Διαμαρτύρονται αστυνομικοί που έχουν εκλεγεί στους ΟΤΑ - Έγγραφο τής Ένωσης Αθηνών

Παραθέτουμε έγγραφο τής Ένωσης Αθηνών προς τον κ.Αρχηγό του Σώματος αναφορικά με τις μεταθέσεις αστυνομικών, που έχουν εκλεγεί στην τοπική αυτοδιοίκηση:  Σας αποστέλλουμε
συνημμένα, έγγραφο που κατέθεσαν στην Ένωσή μας, αστυνομικοί – μέλη μας, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι καίτοι έχουν εκλεγεί δημοτικοί - τοπικοί σύμβουλοι σε Δήμους και Κοινότητες, έχοντας αναλάβει τα καθήκοντά τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019, εντούτοις, αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, ουδεμία απάντηση έχουν λάβει από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο αίτημα που έχουν υποβάλλει προς μετακίνηση στις Διευθύνσεις Αστυνομίας του Δήμου ή Κοινότητας όπου έχουν εκλεγεί και εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου Δήμου, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012.
     Κύριε Υπουργέ,
     Κύριε Αρχηγέ,
   Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και εκδηλώσετε έγκαιρα από πλευράς σας τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.