Ολοκληρωμένη πρόταση για ένα δίκαιο και βιώσιμο Βαθμολόγιο στην ΕΛΑΣ από πέντε Ενώσεις

Παραθέτουμε την πρόταση πέντε συνδικαλιστικών ενώσεων για το βαθμολόγιο:

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Αρχηγέ, Κύριε Προϊστάμενε Αστυνομικού
Προσωπικού, υποβάλλουμε την σχετική πρόταση και παρακαλούμε για τις ενέργειες προς την κατεύθυνση υλοποίησης πάγιου και χρόνιου ζητήματος των Αστυνομικών.
Ειδικότερα, οι Ενώσεις των Αστυνομικών της Νοτιοανατολικής Αττικής, της Καρδίτσας, των Γρεβενών, της Φωκίδας και της Ζακύνθου παραθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία είχε κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο σε συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. από τρείς παρατάξεις στην Ερέτρια, πλην όμως, όχι μόνο κανείς από όσους όφειλαν δεν την προώθησε προς εσάς, αλλά και δεν ελήφθη καν υπόψη προκειμένου να την διαχειριστούμε και να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Θεωρούμε πως η συγκεκριμένη πρόταση διαμορφώνει ένα νέο αξιοκρατικό μοντέλο Αστυνομίας,το οποίο,αφενός μεν,θα συνεισφέρει στην επιστροφή του μισθολογίου των αστυνομικών στα επίπεδα του 2012,αφετέρου δε, θα εναρμονίζεται πλήρως με τις Αποφάσεις του ΣτΕ επί του θέματος.
Επιπροσθέτως, το προτεινόμενο από μέρους μας βαθμολόγιο, δίνει την δυνατότητα στους αστυνομικούς, κάθε βαθμού να εξελιχθούν,γεγονός το οποίο θα λειτουργήσει ευεργετικά τόσο σε προσωπικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο. Σε προσωπικό επίπεδο, αποτελεί ηθική επιβράβευση η βαθμολογική εξέλιξή τους και παράλληλα ενισχύεται οικονομικά ο οικογενειακόςτους προϋπολογισμός. Σε υπηρεσιακό επίπεδο υπάρχει σεβασμός στην αρχαιότητα καιοι αστυνομικοί είναι σε θέση να αποδώσουν τα μέγιστα,σε κάθε βαθμίδα της Υπηρεσιακής τους ζωής.
Τέλος,το προτεινόμενο από μέρους μας βαθμολόγιο «δένει» αρμονικά με τις προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί στα Σώματα Ασφαλείαςτα τελευταία χρόνια και ειδικότερα, με την αλλαγή που έχει επέλθει στον απαιτούμενο χρόνο παραμονής των αστυνομικών στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέχρι την αποστρατεία τους.
Σας παραθέτουμε την πρόταση.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος
Ταξίαρχος
Αστυνομικός Διευθυντής
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Αστυνόμος Α`
Αστυνόμος Β`
Υπαστυνόμος Α`
Υπαστυνόμος Β`
Ανθυπαστυνόμος
Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος – Με εξετάσεις)
Αρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος)
Αρχιφύλακας (Μη Ανακριτικός Υπάλληλος)
Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός Υπάλληλος)
Υπαρχιφύλακας (Μη Ανακριτικός Υπάλληλος)
Αστυφύλακας

Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων (π.δ. 81/2016)
α. Υπαστυνόμος Β΄ 4 έτη.
β. Υπαστυνόμος Α΄ 5 έτη.
γ. Αστυνόμος Β΄ 6 έτη στο βαθμό ή 14 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.
δ. Αστυνόμος Α΄ 6 έτη στο βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.
ε. Αστυνομικός Υποδιευθυντής 6 έτη στο βαθμό ή 25 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 5 έτη στο βαθμό.
στ. Αστυνομικός Διευθυντής 3 έτη στο βαθμό ή 28 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 2 έτη στο βαθμό.
ζ. Ταξίαρχος 2 έτη στο βαθμό ή 30 έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού, από τα οποία 1 έτος στο βαθμό.
η. Υποστράτηγος 1 έτος στο βαθμό, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.».
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 • Όλοι οι αστυνομικοί εισέρχονται στην Σχολή Αστυφυλάκων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων.
 • Η Σχολή Αστυφυλάκων διαρκή τρία (3) έτη.
 • Η αποφοίτηση γίνεται στο βαθμό του Αστυφύλακα.
 • Ηλεκτρονική εξέταση στα αθλήματα.
 • Υποχρεωτικά τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Αστυφύλακα σε μάχιμες Υπηρεσίες.
 • Οι Αστυφύλακες αφού συμπληρώσουν τρία (3) χρόνια στο βαθμό τους έχουν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις για την εξέλιξη του βαθμού τους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
 • Όλοι οι Αστυφύλακες που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια στον βαθμό τους και μόνο αυτοί, έχουν δικαίωμα εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων.
 • Δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών πολίτες.
 • Ανώτατο ηλικιακό όριο τα 40 έτη
ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
 • Αρχηγός
 • Επιθεωρητής
 • Ταξίαρχος
 • Αστυνομικός Διευθυντής
 • Αστυνόμος `
 • Υπαστυνόμος `
 • Αρχιφύλακας
 • Αστυφύλακας
Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων
 1. Υπαστυνόμος 7 έτη.
 2. Αστυνόμος 7 έτη.
 3. Αστυνομικός Διευθυντής 6 έτη.
 4. Ταξίαρχος 4 έτη.
 5. Επιθεωρητής 2 έτη.
 6. Αρχηγός
Συμπλήρωση σαράντα (40) ετών υπηρεσίας και δικαίωμα μάχιμης 5ετίας.

Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των κατωτέρων γενικών καθηκόντων
 1. Αστυφύλακας 3 έτη.
 2. Αρχιφύλακας 7 έτη.
 3. Υπαστυνόμος 7 έτη.
 4. Αστυνόμος 7 έτη.
 5. Αστυνομικός Διευθυντής 6 έτη.
Δικαίωμα Εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών και αντίστοιχη βαθμολογική και ηλικιακή εξέλιξη
Ηλικία Εισόδου στην Σχολή Αστυφυλάκων
Ηλικία Εξόδου από την Σχολή Αστυφυλάκων
Ηλικία Εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών
Ηλικία Εξόδου από την Σχολή Αξιωματικών
Ηλικία στον Βαθμό του Αστυνόμου
Ηλικία στον Βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή
Ηλικία στον Βαθμό του Ταξιάρχου
Ηλικία στον Βαθμό του Επιθεωρητή
Ηλικία στον Βαθμό του Αρχηγού
18
21
24
28
35
42
48
52
54
19
22
25
29
36
43
49
53
55
20
23
26
30
37
44
50
54
56
21
24
27
31
38
45
51
55
57
22
25
28
32
39
46
52
56
58
23
26
29
33
40
47
53
57
59
24
27
30
34
41
48
54
58
60Βαθμολογική και ηλικιακή εξέλιξη κατωτέρων
Ηλικία Εισόδου στην Σχολή Αστυφυλάκων
Ηλικία Εξόδου από την Σχολή Αστυφυλάκων
Ηλικία στο βαθμό του Αρχιφύλακα
Ηλικία στο βαθμό του Υπαστυνόμου
Ηλικία στον Βαθμό του Αστυνόμου
Ηλικία στον Βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή
Σαράντα (40) χρόνια Υπηρεσίας μαζί με μάχιμη 5ετία
18
21
24
31
38
45
53
19
22
25
32
39
46
54
20
23
26
33
40
47
55
21
24
27
34
41
48
56
22
25
28
35
42
49
57
23
26
29
36
43
50
58
24
27
30
37
44
51
59
25
28
31
38
45
52
60

Παρατηρήσεις
 1. Οι Αστυνομικοί υποχρεούνται να εξεταστούν δύο (2) φορές στις Πανελλήνιες για την είσοδό τους στην Σχολή Αξιωματικών και όχι σε μαθήματα που αφορούν την Υπηρεσία. Γεγονός που ισχύει και σήμερα, αλλά υπό την συνθήκη της δεύτερης ευκαιρίας.
 2. Θα πρέπει να προβλεφθεί (ημερολογιακά) το δικαίωμα εξετάσεων για τον επόμενο βαθμό, αμέσως με την συμπλήρωση του δικαιώματος αυτού.
 3. Η ενσωμάτωση των αντίστοιχων βαθμών (π.χ. Υπαστυνόμου, Αστυνόμου, Διευθυντή) περιλαμβάνει σε απόλυτο βαθμό και σε συνδυασμό με τα χρόνια υπηρεσίας τα αντίστοιχα ισχύοντα μισθολογικά κλιμάκια.


