ΑΚΙΔΑ: Το μισθολόγιο των ενστόλων πρέπει να βελτιωθεί σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις

Παραθέτουμε ανακοίνωση τού συνδυασμού ΑΚΙΔΑ: Την 10-01-2020 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή των αστυνομικών συνδικαλιστικών ομοσπονδιών Π.Ο.ΑΣ.Υ. και
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κατά του ισχύοντος μισθολογίου στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (αρ. 123 κ.ε. Ν.4472/2017), με την οποία αιτούνται την ακύρωση στο σύνολό του, η δε αίτηση αρχικώς έγινε δεκτή από το ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ, λόγω όμως μείζονος σπουδαιότητας των τιθέμενων οικονομικών ζητημάτων, καθώς και της προβαλλόμενης αντισυνταγματικότητας, η υπόθεση παραπέμφθηκε προς κρίση στην Ολομέλεια.
     Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά του μισθολογίου συλλήβδην, ως προτάσσεται ανωτέρω, αλλά αυτό κρίνεται κατά περίπτωση από τις προβλέψεις του. Για το λόγο αυτό θέση μας ήταν και είναι η βελτίωσή του σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις και όχι η κατάργηση - ακύρωση αυτού στο σύνολό του, που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε επαναφορά του προηγούμενου - πιο άδικου κι αναχρονιστικού - μισθολογίου ή στην κατάρτιση νέου με αμφίβολο αποτέλεσμα, κίνδυνο αναδιανομής των ίδιων μειωμένων κονδυλίων και νέες δικαστικές περιπέτειες - διεκδικήσεις, καθότι όλοι γνωρίζουμε ότι απώτερος στόχος του Δημοσίου στην καλύτερη περίπτωση είναι η αντιμετώπιση του θέματος με δημοσιονομική ουδετερότητα και η αποτροπή δημιουργίας πρόσθετων δαπανών. Εδώ και πολλά χρόνια οι δαπάνες, που προϋπολογίζονται για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παραμένουν χαρακτηριστικά σταθερές υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση. 
     Το τελευταίο μισθολόγιο των ενστόλων του Ν.4472/2017 πάσχει στην ουσία για ένα σοβαρό λόγο, που είναι το γεγονός ότι ως βάση υπολογισμού του αποτέλεσαν οι αποδοχές, που ελάμβαναν οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας την 31/12/2016. Αυτές όμως είχαν προκύψει μετά από μισθολογικές αλλαγές και περικοπές, που ήδη είχαν κριθεί αντισυνταγματικές και δεν μπορούσαν να αποτελέσουν βάση. Οι αποδοχές των ένστολων, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, πρέπει να φτάσουν στο μισθολογικό ύψος του Ιουλίου του 2012, δεδομένου ότι από 01/08/2012 είχαν εφαρμοστεί αναδρομικά οι περικοπές, που επέβαλε η τότε κυβέρνηση. Συνεπώς, για την κατάρτιση του νέου μισθολογίου θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη τα επίπεδα μισθών του Ιουλίου του 2012.
     Μολαταύτα, στο ισχύον μισθολόγιο υπάρχουν πολλές, σοβαρές και θετικές προβλέψεις, ανεξαρτήτως οικονομικής αποτίμησης αυτών όπως:
-  Η δίκαιη κατηγοριοποίηση των στελεχών ανάλογα με την προέλευση τους (ανώτατες, ανώτερες, παραγωγικές ή μη σχολές Ε.Δ. και Σ.Α.) κατ' αντιστοιχία με όσα ισχύουν σε όλο το δημόσιο (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
- Η σύνδεση του μισθού με τον κατεχόμενο βαθμό και η πρόβλεψη ετήσιων κλιμακίων μισθολογικής ωρίμανσης για κάθε βαθμό. Έτσι, δεν παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο, που είχαμε στο παρελθόν, άλλες κατηγορίες προσωπικού να αμείβονται με 5-6 μισθολογικούς βαθμούς παραπάνω και άλλες να παλεύουν χρόνια να λάβουν μισθολογικά τον επόμενο ή το 1/3 του μεθεπόμενου βαθμού.
- Η ενσωμάτωση στο βασικό μισθό του χρονοεπιδόματος, που αποτελούσε πάγιο συνδικαλιστικό αίτημα.
- Η αποσύνδεση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών, στην περίπτωση που υπάρχουν τέκνα, από την τέλεση ή μη γάμου. Όλοι γνωρίζουμε, ότι όταν υπάρχουν παιδιά, οι υποχρεώσεις είναι οι ίδιες για έγγαμους, άγαμους και διαζευγμένους γονείς.
     Πέραν των ανωτέρω στο μισθολόγιο υπάρχει σαφέστατη διάκριση σε βάρος των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στην καταβολή του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών, το οποίο υπολείπεται αυτού των Ενόπλων Δυνάμεων, η δε αιτιολόγηση της οικονομικής διαφοράς αφορούσε το ότι το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας λαμβάνει αποζημίωση λόγω εργασίας πέραν του πενθημέρου, παραγνωρίζοντας όμως το γεγονός ότι αυτή η αποζημίωση αφορά πρόσθετη εκτέλεση υπηρεσίας πέραν πενθημέρου και δεν μπορεί να συγχέεται με το εν λόγω επίδομα. Η διαφορά της 6ήμερης από την 5ήμερη εργασία είναι από κάθε άποψη τεράστια. Τέλος, η εν λόγω αποζημίωση πέραν πενθημέρου παρέμεινε καθηλωμένη, όπως εδώ και πολλά χρόνια και είναι αναγκαίο να επανακαθοριστεί σύμφωνα με τις προσαυξήσεις για παροχή εργασίας Σαββάτου και Κυριακής, που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.  
    Αυτά κι άλλα πολλά επιμέρους θέματα θα πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά εάν τελικά το ισχύον μισθολόγιο 150.000 περίπου ενστόλων, κατά του οποίου προσέφυγαν αστυνομικοί, κριθεί αντισυνταγματικό. Το θέμα είναι να υπάρχει και κατάλληλη πολιτική βούληση, για αποκατάσταση – αυξήσεις μισθών, ώστε οι δικαστικές αποφάσεις να μην παραμένουν ανεφάρμοστες.

Η Γραμματεία της Α.ΚΙ.Δ.Α.