Αυτοί έλαβαν θέση Ειδικού Φρουρού: Παιδιά πολυτέκνων και τριτέκνων - κομμάντος (ΠΙΝΑΚΕΣ)


Παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, που έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις και γνωρίζουν αγγλικά. Αυτό είναι το προφίλ των περισσοτέρων υποψηφίων, που συγκέντρωσαν τα
μόρια για τις 1500 θέσεις ειδικών φρουρών.
Δείτε εδώ τον πινάκα κατ΄αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.
Δείτε εδώ τον πινάκα υποψήφιων που δεν πληρούν τα προσόντα.
Όλοι έχουν το δικαίωμα ένστασης. Διαβάστε μέχρι πότε μπορούν να την υποβάλουν και τι πρέπει να αναγράφουν σε αυτήν:

Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών. Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6270-ογ΄ από 06-08-2019 προκήρυξης. Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.