Έγγραφο του ΣΑΣΜΥ για το Δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι στο ΔΣ της ΕΑΑΣ


Έγγραφο των Αποφοίτων της ΣΜΥ: Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 3 του άρθρου 2 του (α) σχετικού, τα ειδικότερα θέματα, που αφορούν τις διαδικασίες εκλογής των μελών, την υποβολή
υποψηφιοτήτων, τη σύνθεση των συμβουλίων, το χρόνο διενέργειας των εκλογών, την απαρτία, την αμοιβή των μελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου κλάδου.

Σύμφωνα, εξάλλου, κατά την ως άνω εξουσιοδότηση, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της (β) σχετικής και όσον αφορά τον Στρατό Ξηράς, μεταξύ των άλλων, καθορίσθηκε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη που είναι εγγεγραμμένα στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) κατά τη συνεδρίαση της 4ης Οκτ 2019 αποφάσισε ομόφωνα (και δημοσιοποιήθηκε), την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου την 20η Νοε 2019 και διεξαγωγή αυτών την 23η Φεβ 2020, ημέρα Κυριακή και ώρες 09.00 – 19.00.

Ωστόσο, σε ευθεία αντίθεση με τα ανωτέρω και χωρίς ουδεμία εξουσιοδοτική διάταξη απορρέουσα από τα ως άνω νομοθετήματα, για άγνωστους προς εμάς λόγους, με την ίδια απόφασή του, αποφάσισε ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Ο Σύνδεσμός μας, θεωρώντας ότι, η ως άνω δεσμευτική για τους υποψηφίους ρητή προϋπόθεση, έρχεται αφ΄ ενός σε σύγκρουση με τις προμνησθείσες διατάξεις και τις γενικότερες ισχύουσες περί διενεργειών εκλογών όμοιες, συρρικνώνοντας κατά φωτογραφικό και εντελώς αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό τρόπο τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας και αφ΄ ετέρου ότι θα καταστήσει τις προκηρυχθείσες εκλογές άκυρες, λόγω τυπικής υπερβολής και υπέρβασης εξουσίας του οργάνου που τις αποφάσισε (ΔΣ Ε.Α.Α.Σ.), παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, ως εποπτεύοντος οργάνου, προκειμένου να ανακληθεί η (γ) σχετική απόφαση.

Η Ε.Α.Α.Σ., προς την οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται όπως:

                                  -   Μας αποστείλει αντίγραφο πρακτικών συνεδρίασης του ΔΣ της 4ης Οκτ 2019, με εμφανή τα στοιχεία των μελών που συμμετείχαν στην αυτή συνεδρίαση, των τοποθετήσεων ενός εκάστου εξ αυτών και την επακολουθήσασα ψηφοφορία, σχετικώς με το θέμα της προκήρυξης εκλογών της 23ης Φεβ 2020, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

-     Αναρτήσει το παρόν έγγραφο στην εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ».

                 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-
ΠρόεδροςΕυάγγελος Στέφος
-Ο-
Γεν. Γραμματέας       Στέφανος Κουκουράβας