Ακολουθεί το συνοπτικό κείμενο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
        Η Αστυνομία σήμερα έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να επανεξετάσει πολλά ζητήματα που αφορούν τη δομή, την εκπαίδευση, τους στόχους και τη στρατηγική της.
        Ένα από τα θέματα που πρέπει να προταχθεί είναι η εισαγωγή στο σώμα και η εξέλιξη του προσωπικού.
        Για να καταστεί δυνατή η ομογενοποίηση του προσωπικού, θα πρέπει να υπάρχει κοινή αφετηρία  και δυνατότητα κοινής εκπαίδευσης και εξέλιξης, γι΄ αυτό θα πρέπει όλοι οι αστυνομικοί να εισέρχονται στην Σχολή Αστυφυλάκων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων και ειδικότερα.
 • Η Σχολή Αστυφυλάκων να διαρκή τρία ακαδημαϊκά (3) έτη.
 • Κατά την αποφοίτηση να απονέμεται ο βαθμός του Αστυφύλακα- ανακριτικού υπαλλήλου.
 • Για την δυνατότητα εξέλιξης θα πρέπει να παραμένει υποχρεωτικά τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Αστυφύλακα σε μάχιμες Υπηρεσίες.
 • Όλοι οι Αστυφύλακες που έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια στον βαθμό τους και μόνο αυτοί, έχουν δικαίωμα εισόδου στην Σχολή Αξιωματικών μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων κυρίως Ειδικών Μαθημάτων.
 • Ανώτατο ηλικιακό όριο εισαγωγής τα 30 έτη
 • Όσοι δεν επιθυμούν την ανωτέρω διαδικασία θα μπορούν να εξελιχθούν βαθμολογικά με εσωτερική διαδικασία
ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οι βαθμοί θα πρέπει να μειωθούν στους επτά και να προκηρύσσονται θέσεις ανά την επικράτεια όπου για την επιλογή θα λαμβάνεται υπόψη το βιογραφικό ενός εκάστου και θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου, ήτοι

Αρχηγός ( όχι ως βαθμός αλλά ως θέση)
 • Επιθεωρητής
 • Ταξίαρχος
 • Αστυνομικός Διευθυντής
 • Αστυνόμος `
 • Υπαστυνόμος `
 • Αρχιφύλακας
 • Αστυφύλακας

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Για να μετριαστούν οι αδικίες που επήλθαν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, προτείνεται όπως η εφαρμογή των παρακάτω τροπολογιών, προκειμένου αφενός να εφαρμοστούν στη πράξη οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφετέρου να ανασάνει κυρίως το χαμηλόβαθμο προσωπικό από τις βίαιες μειώσεις που εφαρμόστηκαν σε βάρος του,
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  1
 1. Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 4472/2017 ως ακολούθως
α)  κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, περίπτωση Η «…και από 29 και άνω στο 10ο κλιμάκιο» και
β)  προσθήκη στο τέλος της ιδίας παραγράφου
«…, μέχρι 31 έτη στο 10ο κλιμάκιο, μέχρι 33 έτη στο 9ο κλιμάκιο και από 33 και άνω στο 8ο κλιμάκιο».
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ   2
2.α.  Αντικατάσταση της περίπτωσης Β του άρθρου 127, του ν. 4472/2017 ως ακολούθως
«Επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών, καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο για όλους στα 160,00 .
Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα πέντε (55) ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα χωρίς τέκνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν.4354/2015 (Α’ 176), το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ.
Σε περίπτωση συζύγων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις του παρόντος, η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.
Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισόχρονος και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.»ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ   3
 1. Αντικατάσταση της περίπτωσης Γ του άρθρου 127, , εδάφιο πρώτο (πρώτη παράγραφος) του ν. 4472/2017, με «Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α.

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι
630,00 €
Α/Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι Υπαρχηγοί Σ.Α.
560,00 €
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι
450,00 €
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι
380,00 €
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι
345,00 €
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι
225,00 €
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι
195,00 €
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι
95,00 €
Λοχαγός και αντίστοιχοι
75,00 €
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι
65,00 €
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι
55,00 €
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι
50,00 €

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων όλων των ανωτέρω. Ιδιαίτερα για τους βαθμούς από Ανθυπασπιστή μέχρι Λοχαγό καταβάλλεται με την προϋπόθεση πραγματικής άσκησης των καθηκόντων διοίκησης.»
(η διαφορά από τα χρήματα που χάνονται από το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών προστίθενται στο επίδομα θέσης ευθύνης)
Με την ανωτέρω ολοκληρωμένη πρότασή μας που απευθύνεται πρώτα σε όλους τους συναδέλφους, αλλά και στους αρμόδιους, συμβάλλουμε στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών των Αστυνομικών και συνάμα τους επιβραβεύουμε για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά για την πάταξη της εγκληματικότητας με την ηθική επιβράβευση που παρέχει το αξίωμα!

Την πρόταση υπογράφουν οι Ενώσεις:

Νοτιοανατολικής Αττικής
Καρδίτσας
Γρεβενών

Φωκίδας

Ζάκυνθος