Πως το Κράτος θα πάρει πίσω τα 800άρια από όσους δεν τα δικαιούνται

Ρητή πρόβλεψη για επιστροφή των 800 ευρώ που χορήγησε το Κράτος ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, λόγω πανδημίας, σε εργαζόμενους , ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις προβλέπει

η τελευταία ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκε πρόσφατα.

Σε αυτή υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά για «αχρεωστήτως καταβληθέντα» χρήματα, για πρόσωπα τα οποία δεν δικαιούνταν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή πέραν των διοικητικών και ποινικών ευθυνών υπάρχει πρόβλεψη επιστροφής των χρημάτων αυτών, σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία προκειμένου να εισπραχθεί το 800άρι.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται:

Άρθρο 2

«Αχρεωστήτως καταβληθέντα – αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1.Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως .

2.Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας».

πηγή: dikastiko.gr