Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών: «Αναγνώριση της εργασίας του μάχιμου υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής

Κείμενο τής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών: Έχει παρέλθει τουλάχιστον μία 20ετία από τότε που η Ελληνική Πολιτεία υπόσχεται την νομοθετική αναγνώριση της υπηρεσίας-εργασίας που
προσφέρει καθημερινά ο Πυροσβέστης ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής. Μέχρι σήμερα όμως, οι
εκάστοτε κυβερνήσεις, παρά τις υποσχέσεις τους, πάντοτε υπαναχωρούσαν, μολονότι,
έχει επανειλημμένως διατυπωθεί από πολιτικούς διαφορετικών μάλιστα κυβερνήσεων,
με έμφαση μάλιστα, ότι η δουλειά του Πυροσβέστη είναι επικίνδυνη, δύσκολη, επίπονη
και ανθυγιεινή και ότι πρέπει να επαναξιολογηθούν τα κριτήρια (επικίνδυνο, ανθυγιεινό,
καταπόνηση).
Ο χαρακτηρισμός μιας εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής σημαίνει τη λήψη
πρόσθετων μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, την συστηματική και
μακροχρόνια μελέτη των επαγγελματικών ασθενειών, των άμεσων και
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία, τη λήψη μέτρων για τη μείωση της έκθεσης
σε κίνδυνο, ιδιαίτερα σε κινδύνους που μπορεί να προβλεφτούν, τη λήψη μέτρων για τη
μείωση της χρονικής διάθεσης στην επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα, μειωμένος
συνολικός χρόνος εργασίας και συνταξιοδότησης, αυξημένα ασφάλιστρα του κράτους
και την απόδοση χρηματικού μηνιαίου επιδόματος επί σκοπώ να καλύψει τις ανάγκες
αναπλήρωσης, όσο είναι δυνατόν, των σωματικών αναγκών που προκύπτουν μέσα από
τέτοια σωματική και ψυχική καταπόνηση που φθείρει γρηγορότερα από το μέσο επίπεδο
τις φυσικές δυνάμεις και τις αντοχές του εργαζόμενου.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, από το έτος 1996, στο προσωπικό των
Ειδικών Μονάδων Αποκατάστασης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος
χορηγείται επίδομα κινδύνου. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015» (ΦΕΚ Α ́ 226), το οποίο έχει διατηρηθεί σε ισχύ με το άρθρο του 18 του ν.
4354/2015, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 396 Ν. 4512/2018, το άρθρο 101
του Ν. 4600/2019 και την παραγρ. 1 του άρθρου 212 του Ν. 4635/2019, ορίστηκε ότι :
«Εκτός από το βασικό μισθό του υπαλλήλου, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας, μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.».
Το εν λόγω επίδομα σήμερα χορηγείται μόνο στους οδηγούς Πυροσβεστικών Οχημάτων
εποχικούς πυροσβέστες και όχι και στους οδηγούς Πυροσβεστικών Οχημάτων
Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, μολονότι υπάγονται και αυτοί στο Ενιαίο
Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων με την αιτιολογία ότι είναι μεν «οδηγοί βαρέων
οχημάτων» και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, ήδη ΕΦΚΑ, με βαρέα ένσημα, αλλά
είναι «πυροσβέστες».
Προσφάτως δε, με την υπ’ αριθμ. 8002/1/520-γ ́ από 21-3-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́
1021), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β ́ 5116/31-12-2019) το μηνιαίο
επίδομα που χορηγείται στο προσωπικό ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ και στους δύτες υποβρυχίων
διασώσεων του ΠΣ, ποσού 141,92 Ευρώ επεκτάθηκε από 22.4.2019 και στο πάσης
φύσεως ένστολο προσωπικό που υπηρετεί στο ΜΕΤΠΕ.
Όμως, παρά το γεγονός ότι, τόσο οι ΕΜΑΚ όσο και το ΜΕΤΠΕ δεν έχουν, τόσο
υπό το κρατούν νομοθετικό καθεστώς, όσο επί της ουσίας και στην πράξη, διαφορετική
αποστολή και αρμοδιότητες από τις λοιπές διαρθρωμένες ανά τη χώρα υπηρεσίες του
Πυροσβεστικού Σώματος (Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια), το επίδομα
κινδύνου λαμβάνουν μόνο οι υπηρετούντες στις υπηρεσίες αυτές.
Είναι πασίδηλο όμως γεγονός ότι σε όλα τα συμβάντα, όπως καταστροφικές
δασικές πυρκαγιές, περιπτώσεις διασώσεων προσώπων εγκλωβισμένων ένεκα
σεισμών, πλημμύρων, σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού προσώπων σε τροχαία ή
σιδηροδρομικά ατυχήματα κλπ., επιχειρούν υπό τις ίδιες δυσμενείς συνθήκες με έντονο
το στοιχείο του ανθυγιεινού και του επικίνδυνου, τόσο οι υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ και
στο ΜΕΤΠΕ όσο και οι υπηρετούντες στις λοιπές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίοι
μάλιστα μεταφέρονται στους χώρους των συμβάντων, όπως ακριβώς και οι συνάδελφοί
τους στις ΕΜΑΚ και στο ΜΕΤΠΕ. Είναι επίσης γνωστό, ότι με την εκδήλωση των όποιων
συμβάντων, ανεξαρτήτως έκτασης και έντασης, οι πρώτοι που θα προστρέξουν και
φυσικά οι πρώτοι που θα εκτεθούν σε άμεσο κίνδυνο ζωής είναι οι υπηρετούντες στους
Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Πυροσβεστικά Κλιμάκια μάχιμοι υπάλληλοι του
Πυροσβεστικού Σώματος και όχι οι υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ και στο ΜΕΤΠΕ που
έπονται, εάν κριθεί απαραίτητο. Τέλος, είναι γνωστό ότι συνεπεία της εφαρμογής του
Κανονισμού Μεταθέσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι
μετατίθενται ή αποσπώνται από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Πυροσβεστικούς Σταθμούς
και Κλιμάκια) σε ΕΜΑΚ και ΜΕΤΠΕ (κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο) και το
αντίστροφο, χωρίς ιδιαίτερους όρους, προϋποθέσεις ή περιορισμούς, έχοντας ενιαία
αντιμετώπιση ως μάχιμο πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Υπηρεσιών.
Είναι λοιπόν κατανοητό και γίνεται σαφές ότι οι μάχιμοι, υπηρετούντες στους
Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Υπηρεσιών,
παρέχουν την εργασία τους υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες εργασίας και έκθεσης σε
κίνδυνο με τους συναδέλφους τους που υπηρετούν σε ΕΜΑΚ και ΜΕΤΠΕ. Όλοι δε οι
μάχιμοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ανεξαρτήτως εάν υπηρετούν στις ΕΜΑΚ ή στο
ΜΕΤΠΕ εργάζονται υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες όπως με κυλιόμενα ωράρια
εργασίας, νύκτα, εκτίθενται όλοι σε καρκινογόνες και χημικές ουσίες, όπως είναι τα
προϊόντα καύσης, τοξικά και χημικά αέρια (μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του
αζώτου, βενζόλιο κλπ), σε βαρέα μέταλλα και μεταλλεύματα όπως είναι ο μόλυβδος και
ο αμίαντος και όλοι τους εκτίθενται σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες και κυρίως όταν
αυτές δεν είναι ευνοϊκές.

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη την συνταγματική αρχή της
ισότητας, η Ομοσπονδία μας, απευθυνόμενη με την παρούσα επιστολή της στην
πολιτική εξουσία της χώρας, ΑΙΤΕΙΤΑΙ την αναγνώριση της εργασίας του μάχιμου
πυροσβεστικού προσωπικού, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής, τη λήψη
πρόσθετων μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
πυροσβεστών, για τη μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο, ιδιαίτερα σε κινδύνους που
μπορεί να προβλεφτούν, τη λήψη μέτρων για τη μείωση της χρονικής διάθεσης
στην επικινδυνότητα και ανθυγιεινότητα, αυξημένα ασφάλιστρα του κράτους και
την απόδοση χρηματικού μηνιαίου επιδόματος επί σκοπώ ο Έλληνας
Πυροσβέστης να καλύψει τις ανάγκες αναπλήρωσης, όσο είναι δυνατόν, των
σωματικών αναγκών που προκύπτουν μέσα από τέτοια σωματική και ψυχική
καταπόνηση και ΚΑΛΟΥΜΕ την Πολιτεία να κάνει επιτέλους πράξη τις
υποσχέσεις της απέναντι στον μαχόμενο Έλληνα Πυροσβέστη, ο οποίος
καθημερινά διακινδυνεύει την υγεία και ζωή για την προστασία της υγείας, της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών.
Ενόψει δε της πανδημίας λόγω του Covid-19, που εντείνει ακόμα
περισσότερο το στοιχείο του ανθυγιεινού και του κινδύνου στην εργασία του
Πυροσβέστη, εκτίμησή μας είναι ότι η Πολιτεία πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί στο
κάλεσμά μας, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας το
μάχιμο πυροσβεστικό προσωπικό, αψηφώντας τον ιό, ανταποκρίθηκε επιτυχώς
σε όλα τα συμβάντα και θα πράττει τούτο και στο μέλλον για την προστασία της
υγείας, της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών.