Εκπαίδευση της 8ης ΕΜΑΚ

Aπό το facebook του Πυροσβεστικού Σώματος

Τον μήνα Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στο πρότυπο πεδίο εκπαίδευσης της 8ης ΕΜΑΚ, εκπαίδευση στην τεχνική διάσωση με τη χρήση σχοινιών Rope Rescue Technician Level 2 (Διασώστης με χρήση σχοινιών 2ου επιπέδου), ως συνέχεια της περσινής εκπαίδευσης Rope Rescue Operator Level 1 (Χειριστής σχοινιών 1ου επιπέδου).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων, στα πλαίσια της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των διασωστών, που καλύπτει κάθε πιθανό σενάριο διάσωσης με την χρήση σχοινιών, κατάλληλο για διασώστες που θα συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης σε ύψος, με χρήση μέσων αντιπτωτικής προστασίας, σχοινιών και σχετικού διασωστικού εξοπλισμού.Μέσα από θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, το πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης με την χρήση σχοινιών σε οποιονδήποτε χώρο, είτε πρόκειται για «φυσικό» είτε για αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεθόδους ασφαλούς πρόσβασης από και προς την περιοχή των συμβάντων, κατασκευή αγκυρώσεων και συστημάτων διάσωσης, καθώς και την κατασκευή - χειρισμό συστημάτων διάσωσης με αερογέφυρες σχοινιών και φορεία.

Το θεωρητικό μέρος αποβλέπει στην ενημέρωση των συμμετεχόντων για θέματα όπως η σχετική νομοθεσία για την εργασία και διάσωση σε ύψος, την αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων, τα μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσης καθώς και τις ορθές πρακτικές για την ασφαλή πρόσβαση και εργασία με την χρήση αντιπτωτικού εξοπλισμού. Βασικό μέρος του θεωρητικού μέρους είναι η ενημέρωση για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα μιας πτώσης στο ανθρώπινο σώμα, όταν η πτώση ανακοπεί από τα αντιπτωτικά συστήματα. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για όλες τις δυνατές μεθόδους διάσωσης με χρήση σχοινιών και πραγματοποίησαν ασκήσεις με μορφή σεναρίων στην αίθουσα.Το πρακτικό μέρος περιελάμβανε την πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων στην ορθή τοποθέτηση, ρύθμιση και χρήση του ατομικού τους εξοπλισμού, μεθόδους ασφαλούς πρόσβασης, χρήση σχοινιών και κόμπων, βασικές μανούβρες με χρήση σχοινιών, χρήση βοηθητικών συσκευών, χρήση φορητών αγκυρώσεων, εφαρμογή σεναρίων διάσωσης και πραγματοποίηση ολοκληρωμένων ασκήσεων προσομοίωσης.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε αυστηρή αξιολόγηση για την βεβαίωση - πιστοποίηση ικανότητας των συμμετεχόντων, με γραπτές εξετάσεις και πρακτική αξιολόγηση 6 ωρών σε όλα τα αντικείμενα που διδάχθηκε.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες είναι ικανοί να συμμετέχουν με ασφάλεια σε κάθε περιστατικό διάσωσης με χρήση σχοινιών που μπορεί να προκύψει και σε κάθε περιβάλλον.

 


Η πλήρης εκπαίδευση που απαιτείται, ώστε ένας νέος διασώστης χωρίς προηγούμενη εμπειρία και σχετική εκπαίδευση, να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να συμμετέχει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε επιχειρήσεις διάσωσης με σχοινιά, είναι 80 ώρες (συμπεριλαμβανομένης της θεωρητικής εκπαίδευσης, πρακτικής κατάρτισης και τελικής αξιολόγησης).

Για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εκπαιδεύσεων και λόγω της πολυπλοκότητας των αντικειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα, η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα προγράμματα αφορούν το 1ο και 2ο επίπεδο ικανοτήτων των διασωστών.

Το 1ο επίπεδο Rope Rescue Operator Level 1 (Χειριστής σχοινιών 1ου επιπέδου), καλύπτει τις εισαγωγικές γνώσεις και αρχικές δεξιότητες για έναν νέο διασώστη ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε μια ομάδα διάσωσης ως βοηθός.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για εργασία και διάσωση σε ύψος, γνωριμία με τον ατομικό εξοπλισμό αντιπτωτικής προστασίας, χρήση και όρια του εξοπλισμού, αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με τις διασώσεις σε ύψος με την χρήση σχοινιών, αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με την μη ορθή επιλογή και κακή χρήση των ΜΑΠ, υπολογισμός μήκους και δύναμης ανάσχεσης πτώσης, ενημέρωση για μεθόδους ασφαλούς πρόσβασης και αποχώρησης από το συμβάν, κατασκευή απλών αγκυρώσεων, κατασκευή απλών πολύσπαστων, χρήση σχοινιών για καταρρίχηση και επείγουσα διαφυγή.

Το 2ο επίπεδο Rope Rescue Technician Level 2 (Διασώστης με χρήση σχοινιών 2ου επιπέδου), καλύπτει πιο προχωρημένες και απαιτητικές δεξιότητες, τόσο σε επίπεδο τεχνικών και μεθόδων, όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού και εκτέλεσης ολοκληρωμένων σεναρίων διάσωσης με σχοινιά, ώστε ο διασώστης 2ου επιπέδου να είναι σε θέση να αναλάβει κάθε ρόλο μέσα στην ομάδα, πλην του επόπτη ασφαλείας (supervisor).

Στην συνέχεια, ο κάθε διασώστης 2ου επιπέδου μπορεί να παρακολουθήσει εκπαίδευση για επόπτης ασφαλείας σε ομάδες διάσωσης με σχοινιά, διάρκειας 40 ωρών Rope Rescue Supervisor Level 3 (Επόπτης Ασφαλείας 3ου επιπέδου), με την προϋπόθεση να έχει συμμετάσχει ως βασικός διασώστης σε τουλάχιστον 20 ασκήσεις ή πραγματικά περιστατικά. Τα περιστατικά και οι ασκήσεις πρέπει να καλύπτουν όλα τα πιθανά σενάρια διάσωσης με σχοινιά και σε κάθε περιβάλλον όπως:

• Υπαίθριο (βράχια, ορθοπλαγιές, φαράγγια, σπηλιές, πρανή με μεγάλες κλίσεις, ποτάμια, κλπ),

• Αστικό – ημιαστικό (Κτήρια, οροφές, βιομηχανικά κτήρια, γέφυρες, στάδια, κλπ),

• Άλλες κατασκευές (μεταλ. κατασκευές και πυλώνες, γερανοί, ανεμογεννήτριες, φράγματα κλπ),

• Κλειστούς και περιορισμένους χώρους (φρεάτια, δεξαμενές, πηγάδια, υπόγειοι χώροι, κλπ).

Το πρόγραμμα το παρακολούθησαν επιτυχώς 25 διασώστες της 8ης ΕΜΑΚ. Σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της εταιρείας High Access με το εκπαιδευτή Ζαφειριάδη Πασχάλη και τους 5 εκπαιδευτές 3ου επιπέδου της 8ης ΕΜΑΚ. Είναι σύμφωνο και εναρμονισμένο με την διεθνή οδηγία που αφορά την εργασία και διάσωση σε ύψος (BS8454:2006 Code of practice for the delivery of training and education for work at height and rescue), καθώς και με τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζουν οι μεγαλύτεροι οργανισμοί παγκοσμίως όπως ο IRATA (industrial rope access trade association), WAHSA (work at height safety association), ANSI (american national standards institute), HSE (the work at height regulations), OSHA (occupational safety & health administration).