Ενημέρωση από το Πανελλήνιο Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών


Διαβάστε την ανακοίνωση:
« Ενημέρωση Μελών ».   

 

Επειδή η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

• Mε το άρθρο 19 (Πρόσληψη προσωπικού εποχικής απασχόλησης στο ΠΣ) του ν. 4647/2019 (16-12-2019) προβλέφθηκε:

Δυνατότητα επαναπρόσληψης για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, όσων απασχολήθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα κατά το έτος 2019. Συγκεκριμένα, σε αυτούς περιλαμβάνονται:

α. Άτομα που προσλαμβάνονταν από το 2003 και για τα οποία σύμφωνα με το ν. 4533/18 (άρθρο 11) (και σχετική προηγούμενη Γνωμοδότηση του ΣτΕ) «η δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης δεν μπορούσε να επεκταθεί πέραν των δεκαεπτά (17) συμβατικών περιόδων» (ήτοι πέραν του 2019). Επισημαίνεται ότι την 31/10/2019 λύση σύμβασης έκαναν 533 άτομα, από τα οποία οι 180 θα γίνουν Π.Π.Υ. (βλέπε επόμενο bullet), όποτε υπολείπονται περί τους 353 και

β. άτομα (962 το σύνολο) που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά το 2019 (έως 40 ετών). Επισημαίνεται ότι λύση σύμβασης έκαναν 881 άτομα (οι υπόλοιποι είχαν παραιτηθεί για να γίνουν Ειδικοί Φρουροί). Για τους τελευταίους ο Κανονισμός Κατάταξης (π.δ. 36/2019) πήρε ΦΕΚ στις 22-4-2019, μια εβδομάδα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ενώ η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε 6-5-2019 (με την κατάθεση δικαιολογητικών να εκπνέει την 15-5-2019).

Δυνατότητα πρόσληψης και νέου προσωπικού εποχικής απασχόλησης (για έως έξι (6) μήνες ετησίως) με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε (5) συνεχείς αντιπυρικές περιόδους, γεγονός που σημαίνει ότι αποφεύγονται για πέντε χρόνια οι κατ’ έτος ακολουθούμενες χρονοβόρες διαδικασίες πρόσληψης και κατά συνέπεια ο μηχανισμός θα είναι έτοιμος με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. 

• Mε το άρθρο 18 του ν. 4647/2019 (16-12-2019) προβλέφθηκε η επέκταση ισχύος των πινάκων επιτυχόντων-επιλαχόντων ΠΠΥ εξ εποχικών από τις 31.12.2019 που κανονικά εξέπνεε μέχρι τις 31.12.2020. (Αφορά καταρχήν σε 180 άτομα για τα οποία έχει γίνει αίτημα για Π.Υ.Σ. και οι οποίοι θα έχαναν το σχετικό δικαίωμα αν δεν υπήρχε η εν λόγω επέκταση).

• Με την παρ 2. του άρθρου 180 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου «Εποχικοί Πυροσβέστες, που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα από το έτος 2009 έως και το έτος 2018 και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000, εντάσσονται κατ’ εξαίρεση, στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, κατόπιν αίτησής τους, συνοδευόμενης από βεβαίωση προϋπηρεσίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος σχεδίου νόμου. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαλείφεται το ηλικιακό όριο και έτσι Εποχικοί Πυροσβέστες που είχαν τις προβλεπόμενες αντιπυρικές περιόδους από το 2009 και μετά (ανεξαρτήτως ηλικίας) τίθενται στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων-επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Αφορά σε τουλάχιστον 200 άτομα, τα οποία είχαν προσφάτως απορριφθεί για τυπικούς λόγους (ηλικία), οπότε με την εν λόγω ρύθμιση δεν χάνουν το δικαίωμα ένταξής τους στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων-επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

• Με την παρ 1 του άρθρου 180 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου απαλείφεται η έννοια της δυνητικής ανανέωσης («η οποία μπορεί να ανανεώνεται») μετά το πέρας της πενταετίας και πλέον ορίζεται ρητά ότι η πενταετής θητεία «…ανανεώνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 7…»). Δεν ήταν συνταγματικά επιτρεπτό και κατά συνέπεια ουσιαστικά αδύνατο να οριστεί ότι η ανανέωση θα ήταν μέχρι συνταξιοδοτήσεως (ή μέχρι συγκεκριμένης ηλικίας) καθότι θα μετέτρεπε τη σχέση εργασίας τους από επί θητεία προσωπικό σε αορίστου χρόνου με συνεπαγόμενες περαιτέρω δυσμενείς μισθολογικές συνέπειες.

• Με το άρθρο 163 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ρυθμίζονται αρρύθμιστα ως τώρα θέματα μεταθέσεων-αποσπάσεων-μετακινήσεων ΠΠΥ. Συγκεκριμένα, «1. Για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης συγκροτείται κατ’ έτος, με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Υπηρεσιακό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα από έναν Ανώτερο Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων, ως Πρόεδρο και δύο (2) Κατώτερους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων, ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, ισάριθμοι Αξιωματικοί αντίστοιχων βαθμών. Ως Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την ως άνω απόφαση, Αξιωματικός της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχουν και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.

2. Για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταθέσεων των άρθρων 153 (Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου), 154 (αμοιβαίες μεταθέσεις) και 156 (μεταθέσεις για συνυπηρέτηση) και μόνο για τις  οριζόμενες σε αυτά περιπτώσεις. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ως άνω παραγράφου, είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό και κοινοποιούνται με απόφασή του.

3. Για την ίδια κατηγορία προσωπικού, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 160 παρ. 1β (αποσπάσεις με αίτηση του υπαλλήλου) και παρ. 3 (αποσπάσεις για λόγους υγείας) και του άρθρου 161 (μετακινήσεις).

4. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης δεν λαμβάνουν μόρια». Η τελευταία ρύθμιση (παρ. 4) εξαιρεί, μεταξύ άλλων, το εν λόγω επί θητεία προσωπικό από ενδεχόμενες υποχρεωτικές μεταθέσεις, ύστερα από ορισμένο χρόνο παραμονής σε συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. εξαετία).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