Γιατί δε νοείται στενή (ανάλγητη) ερμηνεία των διατάξεων για την άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων - Toυ Νίκου Μπλάνη

         1. Ως γνωστόν τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο προβλέπεται, για κάθε ημερολογιακό έτος,  η χορήγηση ειδικής άδειας στους γονείς για την παρακολούθηση της
σχολικής επίδοσης των τέκνων τους μαθητών στοιχειώδους, μέσης, γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης. Καταλαμβάνει και τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς με πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου και τέκνο που είναι σε ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση (ήτοι άνω των 5 ετών). Η άδεια αυτή ανέρχεται στις 4 εργάσιμες ημέρες για ένα τέκνο ή 5 ημέρες για δύο και άνω  τέκνα και σε 1 ημέρα  επιπλέον, όταν αυτά φοιτούν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές  βαθμίδες. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δύο δεν μπορεί να υπερβεί τον ως άνω  συνολικό αριθμό ημερών.

          2. Για τους αστυνομικούς το θέμα ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 του Π.Δ.27/1986, οι οποίες παραπέμπουν και σε αυτές των δημοσίων  πολιτικών υπαλλήλων. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους (μόνιμους και συμβασιούχους) προβλέπει το άρθρο 6 του ΠΔ 193/1988  και ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων (άρθρο  53  παρ. 6 και 7 του Ν. 3528/2007). Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (καταλαμβάνει και τους μερικώς απασχολούμενους) προβλέπουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ήτοι του άρθρου 9  του Ν. 1483/1984,  του άρθρου 4  της ΕΓΣΣΕ 2008-2009  και της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 3896/2010.


           3. Η άδεια απουσίας αποτελεί ατομικό δικαίωμα.  Ο νομοθέτης θέλησε  να υποστηρίξει την ανάγκη της ελληνικής οικογένειας να παρακολουθήσει την φοίτηση των παιδιών στο σχολείο. Ο σκοπός (ratio) δηλαδή του νόμου είναι η διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων στην παρακολούθηση της πορείας της εκπαίδευσης, μάθησης και επίδοσης των παιδιών τους. Χορηγείται  κάθε ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από το εάν ο χρόνος εργασίας των γονέων συμπίπτει με το χρόνο επίσκεψής τους στο σχολείο και αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.

           4. Η αναφορά στην σχολική επίδοση  και η έννοια αυτής δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με τις ώρες μαθήματος-διδασκαλίας. Αφορά και το χρόνο που δεν γίνονται μαθήματα. Μάλιστα κατά το χρόνο αυτό είναι πιο εύκολο να συναντήσει ο γονέας τους δασκάλους-καθηγητές και να ζητήσει πληροφορίες για τις επιδόσεις των τέκνων του. Μπορεί να είναι και κατά το χρόνο του αγιασμού, των εορτών κ.λ.π.  Η περίοδος των πάσης φύσεως εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γενικών, είναι η κατεξοχήν διαδικασία παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης. Εξάλλου οι διατάξεις μιλάνε για ημερολογιακό έτος.  Τυχόν υπόλοιπο άδειας δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το πνεύμα (αλλά και το γράμμα) των διατάξεων, η άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης αφορά κατά μείζονα λόγο και την περίοδο των εξετάσεων!!!

            5. Η χορήγηση της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών δεν υπόκειται σε περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο χορηγείται.  Τονίζεται, ότι οι διατάξεις έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια πρέπει να ερμηνεύονται διασταλτικά (lato sensu), σε αντίθεση με τα μέτρα περιοριστικού χαρακτήρα, που  ερμηνεύονται στενά  (stricto sensu). Ειδικότερα, όταν η Ηγεσία της Αστυνομίας επαγγέλλεται το ανθρώπινο πρόσωπο  και την κοινωνική ευαισθησία  αυτής,  θα πρέπει να τις εφαρμόζει στην πράξη και να μην παραμένει  μόνο στα λόγια.  Κατά συνέπεια, οι Διοικητές-Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών της, οφείλουν να ακολουθούν την εν λόγω φιλοσοφία και να μην αρνούνται τη χορήγηση των εν λόγω αδειών. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινούνται και οι σχετικές οδηγίες του  Επιτελείου του Αρχηγείου, το οποίο το τελευταίο διάστημα φαίνεται να κατάντησε η κακή σκιά του άλλοτε καλού εαυτού του!!!