Την Παράταση της ισχύος των Δελτίων Ταυτότητας προτείνει η ΠΟΑΣΥ

Έγγραφο της ΠΟΑΣΥ: Κύριε Αρχηγέ, ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα συναδελφισσών / συναδέλφων μας, των οποίων τα Δελτία Ταυτότητας λήγουν με την παρέλευση δεκαετίας από την
έκδοσή τους, απευθυνόμαστε σε σας, προκειμένου να σας επισημάνουμε ότι, η διαδικασία ανανέωσης των δελτίων αυτών, εν μέσω πανδημίας και γενικής κινητοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπισής της, επιτάσσει την από μέρους σας έκδοση σχετικής διαταγής, έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να μετατεθεί σε εύθετο χρόνο, και συγκεκριμένα, όταν πλέον αρθούν οι περιορισμοί τόσο της ελεύθερης κίνησης των πολιτών όσο και της λειτουργίας των καταστημάτων.
Φρονούμε, επίσης, ότι στην εν λόγω διαταγή, εκτός από την ικανή και αναγκαία ολιγόμηνη παράταση της ισχύος των Δελτίων Ταυτότητας, πρέπει να ενημερωθούν με σχετική όμοιά σας, και οι Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου, οι Οργανισμοί και οι Τράπεζες, προκειμένου οι αστυνομικοί να μην αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα είτε αμφισβητήσεις της ιδιότητός τους, εάν και εφόσον χρειαστεί να κάνουν ιδιωτικώς χρήση της ταυτότητάς τους.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος