Σοφοκλής Παντικίδης: Ώρες κοινής ησυχίας ή ανησυχίας για εμάς;

Κείμενο τού Σοφοκλή Παντικίδη: Μπορεί να φαίνεται κάτι εύκολο αλλά μάλλον δεν βλέπουμε το δάσος. Το συγκεκριμένο αδίκημα (πταίσμα) είχε καταργηθεί (όπως και όλα τα πταίσματα) με τον
ισχύοντα Ποινικό Κώδικα, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στη καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω υψηλών …ντεσιμπέλ σε κέντρα διασκέδασης και μπάρ σε ώρες κοινής ησυχίας. Η κατάργηση του αδικήματος της διατάραξης κοινής ησυχίας είχε ως αποτέλεσμα οι διαμαρτυρίες των πολιτών για εκκωφαντική μουσική να πέφτουν στο κενό, καθώς η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει σχεδόν τίποτα. Ως εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα όταν διαταράσσεται η κοινή ησυχία των πολιτών. Πάμε τώρα λίγο να αναλύσουμε την Αστυνομική Διάταξη 3/1996 (Υπ' αριθμ. 1023/2/37-ια’), η ανωτέρω διάταξη αναφέρει τα ακόλουθα με όλες τις τροποποιήσεις της μέχρι τον νόμο Ν 4442/2016, παρακαλώ μόνο όλοι οι συνάδελφοι να διαβάσετε προσεκτικά το τι πρόκειται να προκύψει από την δίωξη της ανωτέρω διάταξης σε βαθμό πλημμελήματος σύμφωνα με το κεφάλαιο Τρίτο Ειδική διάταξη , άρθρο 10 Διατάραξη ησυχίας (…και των αστυνομικών διατάξεων του εδαφίου β' παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν 1481/91),  που εισάγεται στον νέο, πιο νέο Ποινικό κώδικα:
️Άρθρο 1. - Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας - Απαγορεύσεις.
1. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00' έως 17.30' και από 23.00' έως 07.00'.
β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30' έως 17.30' και από 22.00' έως 07.30'.
2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
3. Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται: α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο. ββ. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους. γγ. Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.δ. Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενεία, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.ε. Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση. στ. Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.
️Άρθρο 2. - Γενικές απαγορεύσεις και υποχρεώσεις.
1. Απαγορεύεται καθ' όλες τις ώρες του 24ώρου:
α. Το ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια στους δρόμους, στις πλατείες και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους που προκαλούν θόρυβο.
β. Η διαλάληση από τους τους μικροπωλητές και άλλους υπαίθριους επαγγελματίες των ειδών που πωλούν ή του επαγγέλματος τους, καθώς και η χρήση μεγαφώνων η άλλων ηχητικών οργάνων για τον Ίδιο σκοπό.
γ. Η διαλάληση από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους των καταστημάτων των πωλούμενων ειδών ή των προσφερομένων υπηρεσιών, με σκοπό την προσέλκυση πελατών με φωνές και επικλήσεις. Όταν διαπράττεται παράβαση των ανωτέρω από υπαλλήλους, συνυπεύθυνοι είναι και οι διευθυντές των καταστημάτων.
2. Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εργοστασίων, εργαστηρίων, δημοσίων κέντρων και λοιπών επιχειρήσεων υποχρεούνται όπως, με μηχανικά ή άλλα πρόσφορα τεχνικά μέσα (ηχομόνωση κ.λ.π.) περιστέλλουν στο ελάχιστο δυνατό όριο το θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία αυτών. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι ιδιοκτήτες οικειών, όταν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού ή άλλων μηχανημάτων προκαλείται θόρυβος, από τον οποίο διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
3. Οι κάτοικοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων.
4. Οι αρμόδιοι για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών ηχητικών συστημάτων ασφάλειας σε ιδιωτικά και δημόσια οικήματα ή αυτοκίνητα υποχρεούνται να τοποθετούν, ελέγχουν και ρυθμίζουν αυτά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη λειτουργία τους.
️Άρθρο 3. - Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα.
1. Απαγορεύεται στα δημόσια κέντρα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ταβέρνες κ.λ.π.) η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, καθώς και τα τραγούδια, οι απαγγελίες και η χρήση ηλεκτροφώνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων κ.λ.π. που προκαλού διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων. Στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν τα κέντρα διασκέδασης.
2. Αδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00' ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00' ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00' ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00' ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. 5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφ' όσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο Βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.
