Ποιοι περνούν και ποιοι κόβονται στις προσλήψεις Συνοριοφυλάκων Έβρου

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες με όσους πληρούν τις προϋποθέσεις για την πρόσληψή τους ως Συνοριοφύλακες στον Έβρο, αλλά και εκείνων που "κόβονται". Δείτε την ανακοίνωση και τους
πίνακες: Κατόπιν της δημοσίευσης των ανωτέρω πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών. Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6400-μβ΄ από 27-01-2020 προκήρυξης. Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.
Δείτε τον πίνακα της γενικής σειράς ικανών εδώ.
Δείτε τον πίνακα της ειδικής κατηγορίας ικανών εδώ.
Δείτε τον πίνακα της γενικής σειράς μη ικανών εδώ.
Δείτε τον πίνακα της ειδικής κατηγορίας μη ικανών εδώ.