Γεώργιος Βρύζας: Ολοκληρωμένη πρόταση που περιέχει τροποποίηση-τροπολογία για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη ΤΕΜΑ έως το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή

Κείμενο τού Γιώργου Βρύζα, συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ: Η πρόταση επαναφέρει την πολυπόθητη ομαλότητα στην ιεραρχία, απαλείφοντας τις αδικίες που είχαν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της
αρχαιότητας. Η ενιαία επετηρίδα, στην οποία οι αξιωματικοί Τ.Ε.Μ.Α. θα τοποθετούνται μετά τον τελευταίο αξιωματικό ΣΑΕΑ της ίδιας χρονιάς αποφοίτησης και η οποία θα ακολουθείται σε όλο τον υπηρεσιακό βίο, λύνει άπαξ και δια παντός το πρόβλημα. Οι κατωτέρω αναφερόμενες-προτεινόμενες τροπολογίες, θα πρέπει να εφαρμοστούν αναδρομικά, προκειμένου να επιλυθούν βαθμολογικές αδικίες των παρελθόντων ετών. Τροποποίηση της παρ 2 εδ. β του άρθρου 42 του ΠΔ 24/1997 Οι Υπαστυνόμοι Α` και οι Αστυνόμοι Β΄ του Ν.Δ. 649/1970 στους βαθμούς του Αστυνόμου Β` και Αστυνόμου Α΄ αντίστοιχα της ιδίας κατηγορίας Αξιωματικών, εφόσον προήχθη στους ανωτέρω αντίστοιχους βαθμούς και ο τελευταίος ομοιόβαθμος Αξιωματικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Α` και Αστυνόμου Β` το ίδιο έτος αποφοίτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος ως άνω Υπαστυνόμος Α`, καθώς και ο τελευταίος ως άνω Αστυνόμος Β΄ που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών ή και οι αμέσως προηγούμενοι αυτών δεν προαχθούν επειδή κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό ή για τους αναφερόμενους στα άρθρα 16, 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5 του παρόντος διατάγματος λόγους, τούτο δεν κωλύει την κατά τα ανωτέρω προαγωγή των ομοιοβάθμων Αξιωματικών, που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα ρύθμιση εξισορροπείται η εξέλιξη στους αναφερόμενους βαθμούς του Αστυνόμου Β΄ και Α΄ και για τις δύο κατηγορίες Αξιωματικών ( ΣΑΕΑ ΚΑΙ ΤΕΜΑ) και δεν θα παρατηρούνται στο μέλλον περιπτώσεις ανατροπών στην ιεραρχία μεταξύ των ομοιοβάθμων Αστυνόμων Β΄ και Α΄ λόγω προαγωγής νεοτέρων. Η ρύθμιση έχει ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος καθότι υφίστατο ήδη η πρόβλεψη αντίστοιχων εγγραφών στον Π/Υ για τους προαναφερόμενους βαθμούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Μετά την παρ 2 του άρθρου 6 του Ν 3686/2008(ΦΕΚ158 - Α΄ /1-8-2008) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: ΄΄ 3. Οι Αστυνόμοι Α΄ του Ν.Δ. 649/1970 προάγονται, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προς προαγωγή προϋποθέσεις στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οργανικών θέσεων, εφόσον προήχθη στον ανωτέρω βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος Αξιωματικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ το ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος ως άνω Αστυνόμος Α`, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών ή και οι αμέσως προηγούμενοι αυτού δεν προαχθούν επειδή κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό ή για τους αναφερόμενους στα άρθρα 16, 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5 του ΠΔ 24/97 λόγους, τούτο δεν κωλύει την κατά τα ανωτέρω προαγωγή των ομοιοβάθμων Αξιωματικών, που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α.΄΄

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα ρύθμιση εξισορροπείται η εξέλιξη στους αναφερόμενους βαθμούς του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή και για τις δύο κατηγορίες Αξιωματικών ( ΣΑΕΑ ΚΑΙ ΤΕΜΑ) και δεν θα παρατηρούνται στο μέλλον περιπτώσεις ανατροπών στην ιεραρχία λόγω προαγωγής νεοτέρων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών. Συμπληρωματικές προτάσεις: Στις παραπάνω προτεινόμενες αλλαγές θα πρέπει να συμπεριληφθεί σχετική διάταξη, με την οποία θα προβλέπεται καταληκτικός βαθμός για τους προερχόμενους εκ της Σχολής των Τ.Ε.Μ.Α. Αξιωματικούς, αυτός του Αστυνομικού Διευθυντή, με τη δημιουργία 10 οργανικών θέσεων, καθόσον αυτό έχει σημειολογική αξία και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μελλοντικά. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η φοίτηση των αποφοίτων Τ.Ε.Μ.Α. στο Τ.Ε.Μ.Ε.Σ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους απόφοιτους Σ.Α.Ε.Α., καθώς και να αρθούν οι άδικοι περιορισμοί και διακρίσεις που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς του Σώματος μεταξύ Αξιωματικών Σ.Α.Ε.Α. και Τ.Ε.Μ.Α.(πχ Αστυνομικοί σύνδεσμοι στο εξωτερικό, Υπηρεσία εναέριων μέσων κ.α.).
Η θέσπιση ενός σύγχρονου Βαθμολογίου, που ανταποκρίνεται στην υπάρχουσα δομή και ιεραρχία, πρέπει να βασίζεται στην αξιοκρατία. Το βαθμολόγιο και το μισθολόγιο είναι έννοιες διαφορετικές και δεν πρέπει να συγχέονται. Μισθολογική εξέλιξη επιτυγχάνεται με αλλαγή-βελτίωση αντίστοιχων κλιμακίων ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στο Σώμα.