Ένταλμα ή όχι; - του Γιάννη Σιδέρη

Δημοσιεύουμε ανάρτηση του Γιάννη Σιδέρη: Η αλλη φρέσκια επίδοση ενός τμήματος της χώρας, είναι πως έγιναν όλοι νομικοι και συνταγματολόγοι και έκαναν άγιο δισκοπότηρο τη λέξη "ένταλμα"

Αυτά είναι δύσκολα :
" Σύμφωνα με την 10/1992 ΓΝΜ ΑΠ ‘’όπως γίνεται από παλαιότερα δεκτό, η προληπτική ανίχνευση ενός χώρου για την αποτροπή εγκλήματος ή δυστυχήματος λόγω πυρκαϊάς, πλημμύρας, σεισμού κλπ ενεργείται από μόνη την Αστυνομική αρχή χωρίς την κατά το άρθρο 9 § 1 του Συντάγματος παρουσία δικαστικού λειτουργού ενώ οι Συνταγματικοί περιορισμοί του άρθρου αυτού αφορούν αποκλειστικώς την ανακριτική έρευνα, αυτή δηλαδή που αποβλέπει στη συλλογή αποδείξεων για κάποιο έγκλημα (Γν. ΕισΑΠ 4007/75). Την άποψη αυτή επιβάλλουν και οι σημειούμενες στη αρχή του παρόντος διατάξεις, γίνεται δε δεκτή και από την Επιστήμη του δικαίου της δημοσίας τάξεως. Ειδικότερα γίνεται δεκτό ότι ο Συνταγματικός περιορισμός που απαιτεί την παρουσία δικαστικού λειτουργού κατά την έρευνα αφορά μόνον την ανακριτική έρευνα, ενώ δεν ισχύει στις περιπτώσεις διοικητικής αστυνομεύσεως, διοικητικών επιθεωρήσεων και ελέγχων και διοικητικών ερευνών’’