Η έννοια της σχολικής τιμωρίας με “θετικό πρόσημο”

Μπορεί η έννοια της “τιμωρίας”/ συνέπειας για την αντιμετώπιση της σχολικής έντασης να έχει θετικό πρόσημο; Κατά της άποψη μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχει πρωτίστως “θετικό
πρόσημο”, το οποίο στην πράξη βιώνεται με την σαφή οριοθέτηση εννοιών και συμπεριφορών, την προσπάθεια βελτίωσης αρνητικών συμπεριφορών, συμφιλίωσης των μαθητών και επανόρθωσης για πράξεις που πληγώνουν μαθητές και προκαλούν δυσλειτουργίες στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.
Συνέπειες με “θετικό πρόσημα” που δεν στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην τιμωρία και τον παραδειγματισμό μπορούν να λειτουργήσουν πολύ πιο αποτελεσματικά. Αντίθετα, τιμωρίες που “διώχνουν” από τους κόλπους του σχολείου τον μαθητή με βρίσκουν αντίθετη, καθώς ο μαθητής πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στο σχολείο και να παράγει δημιουργικό έργο.
Επίσης, ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο κατά την άποψή μου εγχείρημα είναι να προσπαθήσει ο εκπαιδευτικός να δει “πέρα” και “πίσω” από την αρνητική συμπεριφορά τα θετικά στοιχεία που έχει ο κάθε μαθητής, προκειμένου να βοηθηθεί το κάθε παιδί να ξεφύγει από τη “στερεοτυπική” εικόνα που συχνά δημιουργείται και από “ετικέτες”. Αναγκαία σε αυτό το σημείο η ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών και καλών πρακτικών που μπορούν να έχουν μία καθολική εφαρμογή στα σχολεία . Τέλος, θα δώσω βαρύτητα στον ενεργό ρόλο που πρέπει να αναλάβει τόσο ο μαθητικός πληθυσμός σε καίρια ζητήματα που τον αφορούν, όσο και ο εκπαιδευτικός ώστε να μην αναφερόμαστε σε “αμέτοχους θεατές” αλλά σε συνοδοιπόρους που διαμορφώνουν με τις πράξεις και τα λόγια τους τη σχολική τους πραγματικότητα.
Συνοψίζοντας, τα στοιχεία που είναι σκόπιμο να αποτελέσουν θεμέλια του σύγχρονου σχολείου: Ισχυρά εφόδια στον κάθε μαθητή από την εκπαιδευτική κοινότητα και το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να στηριχτεί στις δυνάμεις του και να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις εντός και εκτός σχολείου, κίνητρα για να αναδείξει το κάθε παιδί τις κλίσεις και τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς του και τρόποι αλλά και μέσα ώστε να παιδιά να συνεργάζονται με έναν τρόπο πιο δημιουργικό και εποικοδομητικό, προκειμένου μέσω των συνεργασιών τους για την επίτευξη σχολικών στόχων να μάθουν να επιλύουν και τις όποιες διαφορές και διαφωνίες τους.
Συνεχίζουμε ασφαλώς τη διερεύνηση του θέματος και πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία για μία ευρύτερη συζήτηση και εκτενεστερη ανάπτυξή του μέσα από τις επικείμενες δράσεις του “Crime & Μedia Lab” στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (http://e-keme.gr/crime-μedia-lab/).