Ενημέρωση στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. που ως ασφαλισμένοι στο Τ.Π.Δ.Υ δικαιώθηκαν επιστροφής εισφορών


Γράφει ο δικηγόρος Γεώργιος Λαγός

Ως γνωστόν στο αστυνομικό προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 01-01-1993 και έχει ασφαλισθεί μετά από επιμερισμό στα ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.Α.Σ.) πρώην (Τ.Α.Α.Σ.), δόθηκε η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης και στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Παρά τον προαιρετικό χαρακτήρα της ασφάλισης, πολλά στελέχη υπήχθησαν στην ασφάλιση του Τ.Π.Δ.Υ. «αυτοδικαίως» χωρίς υποβολή αίτησης υπαγωγής. Το Ταμείο, μετά την υποβολή αιτήσεων πολλών εξ’ αυτών των στελεχών, με αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, δικαίωσε τους αιτούντες – ασφαλισμένους, ως προς την επιστροφή εισφορών χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών. Ωστόσο κατά την απόδοση του σχετικού ποσού στους δικαιούχους προχώρησε σε παρακράτηση ποσοστού 20%, με την επίκληση της διάταξης της παρ 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), θεωρώντας ότι πρόκειται για εισόδημα προηγούμενων ετών.
Επειδή στην παρ 1 της επίμαχης διάταξης του άρθρου 57 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται ως εξής: α)………….β)………..γ)…………δ) «Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.
Επειδή περαιτέρω, στην παρ 1 του άρθρου 46 του ιδίου νομοθετήματος ορίζεται ότι : «Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.
Ειδικά προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής του δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.
Επειδή εξάλλου στην παρ 2 του άρθρου αυτού (46 Ν.2238/1994) ορίζεται ότι: «Ειδικά, για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος απόκτησής τους, είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση αυτήν, αν οι πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.
 Επειδή οι ως άνω διατάξεις ισχύουν μέχρι 31/12/2013, καθόσον σύμφωνα με την παράγραφο 25 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013 «από την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου».
 Επειδή συναφώς, για τη χρονική περίοδο από 1-1-14 και εφεξής ισχύουν οι ταυτόσημες κατά περιεχόμενο με τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 8 παράγραφος 4 (ως προς τον χρόνο κτήσης εισοδήματος), 12 (ως προς την έννοια του κτηθέντος εισοδήματος) και 60 παρ. 5 ( ως προς τη φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών με συντελεστή 20 %) του νόμου 4172/2013. 
Επειδή κατά πάγια νομολογία οι ασφαλιστικές εισφορές δεν συνιστούν κρατήσεις με την έννοια του νόμου και δεν αποτελούν φορολογία, αλλά ιδιότυπη εισφορά, που επιβάλλεται για τη χορήγηση των παροχών της ασφάλισης. Κρίθηκε συναφώς ότι οι ασφαλιστικές εισφορές δεν αποτελούν φόρους, αλλά ούτε έχουν δημοσιονομικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου κατά την επιστροφή τους ως αχρεώστητες, δεν συγκροτούν την έννοια του φορολογικού εισοδήματος (ΣτΕ 84/1992, 1479/1995).
Επειδή εξάλλου οι διατάξεις με τις οποίες επιβάλλονται φόροι ερμηνεύονται στενά (συσταλτικά) και όχι διασταλτικά, ενόψει της επιβάρυνσης που συνεπάγονται για τους φορολογουμένους.
Επειδή από τον συνδυασμό των διατάξεων των  άρθρων 57 παρ 1 και 46 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες δεν προσδιορίζονται ως εισόδημα, όπως ρητά τούτο συμβαίνει με τις δεδουλευμένες αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις που καταβάλλονται καθυστερημένα από το Δημόσιο και υπόκεινται σε φόρο σε ποσοστό 20%.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Τούτων δοθέντων, θα καταθέσουμε το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα της προσφυγής κατ’ άρθρο 63 Κ. Διοικ. Δικονομίας, για την διεκδίκηση των παρανόμως παρακρατηθέντων – φορολογηθέντων, σε ποσοστό 20%, ποσών από το συνολικό ποσό των εισφορών που επεστράφησαν σε κάθε δικαιούχο.
Η οικονομική επιβάρυνση για κάθε συμμετέχοντα στις προσφυγές που θα κατατεθούν, ανέρχεται στο ποσό των 40 Ευρώ, μέχρι να καταστούν αμετάκλητες οι αποφάσεις που θα εκδοθούν, (Διοικητικό Πρωτοδικείο – Εφετείο – Συμβούλιο της Επικρατείας). Στο ως άνω ποσό των 40 Ευρώ, πέραν της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής του γραφείου μας περιλαμβάνεται  και ποσοστό παράβολου 1% υπέρ ΔΟΥ για κάθε συμμετέχοντα (Άρθρο 277 ΚΔιοικ.Δικονομίας). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ευδοκίμησης των προσφυγών, ουδεμία άλλη αμοιβή θα καταβληθεί στο γραφείο μας.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Συνεπώς όποιος επιθυμεί την συμμετοχή του, μπορεί να αποστείλει μέχρι 30/09/2019 στο FAX 2251040479  ή στο email lagosgrgmyt@gmail.com,τα παρακάτω έγγραφα :
1. Συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία της υπηρεσιακής και προσωπικής κατάστασης του αιτούντος για την σύνταξη της προσφυγής (όπως στη σελ. 3 της παρούσας)
2. Απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 40 Ευρώ σε έναν από τους κατωτέρω λογαριασμούς:
Α) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στο όνομα Λάγος Γεώργιος με ΙΒΑΝ: GR8201107620000076200205599
Β) EUROBANK στο όνομα Λάγος Γεώργιος με ΙΒΑΝ: GR1802607250000190200456662
Γ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο όνομα Ηλία Στ. και Λάγος Γ. με  ΙΒΑΝ: GR5901713550006355010392394
Δ) ALPHA BANK στο όνομα Λάγος Γεώργιος με ΙΒΑΝ: GR9801406010601002002016928
3. Βεβαίωση τ. Τ.Π.Δ.Υ. και ήδη Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή Απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου με την οποία έγινε αποδεκτό το αίτημα επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι κάτοχοι της προαναφερόμενης Βεβαίωσης ή Απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου, μας αποστέλλετε συμπληρωμένη άμεσα τη συνημμένη εξουσιοδότηση (όπως στη σελ. 4 της παρούσας), αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ώστε να την αναλάβουν οι συνεργάτες του γραφείου μας.


Μυτιλήνη  30/8/2019
Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου  
Οδός Γ. Βοστάνη 32. Τ.Κ. 811 32 Μυτιλήνη
       ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ : 2251040478 - 2251301624 -     FAX : 2251040479
ΚΙΝ. ΤΗΛ. ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:  6988251115 (WHAT΄S UP)   
   E-mail:  lagosgrgmyt@gmail.com

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ,
ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ WORD,
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ Ε-ΜΑΙL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ,
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ:
ΑΝ ΤΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙL lagosgrgmyt@gmail.com ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙL ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΑΝ ΤΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ FAX 2251040479,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 2251040478 - 2251301624  

ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ 6988251115 (WHAT΄S UP)   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ 20%   
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤ. ΥΠΗΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Α.Φ.Μ.

ΠΟΛΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Τ.Κ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E – MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στο τ. Τ.Π.Δ.Υ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ από τ. Τ.Π.Δ.Υ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Διαγραφής από τ. Τ.Π.Δ.Υ. και Επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………………………………………………… του ……………………………… με βαθμό ……………………………… και αριθμό υπηρεσιακής ταυτότητας ……………………………….., κάτοικος (πόλη-διεύθυνση-Τ.Κ.)…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ
τους
1. Λάγο Γεώργιο του Δημητρίου, Δικηγόρο Μυτιλήνης, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αρ.43
2. Χάμου Αφροδίτη του Αθανασίου, κάτοικο Κυψέλης Αθηνών, οδός Μεγίστης, αρ.61-63
3. Παναγιωτάκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, ιδ. Υπάλληλο, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Λ. Κατσώνη, αρ.12
όπως από κοινού ή αυτοτελώς ενεργούντες αιτηθούν και λάβουν για λογαριασμό μου από την Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. Τ.Π.Δ.Υ.) τα παρακάτω έγγραφα:
α. Βεβαίωση που να εμφαίνει το συνολικό ποσό επιστροφής το οποίο δικαιώθηκα ως προς το αχρεωστήτως καταβληθείσες από εμένα εισφορές, καθώς και την χρονική περίοδο στην οποία αυτές αντιστοιχούν και
β. Απόσπασμα απόφασης Δ.Σ. του τ. Τ.Π.Δ.Υ. και ήδη Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κατά το μέρος που με αφορά.

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ
Τόπος, Ημερ/νία, ….………………………………………………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