Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος - Μάθε για μένα και ας Σχεδιάσουμε για Όλους

Οι Δήμοι της Ελλάδας έχουν ήδη ενημερωθεί για την πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών της 18ης Απριλίου 2019, Αρ. Πρωτ.: 29878, (ΑΔΑΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης τους από τοπρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές καιπολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», με στόχο τη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Παράρτημα II, η χώρα μας βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, μιας και 7.361 σχολικές μονάδες της χώρας δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και 9.917 σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000 €. Το ανώτατο. Το ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) των δήμων, καθορίζεται σε 500€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα, ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2019.

 

Αναμφισβήτητα η συγκεκριμένη πρόσκληση αποτελεί ένα βήμα βελτίωσης των υποδομών της απροσπέλαστης χώρας μας. Θέλω να σημειώσω όμως 2 παρατηρήσεις. Η 1η αφορά στην πρόσκληση των Δήμων για να ενταχθούν, εάν το επιθυμούν, στο πρόγραμμα, τη στιγμή που η ένταξη τους θα έπρεπενα είναι υποχρεωτική, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σεόλες τις σχολικές μονάδες και τους χώρους υγιεινής τους. Η 2η παρατήρηση μου αφορά στο ύψος του ποσού που διατίθεται, περιορισμός που πιθανότατα θα θέσει εκτός προγράμματος σχολικές μονάδες των οποίων η αίτηση δε θα κατατεθεί άμεσα. Η προσβασιμότητα για όλους αποτελεί υποχρέωση του κράτους, το οποίο αγνοεί την εκ του νόμου ευθύνη του και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης του.

 

 

Αλεξανδράκης Παναγιώτης