Δημήτρης Καραγιαννόπουλος: Για να τελειώνουμε με τους "ικανούς - λαϊκιστές" συνδικαλιστές

Δημοσιεύουμε ανάρτηση τού συνδικαλιστή της ΕΛ.ΑΣ, Δημήτρη Καραγιαννόπουλου: Για να τελειώνουμε με τους "ικανούς - λαϊκιστές" συνδικαλιστές, αναφορικά με το επίδομα ανθυγιεινής
εργασίας και τα συναφή με αυτό επιδόματα, έχει κριθεί στον Άρειο Πάγο ότι, αυτό δεν έχει σχέση με την παροχή της ίδιας της εργασίας, αλλά με τις δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται η εργασία. Κατά συνέπεια, κριτήριο για την παροχή του επιδόματος δεν μπορεί να είναι η κατηγορία στην οποία ανήκουν οι εργαζόμενοι αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες αυτοί παρέχουν την εργασία τους. Σίγουρα η προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου (εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου ) είναι η κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών σε τρεις κατηγορίες με διαφορετικό ύψος επιδόματος κάτι που έχει γίνει σε πολλούς κλάδους εργαζομένων . Τέλος για να γνωρίζετε γιατί υπάρχουν "ικανοί" συνδικαλιστές που διεκδικούν για όλους ότι από ότι προβλέπεται σε άλλο κλάδο εργαζομένων που παίρνουν το επικίνδυνο και ανθυγιεινό αυτό δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν. ενώ προϋπόθεση για την καταβολή του είναι οι δικαιούχοι αυτού να προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.
Όταν διεκδικείς και για αυτούς που δεν το δικαιούνται δεν μπορείς να το κερδίσεις ούτε για αυτούς που το δικαιούνται!
"3. Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.
4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του."

Τέλος δείτε τι κριτήρια απαιτούνται για να ενταχθείς στο καθεστώς επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (αρκεί ένα από αυτά) α) Φυσικοί παράγοντες:
αα. έκθεση σε θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, laser, υπερήχους,
αβ. εργασία σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας.
β) Χημικοί παράγοντες:
έκθεση σε ερεθιστικούς, οξικούς, καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους, διαβρωτικούς και εκρηκτικούς παράγοντες.
γ) Βιολογικοί παράγοντες:
π.χ. μικροοργανισμοί, μικρόβια (προβλέψεις Π.Δ. 186/1995).
δ) Εργονομικοί παράγοντες:
δα. χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων σε συνεχή και εντατική βάση,
δβ. εργασία πάνω από το ύψος των ώμων,
δγ. βαριά σωματική εργασία.
ε) Μηχανολογικοί/ηλεκτρολογικοί παράγοντες:
εα. εργασία σε περιβάλλον με μηχανήματα με κινητά μέρη,
εβ. εργασία σε περιβάλλον επηρεαζόμενο από ύπαρξη ρεύματος υψηλής τάσης,
εγ. εργασία σε ύψος, σε βάθος, υποθαλάσσια εργασία, εργασία σε περιορισμένο χώρο,
εδ. εργασία εκτός στεγασμένου χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου.
στ) Οργανωτικοί παράγοντες:
εργασία σε 24ωρες βάρδιες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το Δημόσιο (με νυχτερινό ωράριο τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα με συμπερίληψη παροχής εργασίας τουλάχιστον 5 ωρών μεταξύ 10 μ.μ. έως 6 π.μ.)
ζ) Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες:
ζα. εργασιακό στρες που απορρέει από την εντατικοποίηση εργασίας,
ζβ. συνεχής και εντατική εργασία υπό ψυχοσωματική φόρτιση, οφειλόμενη στο είδος της εργασίας.