Η πρόταση του Χρήστου Χήρα για την Αστυνομική Ακαδημία

Δημοσιεύουμε την ομιλία του Χρήστου Χήρα στο 30ο Συνέδριο τής ΠΟΑΣΥ: Από το βήμα του 30ου συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ θέλω να θίξω το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων αστυνομικών
- σπουδαστών που φοιτούν στις παραγωγικές σχολές της ΕΛ.ΑΣ , τη Σχολή Αστυφυλάκων και τη Σχολή Αξιωματικών. Απαιτείται ριζική μεταρρύθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκειμένου η αστυνομική εκπαίδευση να συνάδει τόσο με τις ανάγκες της σύγχρονης αστυνόμευσης όσο και με τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σύγχρονων ευρωπαϊκών αστυνομικών σχολών. Η εκπαίδευση στις αστυνομικές σχολές, Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, έχει αναχρονιστικά στοιχεία καθώς η δομή των οργάνων που τη στελεχώνουν και το πρόγραμμα σπουδών με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του παραμένει αναλλοίωτο τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια.  Υπάρχει ελλιπές θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο δίχως να δίνεται η απαιτούμενη βαρύτητα σε απαιτούμενα πεδία της αστυνομικής καθημερινότητας(πχ δικονομική θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, πρακτική εφαρμογή αστυνομικών σεναρίων κ.α). Από το 2010 και έπειτα ο νέος αστυφύλακας φοιτά στη Σχολή  Αστυφυλάκων μόλις για μία περίοδο 9 μηνών. Τον υπόλοιπο καιρό και μέχρι  να ορκιστεί καλείται στο πλαίσιο της πρακτικής του εκπαίδευσης να στελεχώσει μάχιμες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ με ελλιπέστατο θεωρητικό υπόβαθρο και  λειψή πρακτική εφαρμογή των αστυνομικών καθηκόντων που θα αντιμετωπίσει. Η περιορισμένη γνώση οδηγεί σε κακή κρίση, εμπειρική ερμήνευση κρίσιμων  αστυνομικών ζητημάτων , κίνδυνο για τη ζωή του ίδιου αλλά και των  πολιτών. Ομοίως, οι παθογένειες αυτές εμφανίζονται και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Αξιωματικών. Απαιτείται ολική αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών με περιορισμό διδακτικών ωρών σε μαθήματα όπως αστικό, εμπορικό δίκαιο, πολιτική δικονομία κ.α και έμφαση σε μαθήματα που αποτελούν την εργαλειοθήκη του αστυνομικού-ανακριτικού υπαλλήλου όπως το διοικητικό-αστυνομικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και η ποινική δικονομία. Άλλωστε αποτελεί αρνητική πρωτοτυπία ότι το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου της Σχολής Αξιωματικών αριθμεί περί τα 90 μαθήματα, ενώ στις στρατιωτικές σχολές δεν είναι πάνω από 60.  Δεν υπάρχει ακαδημαϊκό ίδρυμα με αυτό τον αριθμό μαθημάτων. Επίσης, η πρακτική εφαρμογή της θεωρίας  σε Α.Τ, Τ.Α, Τ.Τ είναι αναγκαία καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.
  Η  αναβάθμιση και η ανωτατικοποίηση των αστυνομικών σχολών δεν θα υλοποιηθεί με ημίμετρα. Η πολιτεία οφείλει να εξάγει έναν αστυνομικό θωρακισμένο με γνώση και εκπαίδευση που θα υπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το δημόσιο συμφέρον και τον πολίτη. Απαιτούνται συγκεκριμένες προτάσεις που θα αλλάξουν ριζικά τη σημερινή μορφή της εκπαίδευσης και θα συνθέσουν το σύγχρονο Ελληνικό Αστυνομικό Πανεπιστήμιο. Εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα θα ενισχύσουμε αυτό το όραμα θέτοντας τον βασικό πυλώνα αυτής της ριζικής αναδιαμόρφωσης.
Αυτός δεν είναι άλλος από την μετατροπή της Αστυνομικής Ακαδημίας, που αποτελεί την «μήτρα» της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ). Απαιτείται η έκδοση εφαρμοστικών διατάξεων και ειδικότερα Προεδρικών Διαταγμάτων που θα συμπληρώσουν το Νόμο του Ν. 4249/2014(Α 73/24-03-2014), κατ’ άρθρο 38 προκειμένου να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η λειτουργική αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας. Ο συγκεκριμένος νόμος χρήζει συμπληρωματικών διατάξεων ή και ολικής αναδιαμόρφωσης από ειδική επιστημονική επιτροπή. Επιβάλλεται αρχικά η διαμόρφωση του και έπειτα αυτή των εφαρμοστικών διατάξων  των Π.Δ. Όχι το αντίστροφο. Η ακαδημαϊκή υπόσταση   της  Ακαδημίας και η μετεξέλιξή της σε Αστυνομικό Πανεπιστήμιο αποτελεί μονόδρομο, καθώς μόνο έτσι θα υπάρξει αναβάθμιση των αστυνομικών σπουδών σε συνδυασμό με την δημοσιονομική αυτοτέλεια  καθώς θα προκηρυχτούν μόνιμες θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π).
