Πότε θα συνεδριάσει το Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων; - κείμενο αστυνομικού

Δημοσιεύουμε κείμενο αστυνομικού – αναγνώστη του bloko.gr: Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 περίπτωση γ' του π.δ. 100/2003 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του
π.δ. 27/2019, «το  (Ανώτερο) Συμβούλιο Μεταθέσεων συνέρχεται σε συνεδρίαση το τρίτο 10ήμερο του μηνός Μαΐου και με πρακτικό του αποφασίζει τις μεταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους το αργότερο μέχρι την 10η Ιουνίου με διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου και η χορήγηση των Φύλλων Πορείας πραγματοποιείται μέχρι την 31η Αυγούστου». Βάσει αυτού, υπάρχει κάποια σχετική πληροφόρηση - ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία συνεδρίασης και ανακοίνωσης των μεταθέσεων?