Εύη Χριστοφιλοπούλου: Αδικαιολόγητη δραστική περικοπή των συνδικαλιστικών αδειών

Ερώτηση για την περικοπή των συνδικαλιστικών αδειών των αστυνομικών κατέθεσε η Εύη Χριστοφιλοπούλου από το ΚΙΝΑΛ: Όπως είναι γνωστό, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες στα Σώματα
Ασφαλείας αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά νομοθετικά το έτος 1994.  Με το άρθρο 1 του ν. 2256/1994, προβλέφθηκε η ανάλογη εφαρμογή του ν.1264/1982 και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της ΕΛ.ΑΣ (με τις εξαιρέσεις που ρητά αναφέρονται στην παρ. 1 του αρθρ. 30α ν. 1264/1982).
Έκτοτε και μέχρι σήμερα, ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόμιμα πρωτοβάθμια Σωματεία και δύο Ομοσπονδίες, μία για το αστυνομικό προσωπικό κάθε βαθμίδας (ΠΟΑΣΥ) και μία για τους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. (ΠΟΑΞΙΑ). Οι ομοσπονδίες έχουν ως μέλη όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία της χώρας και τα φυσικά τους μέλη ξεπερνούν τους 50.000 αστυνομικούς.
            Στην παρ. 8 του αρθρ. 30α ν. 1264/1982 ρυθμίζονται οι ημέρες ειδικής άδειας απουσίας από τα καθήκοντά τους σε ορισμένα μέλη των ΔΣ και στους αντιπροσώπους των ομοσπονδιών. Με δεδομένο ότι οι ημέρες αυτές απουσίας κατά κανόνα δεν επαρκούν στην πράξη για την άσκηση των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων και την επαρκή εκπροσώπηση των μελών τους, οι ηγεσίες των Ομοσπονδιών και των πρωτοβάθμιων Σωματείων, σύμφωνα με τα Καταστατικά τους, κατά παγία πρακτική, ζητούσαν, διαπραγματεύονταν, συμφωνούσαν και λαμβάναν τελικά περισσότερες ημέρες συνδικαλιστικής άδειας από τις προβλεπόμενες στην παρ. 8 του αρθρ. 30α ν.1264/82.
Τούτο αποτελεί πάγια πρακτική όλων των αρμοδίων Υπουργών όλων των Κυβερνήσεων τα τελευταία 25 περίπου χρόνια. Η χορήγηση της πρόσθετης άδειας γινόταν ύστερα από σχετικό αίτημα των συνδικαλιστικών εκπροσώπων, εισήγηση της ιεραρχίας και συμφωνία του υπουργού, με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, στην οποία περιλαμβάνονταν οι ημέρες άδειας κατά μήνα ανά αξίωμα σε κάθε όργανο, για το οποίο υπήρχε αίτημα, η χρονική διάρκεια  (πάντα μέχρι τη λήξη της θητείας τους) και άλλες λεπτομέρειες, όπως, ενδεικτικά και παγίως επαναλαμβανόμενα, η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης και η δυνατότητα σωρευτικής χορήγησης δύο ειδικών αδειών όταν ένας εκπρόσωπος συγκεντρώνει ταυτόχρονα δύο συνδικαλιστικές ιδιότητες. Οι υπουργικές αυτές αποφάσεις ελάμβαναν την κατά νόμο δημοσιότητα, και ίσχυαν έναντι πάντων.
Αίφνης, και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση και συμφωνία, εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο POL η υπ αριθμ. 6005/1/126-α από 15-05-2019 Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με την οποία, αφού κατήργησε κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση χωρίς να έχει λήξει η διάρκεια ισχύος της, επανακαθόρισε τις ημέρες απουσίας από τα καθήκοντα των αιρετών εκπροσώπων, μειώνοντάς τις δραματικά, σε βαθμό οιονεί καταργήσεως και εισάγοντας, για πρώτη φορά, αριθμητικά κριτήρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 ν. 1264/82, το οποίο όμως κατά ρητή διάταξη της παρ. 1 του αρθρ. 30α ν. 1264/1982 δεν εφαρμόζεται στο συνδικαλισμό των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η ως άνω Υπουργική Απόφαση θίγει την συνδικαλιστική ελευθερία, αντίκειται στην τελεολογία των οικείων συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων  (αρθρ. 12 Συντ., ν. 1264/81), και ανατρέπει την πάγια μέχρι σήμερα πρακτική, καταδεικνύοντας εχθροπρακτική διάθεση έναντι της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής φωνής των αιρετών εκπροσώπων των αστυνομικών της χώρας.
Κατόπιν αυτών, ερωτάστε:
1) Ποιος ο λόγος της δραστικής περικοπής των συνδικαλιστικών αδειών και της καταργήσεως της προϊσχύουσας Υπουργικής Απόφασης  πριν την λήξη της ισχύος της;
2) Υπήρξε προηγούμενη συμφωνία ή διαβούλευση με τη συνδικαλιστική ηγεσία των αστυνομικών ή ενεργήσατε μονομερώς;
3) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αποκατασταθεί η δυνατότητα πλήρους, ευχερούς και αποτελεσματικής άσκησης της συνδικαλιστικής ελευθερίας στον χώρο της αστυνομίας;
Επίσης, να χορηγηθούν οι υπηρεσιακές εισηγήσεις επί των οποίων στηρίχθηκε η έκδοση της επίμαχης Υπουργικής Απόφασης.

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου