι η ελεύθερη ή με περιορισμούς ενέργεια πράξεων ή άσκηση ορισμένων έργων που είναι δυνατό να διαταράξουν τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια ή να προκαλέσουν κίνδυνο στη δημόσια υγεία.
3. Για να χορηγηθεί αστυνομική άδεια πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς την ύπαρξη των οποίων η χορηγηθείσα άδεια είναι ανίσχυρη και ανακλητή.
4. Η αστυνομική άδεια ανακαλείται: α. Αν εκδόθηκε από αναρμόδια καθ’ ύλη ή κατά τόπο Υπηρεσία. β. Αν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματική από την έκδοσή της, λόγω καλής ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου, έλλειψης νομίμου όρου κατά το χρόνο της χορήγησης, ή πλάνης περί τα πράγματα. γ. Αν διαπιστωθεί ότι για τη χορήγησή της η αρμόδια Υπηρεσία παραπλανήθηκε με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών. δ. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με όρους που τέθηκαν στην άδεια και από την πλήρωση των οποίων εξαρτήθηκε η ισχύς της. ε. Αν έπαυσαν να συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια. στ. Σε κάθε άλλη περίπτωση που, σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο και τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, προβλέπεται ανάκληση των πράξεων της διοίκησης.
5. Η αστυνομική άδεια αφαιρείται, προσωρινά ή οριστικά, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
[Αρχή Τροποποίησης]
6. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα για χορήγηση αστυνομικής άδειας ή αφαιρεί προσωρινά αυτή, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις ειδικές διατάξεις επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Διευθυντού της οικείας Διευθύνσεως Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διευθύνσεως, προκειμένου περί αποφάσεως Διοικητού Αστυνομικού Τμήματος ή ενώπιον του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντού ή Επιθεωρητή Αστυνομίας, προκειμένου περί αποφάσεως Διευθυντού Διευθύνσεως Αστυνομίας ή Διευθυντή Αστυνομικής Διευθύνσεως, αντίστοιχα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της. Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται στην αστυνομική αρχή που εξέδωσε την απόφαση, η οποία την υποβάλλει δια του ταχύτερου μέσου στο κατά τα ανωτέρω αρμόδιο όργανο, το οποίο αποφαίνεται Οριστικά, εντός πέντε (5) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτό. Η άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης - ΠΡΟΣΘ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Π.Δ. 38/94, ΦΕΚ-30 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
Άρθρο 135.
Αρμόδιοι χορήγησης, ανάκλησης και αφαίρεσης - Διαδικασία.
1. Οι αστυνομικές άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ισχύουσες για κάθε άδεια διατάξεις.
2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, οι αστυνομικές άδειες χορηγούνται: α. Από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση, Διεύθυνση Αστυνομίας ή Διεύθυνση Ασφαλείας: (1) Αν αφορούν την περιφέρεια περισσότερων υφιστάμενων Υπηρεσιών τους, επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος. (2) Αν η αρμόδια, κατά την παράγραφο 1, Υπηρεσία δεν διοικείται από αξιωματικό. (3) Αν αφορούν τη λειτουργία κέντρου διασκέδασης ή την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων και κινηματογράφων. β. Από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ασφαλείας: (1) Άδειες που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. (2) Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος φύλακα, νυκτοφύλακα, αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων (παλαιοπώλη) κλειθροποιού και ενεχυροδανειστή. γ. Από την αρμόδια Διεύθυνση Ασφαλείας, οι άδειες λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και εγκατάστασης λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων, στην περιοχή αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Αστυνόμευσης Κρατικών Αερολιμένων.
3. Οι αστυνομικές άδειες χορηγούνται ύστερα από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων και χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην αίτηση επισυνάπτονται: α. Διπλότυπο είσπραξης των προβλεπόμενων τελών για το δημόσιο ή το δικαιούχο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής περί απαλλαγής του ενδιαφερόμενου από τα τέλη. [Αρχή Τροποποίησης]β. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου από τον αιτούντα - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Π.Δ. 38/94, ΦΕΚ-30 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
γ. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, για κάθε άδεια, από τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Στις χορηγούμενες αστυνομικές άδειες αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και η διεύθυνση της κατοικίας του και επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, για να αποκλείεται η χρήση της άδειας από άλλο πρόσωπο. Αντίγραφο της άδειας και φωτογραφία όπου προβλέπεται, τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.
5. Οι αστυνομικές άδειες ισχύουν μέχρι ένα έτος και λήγουν το τέλος του έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την άδεια ή τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
6. Οι αστυνομικές άδειες ισχύουν σε όλη ή μέρος της εδαφικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας που τη χορηγεί.
7. Η τοπική και χρονικής ισχύς κάθε άδειας αναγράφεται οπωσδήποτε σ’ αυτήν, εκτός αν από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται ότι η ισχύς της δεν είναι περιορισμένη χρονικά.
8. Για την ισχύ των αστυνομικών αδειών στην περιφέρεια άλλης Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας, απαιτείται έγκριση και θεώρησή τους από τον οικείο Διευθυντή, που μπορεί να την παρέχει για όλη την περιφέρειά του ή μέρος αυτής.
