Αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Νέο νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία για τους Μόνιμους εκ πενταετών


Διαβάστε κείμενο πυροσβεστών: Στο άρθρο 114 του προς ψήφιση νομοσχεδίου θα πρέπει να γίνει η εξής προσθήκη: «Για την βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών που κατατάχθηκαν στο ΠΣ κατ’
εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 λογίζεται ως χρόνος  υπηρεσίας και ο χρόνος που διένυσαν στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης».

Στο άρθρο 162 με τίτλο «Έκταση εφαρμογής» του προς ψήφιση νομοσχεδίου θα πρέπει να γίνει η εξής προσθήκη:
«Πυροσβέστες που κατατάχθηκαν στο ΠΣ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 δεν μπορούν να μετατεθούν πέραν των 50 (;) χιλιομέτρων από τον τόπο συμφερόντων τους εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 153, 154 και 156»

Ο σκοπός αυτής της ρύθμισης είναι σύμφωνη προς την μακρά υπηρεσία τους των Πυροσβεστών αυτών, ακόμα και άνω των 21 ετών, στον τόπο συμφερόντων τους λόγω των κριτηρίων εντοπιότητας που υπήρχαν κατά την πρόσληψής τους ως εποχικοί πυροσβέστες (άρθρο 2 § 2 στοιχ. β του με αρ. 124/2003 Κανονισμού  πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης όπου απαιτείτο «Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι»). Αντίστοιχη πρόβλεψη υπήρξε για τους Δασοφύλακες που μετατάχθηκαν σε θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη παραγωγικής σχολής) στο άρθρο 2 § 2 του Ν. 2612/1998 όπου οριζόταν: «Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τοποθετούνται στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου που υπηρετούν».
Είναι γνωστό ότι κριτήριο για την πρόσληψη των ΠΠΥ αποτέλεσε, σύμφωνα με το άρθρο 15 § 5, τα μόρια που συγκεντρώνονταν από το σύνολο των αντιπυρικών περιόδων που είχαν από το έτος  1998 έως 2010: «η) είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και εφόσον δε συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι (6) μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη,
 θ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο (2) μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού»