Ένωση Ηλείας: Εξακολουθεί η καταστρατήγηση της Εβδομαδιαίας υπηρεσίας

Διαβάστε την καταγγελία των Αστυνομικών Ηλείας: Και ενώ έρχονται Χριστούγεννα κάποιοι αστυνομικοί δυστυχώς δεν γνωρίζουν τι θα εργαστούν αυτές τις μέρες αφού οι διοικητές τους έχουν
αποφασίσει να μην εκδώσουν το εργασιακό πρόγραμμα , με αποτέλεσμα να μεταφέρουν αναστάτωση στις οικογένειες τους. Για άλλη μία φορά βλέπουμε να μην εφαρμόζεται η διαταγή του Κου Ταξίαρχου από τις διοικήσεις των αξιωματικών και να επικρατεί αναστάτωση στο χώρο του χαμηλόβαθμου προσωπικού της Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας . Εξακολουθεί η καταστρατήγηση του Π.Δ. 394/2001 σχετικά με την Εβδομαδιαία υπηρεσία ενώ υπό καθεστώς παράνομης λειτουργίας είναι και οι μικτές περιπολίες που παραβιάζουν τα καθήκοντα των αξιωματικών υπηρεσίας σε πολλές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας ,υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που οι αστυνομικοί εκτελούν διαφορετικά καθήκοντα υπηρεσίας από αυτά που αναγράφονται στην υπηρεσία τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Π.Δ. 394/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Π.Δ. 173/2013 (ΦΕΚ Α 274/16.12.2013), ορίζεται σχετικά με τις εβδομαδιαίες υπηρεσίες, ότι
«7. Η υπηρεσία ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν».
Δυστυχώς η Ένωσή μας εξακολουθεί να γίνεται αποδέκτης καταγγελιών από τα μέλη της για συνεχιζόμενη παραβίαση του προαναφερθέντος άρθρου 1 παρ. 7 του Π.Δ. 394/2001 που εξασφαλίζει την ανακοίνωση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση καθημερινών προβλημάτων τόσο στην υπηρεσία όσο και στην καθημερινή ζωή των αστυνομικών. Οι συγκεκριμένες αυτές ενέργειες θεμελιώνουν αστική ευθύνη του δημοσίου και προσωπική συνευθύνη του υπαιτίου προσώπου που δεν προβαίνει στην ανακοίνωση εβδομαδιαίας υπηρεσίας - καθώς και την συναφή υποχρέωση αποζημίωσης των αστυνομικών υπαλλήλων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας για την περιουσιακή και ηθική τους βλάβη, μέσω της άσκησης αγωγών αποζημιώσεως από μέρους τους ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων.
Σύμφωνα με το άρθρου 105 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι: Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Μαζί με το δημόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο πρόσωπο, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών. Το Δημόσιο ευθύνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα, όταν η παράνομη πράξη ή παράλειψη έγινε από όργανο του Δημοσίου μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνο από την έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξης ή από τη μη νόμιμη παράλειψη έκδοσης τέτοιας πράξης, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή από παραλείψεις οφειλομένων νομίμων υλικών ενεργειών αυτών, εφ' όσον οι υλικές αυτές ενέργειες ή παραλείψεις συνάπτονται με την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών (ΑΕΔ 5/1995). Εξάλλου ευθύνη του Δημοσίου τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, υπάρχει όχι μόνο όταν με πράξη ή παράλειψη οργάνου αυτών παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου, αλλά και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης (ΣτΕ 424/2012, 4133/2011, 2796/2006, 1019/208, 2741/2007). Περαιτέρω προϋπόθεση για την θεμελίωση αστικής ευθύνης αποτελεί η ύπαρξη ζημίας. Ως ζημία εννοείται κάθε βλάβη που προξενείται σε υλικά ή άυλα αγαθά ενός προσώπου (ΑΠ 901/204), δηλαδή τόσο η περιουσιακή όσο και η ηθική βλάβη. Το Δημόσιο λοιπόν υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία, ενώ τα δικαστήρια της ουσίας μπορούν επιπλέον να επιδικάσουν σε βάρος του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (ΣτΕ 521/2006, 5279/206, 160/2009).
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, επιτρέπεται η άσκηση αγωγών αποζημιώσεως των θιγομένων αστυνομικών υπαλλήλων από την μη εφαρμογή από μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας του άρθρου 1 παρ. 7 Π.Δ. 394/2001 περί εβδομαδιαίας υπηρεσίας.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας Ηλείας, ως συνδικαλιστικός οργανισμός , σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος για τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως αυτές ειδικότερα καθορίζονται από το ν. 1264/82, θα κινηθεί νομικά προασπίζοντας τα νόμιμα δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού, καλώντας τους αστυνομικούς στην άσκηση αγωγών αποζημιώσεως για την βλάβη που υφίστανται από την παράβαση του άρθρου 1 παρ. 7 Π.Δ. 394/2001 περί εβδομαδιαίας υπηρεσίας και λοιπών αυθαίρετων πράξεων από τις διοικήσεις των αξιωματικών .
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΩΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