      Το ισχύον καθεστώς προβλέπει τη στελέχωση των Σχολών  από προσωπικό που διορίζεται για το τρέχον ακαδημαϊκό  έτος και κάθε χρόνο υποβάλλονται βιογραφικά τα οποία αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή αστυνομικών. Γίνεται αντιληπτό ότι η στελέχωση με διδακτικό προσωπικό ναι μεν ικανό πλην όμως υπό το καθεστώς «συμβασιούχου» δεν δύναται να επιφέρει την ακαδημαϊκή πρόοδο και εξέλιξη του αστυνομικού.   Η παρουσία μόνιμου διδακτικού προσωπικού με ακαδημαϊκή έδρα(επίκουροι, αναπληρωτές καθηγητές, καθηγητές ) συνεπάγεται  συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σύνδεση με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και  Ευρωπαϊκές Αστυνομικές  Σχολές , εξασφάλιση Ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών κονδυλίων, Erasmus, πιστωτικές μονάδες στα μαθήματα( ECDS),  αναγνώριση του πτυχίου στο εξωτερικό κ.α.
Ο διοικητής της Ακαδημίας επομένως θα έχει  αρμοδιότητες προέδρου Τμήματος υπό τον οποίο θα υφίσταται το εκπαιδευτικό συμβούλιο της  Ακαδημίας αποτελούμενο από μέλη Δ.Ε.Π και εκπρόσωπο των Σπουδαστών.  Το όργανο αυτό θα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του  οικονομικού προϋπολογισμού αναφορικά με τις σπουδές, την έναρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων  κ.α, με το δικαίωμα ψήφου στο κάθε μέλος του εκπαιδευτικού συμβουλίου.
Σύνδεση των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με πανεπιστημιακές σχολές και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία στα ομοειδή εκπαιδευτικά ιδρύματα πχ νομική σχολή, παρακολούθηση μαθημάτων στο μεταπτυχιακό του αστυνομικού management στο Πάντειο κ.α  με τη σύνταξη σχετικού μνημονίου συνεργασίας .
Η πρακτική εκπαίδευση να μην είναι αποκομμένη από την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά να γίνει κομμάτι του προγράμματος σπουδών. Ειδικότερα κατά το ακαδημαϊκό έτος να υπάρχουν ώρες πρακτικής εξάσκησης για το νέο αστυφύλακα και η σύνδεσή του με την προανάκριση και την περιπολία. Ομοίως για το νέο υπαστυνόμο σύνδεσή του όχι μόνο με την προανάκριση δίπλα στον αξιωματικό υπηρεσίας αλλά και στη διοίκηση, σε Α.Τ,Τ.Α,Τ.Τ στο πεδίο δηλαδή που επιβάλλεται να εφαρμόζονται οι αρχές του σύγχρονου αστυνομικού management. Η θεωρητική εκπαίδευση να εφαρμόζεται στην πράξη επί εβδομαδιαίας βάσεως .Ο εκπαιδευόμενος να συγκεντρώνει το υλικό από την πρακτική του και αυτό να αξιολογείται από επιτροπή της Σχολής σε συνδυασμό με την αξιολόγηση που έκανε ο υπεύθυνος βαθμοφόρος του τμήματος στον εκπαιδευόμενο.
Η σχολή αστυφυλάκων να μετατραπεί από υπερδιετούς κύκλου σπουδών, σε τριετούς εκπαίδευσης και να αναβαθμιστεί εξισωμένη με τα υπόλοιπα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας( ΣΣΕ, ΙΚΑΡΩΝ κτλπ) .
Η ουσιαστική πλέον αναβάθμιση της Σχολής Αξιωματικών με ενισχυμένο κύρος και αναγνωσιμότητα στα Ευρωπαϊκά Αστυνομικά Πανεπιστήμια.
Συνάδελφοι είμαστε προορισμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Υπηρετώ το κοινωνικό σύνολο σημαίνει ότι έχω καθημερινή τριβή με αυτό στην υπηρεσιακή και κοινωνική μου διαδρομή. Η τριβή αυτή με τα θετικά της και αρνητικά της. Οι ζυμώσεις που μπορούν να γίνουν με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού , η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών θα ενισχύσουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ικανότητας του αστυνομικού, θα τον εφοδιάσουν με περισσότερα «εργαλεία» εμφαίνοντας  στη διεύρυνση της γνώσης που θα οδηγήσει στην μείωση των παραβατικών συμπεριφορών και την αποτελεσματικότερη πρόληψη της εγκληματικότητας . Τέλος, ως συνδικαλιστικό κίνημα οφείλουμε να προωθήσουμε εισηγήσεις και προτάσεις που θα αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Την εκπαιδευτική πολιτική που πρέπει να χαρακτεί και θα είναι ανεξάρτητη από πρόσωπα και κόμματα αλλά θα έχει συνέχεια ανεπηρέαστη από την εναλλαγή πολιτικών και φυσικών ηγεσιων.                                                                              
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