️Άρθρο 4 - Ώρες λειτουργίας Κινηματογράφων - θεάτρων.
1. Απαγορεύεται η λειτουργία των κινηματογράφων πέραν της 24.00' ώρας, πλην των πόλεων Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, της οποίες μπορούν να λειτουργούν, κατ' ανώτατο όριο, μέχρι την 00.30' ώρα κατά τη χειμερινή περίοδο και 00.45' ώρα κατά τη θερινή περίοδο.
2. Οι ώρες λειτουργίας των θεάτρων καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Α. Ν. 446/1937 (ΦΕΚ Α-23) «Περί θεάτρων».
3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία των μεγαφώνων σε ένταση μεγαλύτερη από εκείνη που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των θεατών, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα διαταράσσεται η κοινή ησυχία.
️Άρθρο 5 - Κυρώσεις.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, εφ' όσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.
💣Από όλα τα παραπάνω καθένας συνάδελφος,  καταλαβαίνει ότι η μετατροπή της ανωτέρω διάταξης σε πλημμέλημα γεννά μεγάλο φόρτο εργασίας στο ήδη φορτωμένο έργο της Αστυνομίας, πέρα όμως από το γεγονός αυτό που θα μπορούσαμε να το δεχτούμε διότι έχει ανατεθεί στην αστυνομία η τήρηση της διάταξης αυτής, δημιουργείται και νομικό ζήτημα όσον αφορά την εκτέλεση της (αυτεπάγγελτο ή κατ’ έγκληση) και του περί δικαίου αίσθημα, καθιστώντας για μια ακόμα φορά την αστυνομία αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις.  Και για να γίνω συγκεκριμένος…..  τι θα γίνει συνάδελφοι σε κλήση του κέντρου για διατάραξη από ζώο συντροφιάς κτλ; Καταγγελία , μήνυση , σύνταξη εκθέσεων , ενδεχομένως και σύλληψη του υπαιτίου , ενημέρωση του εισαγγελέα και αν δεν δοθεί εντολή να αφεθεί ο υπαίτιος ελεύθερος, θα πρέπει να κρατηθεί και να οδηγηθεί την επόμενη ενώπιον του, σίτιση του υπαιτίου, φύλαξη αυτού , σήμανση κτλ κτλ, δεν αναφέρομαι για τις διοικητικές διαδικασίες των δικαστηρίων που ενδεχομένως να είναι αρκετές και αυτές!!! Και συνεχίζω…. σε περίπτωση παιχνιδιού παιδιών, εργασία πλανόδιων μικροπωλητών , καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτών εντός διαμερισμάτων που εκτελούν μια κάποια οικιακή εργασία αλλά ενοχλεί των γείτονα τους!!! Η ίδια διαδικασία και κάποια διοικητικά πρόστιμα σε πολλές δε των περιπτώσεων. Τροχοφόρα και δίκυκλα, αντιπαραθέσεις περιοίκων, αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά ότι έχει σχέση με θορύβους σε δρόμους, κοινόχρηστους χώρους πλατείες  κτλ κτλ κτλ. Ορθώς οι παραπάνω διαταράξεις κοινής ησυχίας να διώκονται αλλά θα μπορούσαν είτε όπως επανερχόταν η πταισματική δίωξη ή ακόμα παραπάνω η επιβολή διοικητικών προστίμων. Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις πόσο μάλλον η επιβολή προστίμων θα αποφόρτιζε την γραφειοκρατία της υπηρεσίας και πολύ περισσότερο την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών. Θα μου πείτε θα το δούμε στην πράξη… Ένα ακόμα ερώτημα είναι εάν είναι αυτεπάγγελτο ή κατ’ έγκληση!!!!! Ως πταίσμα ήταν από τον νόμο αυτεπάγγελτο το αδίκημα, τώρα εάν όχι και είναι κατ' έγκληση τότε η δίωξη από μόνη της θα είναι πολύ δύσκολη!!! Ελπίζω να διαψευστώ , δύσκολα όμως και όσοι ασχολούνται με την άμεση αστυνόμευση το κατανοούν.  Κάθε πέρυσι και καλύτερα ή είναι μόνο κοινή ρήση;;;; Μακάρι η ανωτέρω ερμηνεία μου ή και ανησυχία μου να μην επαληθευτεί και οι ενώσεις να έχουν αναλύσει το θέμα και  το τι μέλλει γενέσθαι με την ανωτέρω τροποποίηση.
Παντικίδης Σοφοκλής, Ανθυπαστυνόμος, Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΞΙΑ της Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας