Απόφοιτοι ΣΜΥ: Οι προτάσεις μας για την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα του ΜΤΣ

Έγγραφο των Αποφοίτων της ΣΜΥ: Σκοπός της παρούσας είναι να  εκφράσει  την  ανησυχία των μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) [οι οποίοι στο
σύνολό τους είναι μετοχομερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)], σχετικά με τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε βάθος χρόνου, μέσω της επαύξησης των εσόδων του και της βέλτιστης δυνατής  διαχείρισης αυτών.

                Όπως είναι γνωστό, επί πολλά έτη το ΜΤΣ διάγει υπό δυσχερείς συνθήκες οικονομικής λειτουργίας από πλευράς εσόδων και οι παροχές, όπως και τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, έχουν συρρικνωθεί. Τα βασικά γενεσιουργά αίτια είναι μια μακρά αλυσίδα διαχρονικά επιζήμιων αποφάσεων της Πολιτείας και σφάλματα επενδυτικής - διαχειριστικής φύσεως. Τα θέματα αυτά, όπως και οι υπεύθυνοι για τον οικονομικό μαρασμό και τη δυσπραγία παροχών, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας.  

                Μια απλή μελέτη της διαμορφούμενης κατάστασης, συσχετίζοντας την αναλογία αριθμού μετόχων (ε.ε στελέχη) και αριθμού μερισματούχων (ε.ε στελέχη) όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο εγγύς μέλλον, φανερώνει μια ιδιαίτερα ανησυχητική προοπτική, που δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Ο λόγος προφανής μιας και τα κύρια έσοδα του Ταμείου προέρχονται από τις πάγιες κρατήσεις που διενεργούνται στα ε.ε στελέχη του Σ.Ξ και σε τμήμα προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.  Οι περιορισμένες ροές νέων μετόχων την τελευταία 10ετία (μειωμένες προσλήψεις), στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του ρυθμού των αποστρατειών, λόγω του ασφαλιστικού, έχουν δημιουργήσει μια εύθραυστη «ισορροπία» της σχέσης μετόχων/μερισματούχων, η οποία όμως είναι βέβαιο ότι θα διαταραχθεί τα επόμενα έτη, με πιθανή κορύφωση σε χρονικό ορίζοντα 10-15 ετών. 

                Συνεπώς, απαιτείται άμεσα η βιώσιμη και διατηρήσιμη αύξηση των εσόδων και των προσόδων από τη διαχείριση της περιουσίας του ΜΤΣ.      Επίσης, πρέπει να εκλείψει η διάσταση λόγων και έργων που διακρίνει τους θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι επιδεικνύουν μια μάλλον υπερφίαλη υπεροψία και αδιαφορία έναντι των διαγραφόμενων προβλημάτων, μεταθέτοντας την επίλυσή τους στο μέλλον. Δεν μπορεί να παίζουμε με αύριο ενός ολόκληρου κλάδου εργαζομένων που έδωσαν την ψυχή τους για την Πατρίδα, πολύ δε περισσότερο όταν η περιουσία του ΜΤΣ είναι ο κοινός ιδρώτας και το αίμα πολλών γενεών.

                Οφείλουμε να ενεργήσουμε προς εξασφάλιση δημιουργίας των προϋποθέσεων για την υλοποίηση βασικών βημάτων εξυγίανσης του ΜΤΣ και βιώσιμης επαύξησης των πόρων και προσόδων αυτού, έτσι ώστε να μπορέσει το ΜΤΣ να αποκτήσει μια ασφαλή «πορεία» στο μέλλον.

                Για το σκοπό αυτό, ως ΣΑΣΜΥ προτείνουμε κύρια σημεία προς εξέταση υλοποίησης από τους αρμόδιους φορείς, ως ακολούθως:  

α.            Η πλήρης θεσμική εναρμόνιση - εξίσωση των υποχρεώσεων (έσοδα) των μελών και δικαιωμάτων (απολαβών) των μερισματούχων, ανεξαρτήτως προέλευσης (ΓΕΣ, ΕΛ.ΑΣ), με προοπτική να ακολουθηθεί στο εξής ορθολογιστική πολιτική χορήγησης μερισμάτων και υπολογισμού του ύψους των μεριδίων, στα πρότυπα του ΕΚΟΕΜΣ [διανομή του 90% των πρωτογενών εσόδων (πλην εσόδων από εκποίηση περιουσίας) του προηγούμενου έτους].

β.            Η μεταφορά του συνόλου ή τμήματος των κρατήσεων στις συντάξεις των αποστράτων υπέρ ΕΑΣ (πρώην ΛΑΦΚΑ), επ’ ωφελεία των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων.

γ.            Η μεταφορά του συνόλου ή τμήματος των κρατήσεων, που καταβάλλονται υπέρ ΝΙΜΤΣ, επ’ ωφελεία του ΜΤΣ.

δ.            Η επαναφορά των «ανταποδοτικών κοινωνικών πόρων» στα προγράμματα κύριων προμηθειών αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α & Υ.ΠΡΟ.ΠΟ (επιμερισμός αναλογικά σε ΜΤΣ - ΤΕΑΠΑΣΑ για την  ΕΛ.ΑΣ). Επιπρόσθετα, απαιτείται η εφαρμογή του Ν.4256/14 ο οποίος προβλέπει καταβολή πόρου ποσοστού 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του ΚΟΚ, υπέρ των ΜΤΣ - ΤΕΑΠΑΣΑ, σε επιμέρους ποσοστό που θα καθορίζει κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων.

ε.            Ο συμψηφισμός υπολειπόμενων οφειλών του ΜΤΣ προς το δημόσιο και τυχόν οφειλών του δημοσίου προς το Ταμείο, οι οποίες δεν έχουν διευθετηθεί πλήρως επί σειρά ετών, μετά από σχετική τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους (η πλήρη εφαρμογή της από 31 Ιαν 90 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για έκτακτη επιχορήγηση του ΜΤΣ από τον Π/Υ προς κάλυψη ελλείμματος από την άσκηση κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας, η κάλυψη χρηματοδοτικού κενού από την εφαρμογή του Ν.2913/2001 δια του οποίου χορηγήθηκε μέρισμα στους αποκατασταθέντες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, παρότι γι’ αυτούς δεν προϋπήρχε ανταποδοτική σχέση με το ΜΤΣ, η κάλυψη χρηματοδοτικού κενού που προέκυψε από την εφαρμογή των Ν.2838/2000 και Ν.3016/2002, βάσει των οποίων στο πλαίσιο της ασκηθείσας κοινωνικής πολιτικής, χορηγήθηκαν μισθολογικές προαγωγές στα ε.ε στελέχη και  κατ’ επέκταση στους μερισματούχους του Ταμείου, επιστροφή - σύμφωνα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση- των παρανόμως παρακρατηθέντων φόρων επί των εσόδων εκμετάλλευσης του Μεγάρου ΜΤΣ της περιόδου 1990-2000 κ.α).

στ.          Η καθιέρωση ανταποδοτικού τιμήματος υπέρ των Μετοχικών Ταμείων  (αντιπροσωπευτικού ύψους κράτηση επί της αντικειμενικής αξίας), για όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ που μεταβιβάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

ζ.             Η εξεύρεση νέων πόρων στα πρότυπα αντιστοίχων φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ενδεικτικά, προτείνεται η θέσπιση ανταποδοτικού τέλους υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, το οποίο θα καταβάλλεται με τη μορφή παραβόλου σε περιπτώσεις προσλήψεων ΟΒΑ, ΕΠΟΠ, καθώς και στις αιτήσεις εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές (Ε.Δ) και στις αντίστοιχες Σχολές της ΕΛ.ΑΣ (αναλογικά σε ΜΤΣ - ΤΕΑΠΑΣΑ για την ΕΛ.ΑΣ).

η.            Η θέσπιση χαμηλού ανταποδοτικού τέλους (κράτηση) υπέρ ΜΤΣ στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ που εξοφλούνται από τον Π/Υ του ΥΠ.ΕΘ.Α/ΓΕΣ και διενέργεια αντίστοιχης κράτησης από το Υ.ΠΡΟ.ΠΟ (επιμερισμός αναλογικά σε ΜΤΣ - ΤΕΑΠΑΣΑ για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ).

θ.            Η θέσπιση χαμηλού ανταποδοτικού τέλους (κράτηση) υπέρ του ΜΤΣ και εις βάρος των Τραπεζικών Ιδρυμάτων και πιστωτικών Οργανισμών, από τα τοκοχρεολύσια των δανείων που παρακρατούνται υπέρ αυτών από τη μισθοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού του ΥΠ.ΕΘ.Α/ΓΕΣ και του Υ.ΠΡΟ.ΠΟ (αναλογικά σε ΜΤΣ - ΤΕΑΠΑΣΑ για το προσωπικό της ΕΛΑΣ).

ι.             Η θέσπιση χαμηλού ανταποδοτικού τέλους (κράτηση) επ’ ωφελεία του ΜΤΣ, για τις διάφορες δράσεις του ΣΞ και της ΕΛ.ΑΣ, που αναλαμβάνονται επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου ή τρίτων (διακομιδή ασθενών, δασοπυρόσβεση, αστυνόμευση γηπέδων, παροχή συνδρομής στη διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος κ.α.).

ια.          Η καθιέρωση ανταποδοτικής εισφοράς (ενδεικτικά 15%) υπέρ των Μετοχικών Ταμείων επί των εσόδων του ΤΕΘΑ, τα οποία προέρχονται από την εκμίσθωση χώρων που προορίζονται να στεγάσουν (έναντι αντιτίμου) τα γραφεία των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών σε όλη την Επικράτεια.

ιβ.           Η καθιέρωση ανταποδοτικής εισφοράς (ενδεικτικά 15%) υπέρ των Μετοχικών Ταμείων επί των εσόδων του ΤΕΘΑ από την εκμίσθωση χώρων πρώην στρατοπέδων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί επ’ ωφελεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη δημιουργία Ανοικτών Δομών Φιλοξενίας Προσφυγικών και Μεταναστευτικών Ροών. Τυχόν παραχώρηση των συγκεκριμένων χώρων χωρίς μη σύναψη σχετικών συμβάσεων (εκμίσθωση έναντι χαμηλού τιμήματος), συνιστά τεράστια παράλειψη η οποία πρέπει να αρθεί άμεσα. 

ιγ.           Η αναπροσαρμογή του ποσοστού που αποδίδεται στο ΜΤΣ από τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ΕΛ.ΑΣ και υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων σε συνολικό ποσοστό 6,4%. Επιμερισμός αυτών εξ’ ημισείας, ώστε να αποδίδεται στο ΜΤΣ ποσοστό 3,2% αντί 2,72% που φέρεται ότι ισχύει σήμερα.

ιδ.           Η εξαίρεση του Ταμείου από τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει την τήρηση των αποθεματικών σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας, προκειμένου να παρασχεθεί στο Ταμείο η δυνατότητα να τηρεί μέρος των αποθεματικών σε άλλη Τράπεζα, με ευνοϊκότερους ίσως όρους.

ιε.           Η μείωση ή και πλήρης κατάργηση των υπέρ τρίτων εισφορών που επιβάλλονται στο μέρισμα του ΜΤΣ, προκειμένου (μόνο εάν απαιτηθεί) να καταστεί εφικτή η δυνατότητα ισόποσης μείωσης του μερίσματος, μέχρι να καταστεί πλεονασματικός ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου και να εξυγιανθούν πλήρως τα οικονομικά.

ιστ.         Η απεξάρτηση από το ΜΤΣ κάθε Ταμείου κύριας ή επικουρικής σύνταξης Πολιτικών Υπαλλήλων.

ιζ.            Η διερεύνηση δυνατότητας σύναψης σύμβασης συνεργασίας με τραπεζικό ίδρυμα για την έκδοση (επί προαιρετικής βάσης) πιστωτική κάρτας αποκλειστικά για τους μερισματούχους του ΜΤΣ και τα μέλη των οικογενειών τους Α’ βαθμού. Επιδίωξη είναι η εξασφάλιση προνομιακών όρων τιμολόγησης, στα πρότυπα αντίστοιχης συνεργασίας του ΥΠ.ΕΘ.Α με την Τράπεζα Πειραιώς, με έκπτωση (επιστροφή) σε όλες τις αγορές της τάξης του 3% (ενδεικτικά), εκ της οποίας το 2% θα καρπούται ο δικαιούχος και το υπόλοιπο 1% θα αποτελεί ανταποδοτική εισφορά υπέρ του ΜΤΣ.

ιη.           Η εξέταση δυνατότητας συνεργασιών με καταξιωμένες επενδυτικές εταιρίες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο για λόγους διαφάνειας, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ.

ιθ.           Ο περιοδικός έλεγχος (ενδεικτικά ανά 5ετία) του συνόλου των καταβαλλομένων μερισμάτων, ώστε να εντοπιστούν και περικοπούν τυχόν αχρεωστήτως καταβαλλόμενα, λόγω θανάτου ή αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης.

κ.            Η απαίτηση (με νομικές διεργασίες) επιστροφής από το Δημόσιο του συνόλου των απαιτητών χρεών, μισθωμάτων και των αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων, που τυχόν εκκρεμούν από προηγούμενα έτη.

κα.         Η εφεξής αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του βοηθήματος τέκνων (ΒΕΑ), για τα νέα μέλη του ΜΤΣ, με τη σύσταση ειδικού λογαριασμού που θα διαθέτει λογιστική αυτοτέλεια, στη συλλογιστική της τήρησης ατομικών μεριδίων για κάθε τέκνο, βάσει του ύψους των καταβαλλόμενων εισφορών.

Κύριε Υπουργέ,
Οι παραπάνω δέσμη προτάσεων δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ολοκληρωμένο  σχέδιο και σε ορισμένα σημεία μπορεί να έχουν ήδη δρομολογηθεί εξελίξεις που μας διαφεύγουν, αλλά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός σχεδιασμού, ο οποίος θα πρέπει να καταρτιστεί το συντομότερο δυνατό.
Η αλήθεια που στηρίζεται σε λογικές παραδοχές είναι η μόνη λύση.
Πολλά από τα παραπάνω μπορεί να επιτευχθούν αρκεί να το θελήσει η πολιτική ηγεσία.
Το θέμα είναι, εάν προτίθεται να το πράξει…………   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο-
Πρόεδρος


Ευάγγελος Στέφος

-Ο-
Γεν. Γραμματέας


       Στέφανος Κουκουράβας