9. Οι αστυνομικές άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες, εκτός από τις άδειες που οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις επιτρέπουν ρητά τη μεταβίβασή τους σε τρίτους. Εξαιρετικά σε περίπτωση ασθένειας άλλου σοβαρού και ανυπέρβλητου κωλύματος, επιτρέπεται με έγκριση της Υπηρεσίας που έχει χορηγήσει την άδεια, η προσωρινή εκχώρησή της, μέχρι τρεις μήνες κάθε έτος, σε άλλο κατάλληλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον κάτοχο της άδειας.
[Αρχή Τροποποίησης]
10. Οι αστυνομικές άδειες, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διατάξεις, ανακαλούνται και αφαιρούνται από τις Υπηρεσίες που κατά το χρόνο της ανάκλησης ή αφαίρεσης είναι αρμόδιες για τη χορήγησή τους - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Π.Δ. 38/94, ΦΕΚ-30 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
[Αρχή Τροποποίησης]
11. Οι αστυνομικές άδειες, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διατάξεις, αφαιρούνται: α. Από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Διευθύνσεις Ασφάλειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υφιστάμενης Υπηρεσίας επιπέδου Τμήματος, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αφαίρεση. β. Από άλλες δημόσιες αρχές, όπου αυτό προβλέπεται από ειδικές διατάξεις - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Π.Δ. 38/94, ΦΕΚ-30 Α' [Τέλος Τροποποίησης]»
γ) (1) Επειδή, από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 [Οπλισμός-προγραμματισμός-προμήθεια-κατανομή και ανακατανομή] της υπ’ αριθ. 8517/4/7-μβ΄ από 17-2-2004 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης«Οπλισμός αστυνομικών»:
«6. Σε όλους τους αστυνομικούς είναι υποχρεωτική η χρέωση υπηρεσιακού ατομικού όπλου (πιστόλι ή περίστροφο) εκτός αν κατέχουν ιδιωτικό όπλο και δηλώσουν εγγράφως ότι δεν επιθυμούν την χρέωση. Σε περίπτωση που κατέχουν ιδιωτικό όπλο και χρεωθούν και υπηρεσιακό ατομικό όπλο, κατά την εκτέλεση ένστολης υπηρεσίας να φέρει μόνο το ένα εμφανώς.»
(2) Επειδή, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 [Υποχρεώσεις του αστυνομικού και των Υπηρεσιών για τον οπλισμό] της υπ’ αριθ. 8517/4/7-μβ΄ από 17-2-2004 απόφασης:
«2. Το αστυνομικό προσωπικό, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες υποχρεούνται όταν αποκτούν, νόμιμα ιδιωτικό όπλο, να ενημερώσουν εγγράφως την Υηρεσία στην οποία υπηρετούν, εντός πένετ ημερών και να προσκομίζουν αυτό για τη διενέργεια δοκιμαστικών βολών όταν διαταχθούν».
δ) Επειδή, με την υπ’ αριθ. 3009/2/23α από 31-8-1994 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. Β' 696), καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/1976 αδειών.
Γ. α) Επειδή, από την επισκόπηση των ως άνω διατάξεων δεν προκύπτει ως απαραίτητη προϋπόθεση η με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης έκδοση αδειών αγοράς 1ου ιδιωτικού όπλου για τους νεοπροσληφθέντες Ειδικούς Φρουρούς.
β) Επειδή, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις δεν τίθενται ιδιαίτερες προϋποθέσεις για να επιτρέπεται στον Ειδικό Φρουρό να φέρει τον ιδιωτικό ατομικό οπλισμό παρά μόνο με τις αυτές προϋποθέσεις που φέρει και τον υπηρεσιακό ατομικό οπλισμό.
γ) Επειδή, δεν δικαιολογείται να επιτρέπεται στον Ειδικό Φρουρό να φέρει υπηρεσιακό ατομικό οπλισμό και να υφίσταται άρνηση δικαιώματος να φέρει όμοιο ιδιωτικό.
δ) Επειδή, προκαλείται ευλόγως η εντύπωση διάκρισης σε βάρος των νεοπροσληφθέντων Ειδικών Φρουρών.
ε) Επειδή, «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια».
Δ. Μένει να αποδειχθεί, και με τη γνωστοποίηση στατιστικων στοιχείων με αναφορά στις κατηγορίες προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, ότι οι αρνητικές προτάσεις δεν οφείλεται σε προκατάληψη ειδικά έναντι των νέων Ειδικών Φρουρών, ώστε να αποβεί αρνητικός παράγων ορθότητας εκτίμησης, αξιολόγησης, κρίσης και συνολικής πρότασης επί του ζητήματος αυτού.
Επί των ζητημάτων αυτών το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. αναμένει πλήρως αιτιολογημένη απάντηση.
Από τη συνολική απάντηση για το ζήτημα αυτό από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. θα εκτιμήσει και αξιολογήσει την αναγκαιότητα περαιτέρω ενεργεών προς αποκατάσταση των πραγμάτων.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΟΥΜΑΣ Β. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ Ε.